Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktywne programy i kampanie edukacyjne

Wyłączamy prąd. Włączamy oszczędzanie

Wysokie rachunki za energię? Włączmy tryb jej oszczędnego wykorzystania – zachęca Ministerstwo Środowiska. Korzyści można mnożyć: oszczędność pieniędzy, czystsze powietrze, lepsze zdrowie.
Badania TNS OBOP pokazały, że aż 32% Polaków nie oszczędza energii. Dlatego najnowsza kampania społeczna Ministerstwa Środowiska, zatytułowana „Wyłączamy prąd. Włączamy oszczędzanie”, ma zachęcić do jej racjonalnego zużycia, a przez to ochrony środowiska i klimatu. Ilość energii wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe, przez emisję szkodliwych substancji powstających przy jej wytwarzaniu, wpływa na stan środowiska naturalnego i przyczynia się również do postępujących zmian klimatu.
Kampania Ministerstwa Środowiska rozpoczęła się 1 października i potrwa do połowy listopada 2012 r. W jej ramach w największych ogólnopolskich stacjach telewizyjnych emitowane będą humorystyczne spoty, zachęcające do oszczędzania energii. Swoim autorytetem wsparli je profesorowie Jerzy Bralczyk oraz Zbigniew Lew-Starowicz. Pomysł spotów telewizyjnych odnosi się do kontekstu sporów językowych oraz relacji między ludźmi. Stąd udział znanych autorytetów, profesorów, którzy komentują zachowania występujących par. Powstanie także strona internetowa, na której będzie można m.in. znaleźć porady inspirujące do oszczędzania energii.

http://www.youtube.com/MinSrodowiska


 

 

Dialog, kompromis, partycypacja społeczna - edukacja w szkole na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin na obszarach chronionych

Projekt Geokonsultacje+ partycypacja społeczna dla zrównoważonego rozwoju

Konsultacje społeczne wokół przedsięwzięć realizowanych na terenie każdej polskiej gminy są istotnym elementem życia lokalnych społeczności. Ich jakość i efektywność zależy w ogromnej mierze od zaangażowania przedstawicieli tej społeczności w procesy konsultacyjne, a tym samym uczestniczenie w podejmowaniu decyzji. Wyzwaniem, przed którym staje dziś nowoczesny samorząd jest nie tylko rozwój infrastrukturalny i gospodarczy regionu, ale także jego planowanie z zaangażowaniem społeczeństwa, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska naturalnego.
Jaką rolę w tym, procesie może odgrywać szkoła?
Jej kluczowym zadaniem jest nie tylko przekazanie wiedzy z poszczególnych przedmiotów przewidzianych programem nauczania, ale przede wszystkim wykształcenie w młodzieży umiejętności zastosowania jej w praktyce – w życiu prywatnym, zawodowym i społecznym.

Założenia takie przyświecały pomysłodawcom projektu skierowanego do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pt. Dialog, kompromis, partycypacja społeczna – edukacja w szkole na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin na obszarach chronionych (Geokonsultacje+), który uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i został zrealizowany przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Jego podstawowym celem było rozbudzenie wśród młodzieży szkolnej aktywnych postaw obywatelskich oraz zainteresowania otaczającym środowiskiem i ochroną przyrody, zwłaszcza w kontekście zrównoważonego planowania rozwoju przestrzennego w najbliższej okolicy.

Nauka w praktyce

Narzędziem planowania samych inwestycji, jak i prowadzenia konsultacji ze społecznością lokalną był portal www.geokonsultacje.edu.pl. Dzięki niemu młodzi wizjonerzy mogli zaprezentować swój autorski pomysł wykorzystując opracowane przez siebie mapy i wizualizacje 3D. W formularzu projektu szkolnego uczniowie prezentowali dokumentację z prac w terenie, wywiady ze społecznością lokalną, władzami gminy czy miasta lub ekspertami, filmy, zdjęcia oraz wnioski dotyczące potencjalnych konfliktów, jakie mogą wiązać się z realizacją wymarzonej inwestycji. Za pośrednictwem geoportalu mogli również zebrać opinie mieszkańców danej okolicy na temat swojego pomysłu.
Imponujące projekty szkolne opublikowane przez uczniów na portalu GEOKONSULTACJE+ były poprzedzone wielomiesięcznymi pracami. Przygotowując projekt młodzież zaprosiła do udziału w konsultacjach lokalną społeczność, przedstawicieli władz samorządowych oraz instytucji zarządzających obszarami chronionymi. Jednym z zadań drużyn biorących udział w konkursie było uwzględnienie istniejących lub planowanych w okolicy elementów infrastruktury oraz sąsiedztwa terenów cennych przyrodniczo, jak obszary chronione, pomniki przyrody czy siedliska roślin i zwierząt oraz podjęcie próby odczytania zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Spotkania ze specjalistami z ww. instytucji stały się szansą dla uczniów na poznanie niełatwej pracy planisty czy też eksperta do spraw ocen środowiskowych. Rezultaty prac młodych wizjonerów - pomysły uczniów na „inwestycje marzeń”, oraz wyniki konsultacji - można zobaczyć na portalu www.geokonsultacje.edu.pl.


Różne talenty w jednym zespole

Uczniowie o różnych zainteresowaniach i umiejętnościach mogli odnaleźć swoje miejsce w zespołach konkursowych. Młodzież zainteresowana naukami społecznymi i geograficznymi mogła wykazać się we współpracy z urzędnikami, planistami, pracownikami instytucji ochrony przyrody. Pasjonaci technologii informacyjnych i komunikacyjnych skoncentrowali się na administrowaniu prac na portalu i przygotowaniu modeli inwestycji w oprogramowaniu 3D. Humaniści wzięli na siebie zadania z zakresu komunikacji i kontaktów z mediami związanych z prowadzonymi działaniami. Grupowi animatorzy koordynowali i podsumowywali całość prac.


