Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Opracowania tematyczne

Folder Ogólny NFOŚiGW Zainwestujmy razem w środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) powstał w 1989 r. jako pierwsza tego typu instytucja publiczna na świecie. Zachował swój wyjątkowy charakter w skali międzynarodowej i nieprzerwanie pełni ważną rolę w realizacji polityki ekologicznej państwa, finansując największe, strategiczne i innowacyjne inwestycje proekologiczne w Polsce. W sektorze finansów publicznych jest również największym w Polsce partnerem międzynarodowych instytucji finansowych w obsłudze środków zagranicznych, zwłaszcza unijnych, przeznaczonych na ekologię. Wraz z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) i Bankiem Ochrony Środowiska SA tworzy system finansowania ochrony środowiska w Polsce.

folder_ogolny_nfosigw_zainwestujmy__razem_w_srodowisko.pdf
folder_ogolny_nfosigw_zainwestujmy__razem_w_srodowisko.pdf - (846,16 KB) Folder Ogólny NFOŚiGW Zainwestujmy razem w środowisko
lets_invest_in_the_environment_togetherlets_take_care_of_our_and_our_childrens_future.pdf
lets_invest_in_the_environment_togetherlets_take_care_of_our_and_our_childrens_future.pdf - (847,56 KB) Let's invest in the environment togetherLet’s take care of our and our children’s future

Album z okazji 30-lecia NFOŚiGW w wersji polskiej i angielskiej

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – będąc „rówieśnikiem” i zarazem  współuczestnikiem polskiej transformacji ustrojowej – w 2019 r. obchodził jubileusz 30-lecia. Z tej okazji wydany został album prezentujący przegląd działalności i najważniejszych osiągnięć, które miały wpływ na poprawę stanu środowiska w Polsce.

nfosigw_album_eng.pdf
nfosigw_album_eng.pdf - (11,81 MB)
nfosigw_album_net.pdf
nfosigw_album_net.pdf - (11,94 MB)

Porozumienie Burmistrzów na Recz Klimatu i Energii

 

NFOŚiGW jako Krajowy Koordynator Porozumienia Burmistrzów przygotował folder z podstawowymi informacjami na temat tej ważnej inicjatywy Komisji Europejskiej, która od kilku lat rozwija się w Polsce.

Więcej informacji nt. możliwości przystąpienia można uzyskać pod linkiem porozumienie-burmistrzow

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wdraża POIiŚ 2014-2020

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest Instytucją Wdrażającą I i II oś priorytetową Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), którego zasadniczym celem jest wspieranie gospodarki efektywnie i przyjaźnie wykorzystującej zasoby środowiska oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.

nfosigw_wdraza_poiis_2014-2020_folder.pdf
nfosigw_wdraza_poiis_2014-2020_folder.pdf - (1,6 MB) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wdraża POIiŚ 2014-2020

100 LAT NIEPODLEGŁEJ. Dla ludzi, dla kraju, dla środowiska - NFOŚiGW w wolnej Polsce

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę przygotował wydawnictwo okolicznościowe. Opisuje ono zagadnienia związane z działaniami podejmowanymi przez Polaków na przestrzeni ostatnich stu lat w zakresie ochrony środowiska. W folderze podkreślono rolę „zielonego patriotyzmu” jako idei, która od lat dwudziestych XX wieku przyświecała działaniom polskiego rządu – w myśl hasła: „Dobry patriota to zielony patriota”. Celem tego projektu jest podtrzymanie tej tradycji i zachęcanie Polaków do włączenia w swoją patriotyczną postawę działań na rzecz ochrony środowiska.

www_broszuraodzyskanieniepodleglosci_175x250.pdf
www_broszuraodzyskanieniepodleglosci_175x250.pdf - (16,68 MB) Broszura na 100-lecie Niepodległości

NFOŚiGW 2018. Zadbajmy o przyszłość naszą i naszych dzieci

Wydany w 2018 r. folder ogólny, prezentujący w syntetycznej formie profil działania Narodowego Funduszu, m.in. formy i obszary finansowania.

www_folderogolny_200x220.pdf
www_folderogolny_200x220.pdf - (3,57 MB) Folder ogólny 2018

Porozumienie Burmistrzów (2015)

 

 

Przygotowany w 2015 r. przez NFOŚiGW, jako Krajowego Koordynatora Porozumienia Burmistrzów, folder z podstawowymi informacjami na temat tej ważnej inicjatywy Komisji Europejskiej.

 

LIFE a łagodzenie zmian klimatu

 

 

Wydany w 2015 r. przez NFOŚiGW, jako Krajowy Punkt Kontaktowy LIFE, polskojęzyczny zeszyt poświęcony projektom dofinansowanym ze środków Programu LIFE, których zakres tematyczny dotyczy łagodzenia zmian klimatycznych.

Projekt Doradztwa Energetycznego

 

Folder (2015) informujący o „Ogólnopolskim systemie wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, czyli projekcie realizowanym przez Narodowy Fundusz oraz Partnerów w 16 regionach na terenie całego kraju.

PO IiŚ 2014-2020. Mniejsza emisja - czyste środowisko - lepszy klimat

Folder, wydany jesienią 2015 r., poprzedzający ogłoszenie pierwszych konkursów, z podstawowymi informacjami na temat roli NFOŚiGW we wdrażaniu I i II priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

NFOŚiGW 2015. Zainwestujmy razem w środowisko

Wydany w 2015 r. folder ogólny (w wersji polsko- i angielskojęzycznej), prezentujący w syntetycznej formie profil działania Narodowego Funduszu, m.in. prezentacja instytucji w systemie finansowania ochrony środowiska w Polsce, formy i obszary finansowania.

E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu

Ulotka informacyjna o programie priorytetowym Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 1) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu, którego celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przemysłu na środowisko.  

Głównym założeniem programu jest stworzenie kompleksowego instrumentu finansowego dla przedsiębiorców przemysłowych, którzy chcą lepiej gospodarować surowcami pierwotnymi, optymalizować gospodarowanie energią i zmniejszać szkodliwe emisje.

ulotka_ekumulator.pdf
ulotka_ekumulator.pdf - (2,08 MB)

Inicjatywy obywatelskie dla środowiska

Ulotka informacyjna o II części programu priorytetowego "Edukacja ekologiczna", który odpowiada na potrzebę rozwoju aktywności społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmocnienia zaangażowania pozarządowych organizacji ekologicznych w podnoszeniu świadomości ekologicznej. Program pozwala na realizację ekologicznych inicjatyw obywatelskich zgłaszanych przez osoby fizyczne, grupy nieformalne, małe lokalne fundacje czy stowarzyszenia, we współpracy z dużymi organizacjami, działającymi na poziomie co najmniej regionalnym.

Preferencje dla „zielonych gmin” od 2015 r.

Ulotka informacyjna o uruchamianych od 2015 r. preferencyjnych warunkach wsparcia dla gmin, w których ponad połowę powierzchni stanowią obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych. Preferencje w sześciu programach priorytetowych mogą objąć także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach zadań własnych tych gmin. W zależności od programu, „zielone gminy” mogą liczyć na zwiększony poziom umorzenia pożyczki, obniżone oprocentowanie, zwiększony poziom intensywności dofinansowania, czy obniżony minimalny próg dotacji lub pożyczki.