Dla nauczycieli


Rolą nauczycieli było moderowanie i inspirowanie uczniów do działań w ramach zespołów roboczych oraz wsparcie w sytuacjach wymagających decyzji czy obecności osoby dorosłej (względy bezpieczeństwa, spotkania w urzędzie). Nauczyciele-opiekunowie zespołów uczniowskich otrzymali dodatkowo wsparcie specjalistów Centrum UNEP/GRID-Warszawa na każdym etapie działań prowadzonych w ramach projektu. Eksperci Centrum prowadzili w każdej ze szkół lekcje pokazowe i indywidualne konsultacje.

Do dyspozycji nauczycieli oddane zostały także pomoce dydaktyczne, między innymi specjalnie opracowany e-Pakiet edukacyjny wraz ze scenariuszami lekcji i video-lekcjami. Materiały te przygotowane zostały na potrzeby zajęć w ramach realizacji treści nauczania przedmiotów takich, jak: geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie oraz informatyka.

Z narzędzi tych można korzystać nadal. Wszyscy zainteresowani nauczyciele mogą pobrać je z portalu www.geokonsultacje.edu.pl .


Inwestycje marzeń


Pomysły na „inwestycje marzeń” zespołów szkolnych zgłoszonych do konkursu były bardzo różnorodne. Duża część prac koncentrowała się wokół obiektów mających pomóc młodzieży spędzić atrakcyjnie czas wolny (np.: park rozrywki, paintball, aquapark, hala sportowa, tor gokartowy, wrotkowisko i itp.). Powstały też bardzo dojrzałe projekty, dotyczące przedsięwzięć zaspokajających potrzeby szerokiej grupy społecznej (zagospodarowanie i rewitalizacja parków, ścieżki rowerowe, przekaźnik telefonii komórkowej).

Eksperci projektu podkreślają pomysłowość i inicjatywę młodych wizjonerów, jednocześnie doceniają pozytywną reakcję dorosłych. Zwracają uwagę na wsparcie, którego niektóre lokalne społeczności i urzędy udzieliły uczniom. Poważne traktowanie młodych obywateli, dzielenie się z nimi wiedzą i doświadczeniem oraz udzielanie im pomocy w rozwiązywaniu problemów budzą optymizm.

Konkurs został rozstrzygnięty we wrześniu br. Największe uznanie jurorów wzbudziły pomysły uczniów z Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Kątach Wrocławskich (I miejsce wśród szkół gimnazjalnych za projekt Ośrodka Edukacji Ekologicznej Bliżej Natury) oraz młodzieży z Technikum z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 3 w Lublinie (I miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych za projekt Rewitalizacji Parku Bronowickiego w Lublinie). Efekty prac wszystkich zespołów oraz listę laureatów można zobaczyć na www.geokonsultacje.edu.pl .

Podsumowaniem projektu były ogólnopolskie warsztaty edukacyjne Partycypacja społeczna dla zrównoważonego rozwoju, podczas których młodzież szkolna wzięła udział w lekcjach pokazowych i grze terenowej związanej z tematyką konsultacji społecznych. Laureaci konkursu zaprezentowali swoje prace zebranym na konferencji przedstawicielom samorządów i instytucji ochrony przyrody z całej Polski oraz podczas towarzyszącej konferencji multimedialnej wystawy. Konferencję – dzięki transmisji internetowej – mogli śledzić wszyscy zainteresowani.

Wśród zaproszonych gości konferencji nie zabrakło przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskich Linii Kolejowych, instytucji zarządzających obszarami cennymi przyrodniczo. Podczas konferencyjnych wystąpień i w kuluarach rozmawiano na temat uregulowań prawnych, problemów pojawiających się w procesie inwestycyjnym, stopniu zaangażowania społeczeństwa w ten proces, ale przede wszystkim wymieniano się doświadczeniami pozytywnymi – przykładami dobrych praktyk w tej dziedzinie.

Kampania edukacyjna

Warsztatom towarzyszyła także kampania informacyjno-edukacyjna – „Partycypacja społeczna – dowiedz się więcej!”. Portal projektu dostarczał wiedzy na temat partycypacji społecznej i zrównoważonego rozwoju. Ogłoszenia kampanii emitowano na infoscreenach w Metrze. Ulotki były dystrybuowane w środkach transportu miejskiego w Warszawie. Kampanie prowadzono także przy współpracy mediów ogólnoinformacyjnych, specjalistycznych, edukacyjnych oraz kierowanych do samorządowców.

Jak podkreślają organizatorzy – zespół Centrum UNEP/GRID-Warszawa – zaangażowanie młodzieży, instytucji ochrony przyrody, lokalnej społeczności i urzędników przybrało w tym projekcie bardzo aktywna i konstruktywna formę. W wielu przypadkach otworzyło debatę na temat powstania inwestycji marzeń, ale także stworzyło przestrzeń dla realnego dialogu i poprawienia kondycji konsultacji społecznych w poszczególnych gminach.

Pytania na temat projektu Geokonsultacje+ można kierować do koordynatora projektu
pani Moniki Ruszteckiej z Centrum UNEP/GRID-Warszawa, e-mail: monika@gridw.pl tel. 22 840 66 64

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również