25 lat Narodowego Funduszu (1989-2014)

Od historycznego roku 1989, gdy Polska wróciła na drogę wolności i demokracji, do czasów współczesnych. Książkowa publikacja o kulisach powstania Narodowego Funduszu, pionierskich latach i dokonaniach w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 

25_lat_na_rzecz_ekorozwoju_www.pdf
25_lat_na_rzecz_ekorozwoju_www.pdf - (3,65 MB) Wersja polska
25_lat_na_rzecz_ekorozwoju_ang.pdf
25_lat_na_rzecz_ekorozwoju_ang.pdf - (3,79 MB) Wersja angielska

Odnawialne źródło ekorozwoju (2014)

Folder o NFOŚiGW, wydany w jubileuszowym roku 2014 r., w dwóch wersjach językowych. Prezentacja instytucji, zasad działania i kierunków finansowania ochrony środowiska.

odnawialne_zrodlo_w._pol_2014.pdf
odnawialne_zrodlo_w._pol_2014.pdf - (222,75 KB) Wersja polska - Odnawialne źródło ekorozwoju (2014)
odnawialne_zrodlo_w._ang_2014.pdf
odnawialne_zrodlo_w._ang_2014.pdf - (3,45 MB) Wersja angielska - Odnawialne źródło ekorozwoju (2014)

Przewodnik dla beneficjenta (2014). Samorządy

Przygotowany w 2014 r. "Przewodnik dla beneficjenta" w wersji dla jednostek samorządu terytorialnego, który opisuje postępowanie "krok po kroku" przy ubieganiu się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu.

Przewodnik dla beneficjenta (2014). Przedsiębiorstwa

Przygotowany w 2014 r. "Przewodnik dla beneficjenta" w wersji dla przedsiębiorców, który opisuje postępowanie "krok po kroku" przy ubieganiu się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu.

Przewodnik dla beneficjenta (2014). Państwowe jednostki budżetowe

Przygotowany w 2014 r. "Przewodnik dla beneficjenta" w wersji dla państwowych jednostek budżetowych, który opisuje postępowanie "krok po kroku" przy ubieganiu się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska (2014)

Folder, wydany przez NFOŚiGW w 2014 r. prezentujący aktualny stan realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, z akcentem na priorytety, w których Narodowy Fundusz jest Instytucją Wdrażającą.

poiis_2007-2013.pdf
poiis_2007-2013.pdf - (268,08 KB)

Realizacja projektów w Systemie Zielonych Inwestycji GIS w Polsce (2014)

Folder, przygotowany w 2014 r. przez NFOŚiGW, w związku z targami CARBON EXPO 2014, o realizacji projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji GIS w Polsce.

realizacja_projektow_gis-folder_polski.pdf
realizacja_projektow_gis-folder_polski.pdf - (229,5 KB) Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji GIS - wersja polska
realizacja_projektow_gis-folder_angielski.pdf
realizacja_projektow_gis-folder_angielski.pdf - (239,06 KB) Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji GIS - wersja angielska

System Zielonych Inwestycji GIS (2014)

Wydany w 2014 r., we współpracy z Ministerstwem Środowiska, folder o Systemie Zielonych Inwestycji GIS, w którym Narodowy Fundusz, jako Krajowy Operator GIS, oferuje środki na dofinansowanie projektów. Folder wydany w związku z targami CARBON EXPO 2014.

gis_pol_internet.pdf
gis_pol_internet.pdf - (242,12 KB) Wersja polska folderu System Zielonych Inwestycji (2014)
gis_ang_internet.pdf
gis_ang_internet.pdf - (242,03 KB) Wersja angielska folderu System Zielonych Inwestycji (2014)

Dobry klimat dla środowiska

Przegląd działań NFOŚiGW na rzecz ochrony klimatu w latach 2009-2013 oraz prezentacja oferty programowej i finansowej w skonsolidowanych i nowych programach priorytetowych Narodowego Funduszu od 2014 roku.

klimat_19xii.pdf
klimat_19xii.pdf - (955,83 KB)

Spotkania Forum NFOŚiGW

Publikacja pt. "Spotkania Forum NFOŚiGW budują nasze kompetencje"  stanowiąca przegląd spotkań i wybór materiałów z Forum "Energia-Efekt-Środowisko", Forum "Dobre praktyki w gospodarce odpadami" oraz Forum "Ekologia-Edukacja-Ekoinnowacje".

Generacja rozproszona 2013

Drugie, zmienione wydanie publikacji pt. "Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej", poświęconej zagadnieniom energetycznym i środowiskowym. "Generacja rozproszona..." jest jednym z efektów prowadzonego od kilku lat przez NFOŚiGW Forum „Energia – Efekt – Środowisko”.

System finansowania ochrony środowiska w Polsce

Publikacja "System finansowania ochrony środowiska w Polsce" przygotowana w wersji elektronicznej na COP 19 w Warszawie. Syntetyczne opracowanie prezentujące polski system finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej otrzymali w wersji elektronicznej wszyscy uczestnicy konferencji COP 19.

Tekst został przygotowany w polskiej i angielskiej wersji językowej.

system_finansowania_ochrony_srodowiska_w_polsce.pdf
system_finansowania_ochrony_srodowiska_w_polsce.pdf - (1,1 MB) Wersja polska opracowania
the_system_of_financing_environmental_protection_in_poland.pdf
the_system_of_financing_environmental_protection_in_poland.pdf - (782,49 KB) Wersja angielska opracowania

Folder: Edukacja ekologiczna

Jeden z pięciu folderów tematycznych wydanych w 2013 r. prezentujący ofertę NFOŚiGW w dziedzinie edukacji ekologicznej, w tym program priorytetowy „Edukacja ekologiczna” oraz plany i cele do realizacji wg Strategii działania NFOŚiGW na lata 2013-2016.

folder_edukacja.pdf
folder_edukacja.pdf - (249,2 KB)

Folder: Ochrona przyrody i krajobrazu

Oferta programowa Narodowego Funduszu w dziedzinie ochrony przyrody i krajobrazu, ochrony różnorodności biologicznej, finansowanych zarówno ze środków krajowych jak i zagranicznych (w tym LIFE+ i V priorytet PO IiŚ).

folder_przyroda.pdf
folder_przyroda.pdf - (230,04 KB)

Folder: Ochrona klimatu i atmosfery

Syntetyczny przegląd aktualnej oferty programowej Narodowego Funduszu w dziedzinie ochrony klimatu i atmosfery, wraz z kierunkami działania, zamierzeniami i źródłami finansowania działań w tej dziedzinie w latach 2013-2016.

folder_klimat.pdf
folder_klimat.pdf - (376,38 KB)

Folder: Ochrona wód i gospodarka wodna

Folder tematyczny poświęcony ochronie wód i gospodarce wodnej prezentujący m.in. plany i cele do realizacji w tych dziedzinach według Strategii działania NFOŚiGW na lata 2013-2016.

folder_woda.pdf
folder_woda.pdf - (1011,12 KB)

Folder: Ochrona powierzchni ziemi i gospodarka odpadami

Poświęcony ofercie tematycznej w dziedzinie ochrony powierzchni ziemi i gospodarce odpadami folder NFOŚiGW wydany w 2013 r. Zawiera także syntetyczny opis planów i celów do realizacji według Strategii działania NFOŚiGW na lata 2013-2016.

folder_ziemia.pdf
folder_ziemia.pdf - (544,83 KB)

Przewodnik dla beneficjenta. Samorządy

Przygotowany specjalnie na POLEKO 2013 "Przewodnik dla beneficjenta" dla samorządów, który opisuje postępowanie "krok po kroku" przy ubieganiu się o dofinansowanie z NFOŚiGW.


 

Przewodnik dla beneficjenta. Przedsiębiorstwa

Przygotowany specjalnie na POLEKO 2013 "Przewodnik dla beneficjenta" dla przedsiębiorców, który opisuje postępowanie "krok po kroku" przy ubieganiu się o dofinansowanie z NFOŚiGW.
 


 

NFOŚiGW – „Odnawialne źródło ekorozwoju” (2013)

Wydany w 2013 r. ogólny folder informacyjny o Narodowym Funduszu (w polskiej i angielskiej wersji językowej) z dodatkowym pendrajwem, na którym umieszczono pełne teksty "Strategii działania NFOŚiGW na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku" oraz "Wspólnej Strategii dizałania NFOŚiGW i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku". Prezentacja instytucji, zasad działania i kierunków finansowania ochrony środowiska.

folder_nfos_2013_w._polska.pdf
folder_nfos_2013_w._polska.pdf - (224,02 KB) Wersja polska folderu „Odnawialne źródło ekorozwoju”
folder_nfos_2013_w._angielska.pdf
folder_nfos_2013_w._angielska.pdf - (234,67 KB) Wersja angielska folderu „Odnawialne źródło ekorozwoju”

Granty z sukcesem - środki norweskie i EOG

Polskie i angielskojęzyczne wydanie publikacji zawierającej podsumowanie wdrażania I edycji Mechanizmów Finansowych (MF EOG i NMF) w obszarze ochrony środowiska oraz prezentację części, spośród wielu znaczących projektów, które przyczyniły się do poprawy jakości życia w różnych regionach Polski.

norweskie_granty_w._polska.pdf
norweskie_granty_w._polska.pdf - (2,78 MB) Granty z sukcesem
norweskie_granty_w._angielska.pdf
norweskie_granty_w._angielska.pdf - (2,79 MB) Success Grants

System Zielonych Inwestycji GIS (2013)

Wydany w 2013 r. folder o Systemie Zielonych Inwestycji GIS, w których Narodowy Fundusz, jako Krajowy Operator GIS, oferuje środki na dofinansowanie projektów.

green_investment_scheme_pol.pdf
green_investment_scheme_pol.pdf - (448,96 KB) Wersja polska folderu System Zielonych Inwestycji (2013)
green_investment_scheme_ang.pdf
green_investment_scheme_ang.pdf - (404,92 KB) Wersja angielska folderu System Zielonych Inwestycji (2013)

Zielone projekty GIS - prezentacja dobrych praktyk (2013)

Folder prezentuje przykłady dobrych praktyk w ramach realizacji inwestycji wspieranych z systemu GIS (GIS – Green Investment Scheme)

gis_greening_activities_pol.pdf
gis_greening_activities_pol.pdf - (1,45 MB) Folder System Zielonych Inwestycji GIS - Dobre praktyki - wersja polska
gis_greening_activities_ang.pdf
gis_greening_activities_ang.pdf - (1,45 MB) Folder System Zielonych Inwestycji GIS - Dobre praktyki - wersja angielska

Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji GIS w Polsce (2013)

Foder o realizacji projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji GIS w Polsce

gis_projects_implementation_pol.pdf
gis_projects_implementation_pol.pdf - (360,69 KB) Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji GIS - wersja polska
gis_projects_implementation_ang.pdf
gis_projects_implementation_ang.pdf - (374,38 KB) Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji GIS - wersja angielska

Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej

Wydana w 2012 r. publikacja Narodowego Funduszu poświęcona zagadnieniom energetycznym i środowiskowym. "Generacja rozproszona..." jest jednym z efektów prowadzonego od kilku lat przez NFOŚiGW Forum „Energia – Efekt – Środowisko”.

Pomoc publiczna w ochronie środowiska

Wydany w 2012 r. podręcznik „Pomoc publiczna w ochronie środowiska”, który powstał na podstawie doświadczeń pracowników Zespołu ds. Pomocy Publicznej zebranych przy ocenie wniosków składanych do NFOŚiGW i ma na celu przybliżenie wnioskodawcom trudnych zagadnień pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin, w których NFOŚiGW udziela wsparcia.
 

NFOŚiGW – „Odnawialne źródło finansowania” (2012)

Wydany w 2012 r. ogólny folder informacyjny o Narodowym Funduszu (w polskiej wersji językowej). Prezentacja instytucji, zasad działania i kierunków finansowania ochrony środowiska, z akcentem na „Strategię działania NFOŚiGW na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r.”.

Prezentacja Narodowego Funduszu w wersji angielskiej (2012)

Wydany w 2012 r. (w angielskiej wersji językowej) ogólny folder informacyjny o Narodowym Funduszu. Prezentacja instytucji, zasad działania i kierunków finansowania ochrony środowiska, z uwzględnieniem „Strategii działania NFOŚiGW na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r.”.

Euro-dotacje na ochronę ziemi

Ostatni z pięciu zeszytów serii wydawniczej 2011-2012 prezentującej wybrane projekty PO IiŚ koordynowane przez NFOŚiGW. Zeszyt pt. „Euro-dotacje na ochronę ziemi" zawiera prezentację wybranych 15 projektów realizowanych w ramach II priorytetu PO IiŚ „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi”.


                       

Środowiskowe zasoby pod dobrą ochroną

Kontynuacja serii wydawniczej prezentującej wybrane projekty POIiŚ koordynowane przez NFOŚiGW. Zeszyt pt. "Środowiskowe zasoby pod dobrą ochroną" zawiera prezentację 17 projektów realizowanych w ramach III priorytetu PO IiŚ.

Zysk w energii. Efekt w środowisku

Kontynuacja serii wydawniczej prezentującej wybrane projekty poszczególnych priorytetów POIiŚ, w których NFOŚiGW jest Instytucją Wdrażającą. Publikacja "Zysk w energii. Efekt w środowisku" z prezentacją 25 wybranych projektów realizowanych w ramach IX osi priorytetowej POIiŚ.

Inteligentne Sieci Energetyczne

Folder wydany w lipcu 2012 r. prezentujący najnowszą ofertę Narodowego Funduszu w dziedzinie finansowania energooszczędności. Syntetyczna prezentacja programu „Inteligentne Sieci Energetyczne”.

ise-folder.pdf
ise-folder.pdf - (336,25 KB)

NFOŚiGW – Odnawialne źródło finansowania (2011)

Aktualny, wydany w 2011 r. (w polskiej wersji językowej), ogólny folder informacyjny o Narodowym Funduszu. Prezentacja instytucji, zasad działania i kierunków finansowania ochrony środowiska, z akcentem na rekordowe lata 2008-2011.

 

------------------------------------------------------------------------------------

.

NFOŚiGW – Odnawialne źródło finansowania (2011)

Aktualny, wydany w 2011 r. (w angielskiej wersji językowej), ogólny folder informacyjny o Narodowym Funduszu. Prezentacja instytucji, zasad działania i kierunków finansowania ochrony środowiska, z akcentem na rekordowe lata 2008-2011.

 

------------------------------------------------------------------------------------

.

Narodowy Fundusz dla natury

Podsumowanie Międzynarodowego Roku Ochrony Różnorodności Biologicznej 2010. Udział Narodowego Funduszu w projektach realizowanych, zarówno w sferze edukacyjnej jak i przyrodniczej, które wpisują się w ochronę różnorodności biologicznej. Programy priorytetowe 2011 związane z ochroną różnorodności biologicznej.

 

------------------------------------------------------------------------------------

.

Efektywne wykorzystanie energii

Folder wydany w 2011 r. prezentujący jedną z najnowszych ofert Narodowego Funduszu w dziedzinie finansowania energooszczędności w gospodarce. Syntetyczna prezentacja programu „Efektywne wykorzystanie energii”.
 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

...

System Zielonych Inwestycji GIS

Wydany w 2011 r. folder o Systemie Zielonych Inwestycji GIS i pięciu programach priorytetowych, w których Narodowy Fundusz, jako Krajowy Operator GIS, oferuje środki na dofinansowanie projektów. 
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

..

Gospodarka wodno-ściekowa

Wydana w 2011 r. publikacja „Gospodarka wodno-ściekowa” prezentująca 24 wybrane projekty realizowane w ramach I osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko. Bogato ilustrowana publikacja, która powstała we współpracy z beneficjentami. 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------

...

Zielone dotacje dla firm

Prezentacja wybranych 20 projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i NFOŚiGW w ramach IV priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko. Świadectwo „ekologizacji” polskiego przemysłu. 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------

...

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej

Zaktualizowana (lipiec 2010 r.) wersja publikacji prezentowanej na spotkaniu Zespołu Komitetu Stałego Rady Ministrów w dniu 10 marca br. oraz na konferencji „Polityka klimatyczno-energetyczna Polski - wyzwania, realizacje, nasz głos w Europie” z udziałem wicepremiera Waldemara Pawlaka, ministra środowiska Andrzeja Kraszewskiego i prezesa Zarządu NFOŚiGW Jana Rączki.

 

efektywnosc.pdf
efektywnosc.pdf - (2,25 MB)

----------------------------------------------------------------------------------

.............................................

Efektywność dla przedsiębiorstw

Autorski tekst dr. Jana Rączki, prezesa Zarządu NFOŚiGW, przygotowany na konferencję pt. „Polityka klimatyczno-energetyczna Polski - wyzwania, realizacje, nasz głos w Europie” w dniu 10 marca 2010 r. z udziałem wicepremiera Waldemara Pawlaka i ministra środowiska Andrzeja Kraszewskiego.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

---------

Energia słońca z dopłatą

Opis uruchomionego w połowie 2010 r. programu dopłat NFOŚiGW do kredytów bankowych na zakup i montaż kompletnych zestawów kolektorów słonecznych. Oferta dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. Prezentacja zasad dofinansowania z załącznikami.

 

energia_slonca.pdf
energia_slonca.pdf - (5,2 MB)

------------------------------------------------------------------------------------

            

20 lat na rzecz ekorozwoju

Bilans 20 lat funkcjonowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w okresie 1989-2009. Okolicznościowa publikacja pt. „Odnawialne źródło finansowania. Dwadzieścia lat na rzecz ekorozwoju” (wydana w 2009 r. z okazji jubileuszu 20-lecia NFOŚiGW), która w przystępny sposób, nieco odmienny od statystyczno-sprawozdawczej formuły, prezentuje dokonania Narodowego Funduszu w poszczególnych dziedzinach ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

------------------------------------------------------------------------------------

---------

NFOŚiGW – Odnawialne źródło finansowania (2010)

Wydany w 2010 r. (w polskiej i angielskiej wersji językowej) ogólny folder informacyjny o Narodowym Funduszu. Prezentacja instytucji, zasad działania i kierunków finansowania ochrony środowiska z akcentem na rekordowe lata 2008-2010.

 

 

odnawialne_pl.pdf
odnawialne_pl.pdf - (602,54 KB)
odnawialne_ang.pdf
odnawialne_ang.pdf - (616,64 KB)

------------------------------------------------------------------------------------

      

NFOŚiGW - Odnawialne źródło finansowania (2009)

Narodowy Fundusz „w pigułce”. Folder wydany w 5 wersjach językowych w 2009 roku z okazji 20-lecia NFOŚiGW prezentujący Narodowy Fundusz w kilku zdaniach i akapitach: miejsce NFOŚiGW w polskim systemie finansowania ochrony środowiska, bilans dwóch dekad 1989-2009, obsługa środków krajowych i zagranicznych w dyspozycji Narodowego Funduszu.

 

-----------------------------------------------------------------------------------

----------

Dobre praktyki w ekorozwoju

Przygotowana we wrześniu 2010 r. we współpracy NFOŚiGW ze wszystkimi wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej publikacja prezentująca efekty działania systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce. Katalog kilkudziesięciu przedsięwzięć wybranych jako przykłady dobrych praktyk w polityce i praktyce ekorozwoju.

 

------------------------------------------------------------------------------------

                 

Rola NFOŚiGW w obsłudze LIFE

Przedstawiamy Fundusz LIFE+, jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej koncentrujący się wyłącznie na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 2008 r. jest Instytucją Wdrażającą LIFE+ i pełni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE+.

 

------------------------------------------------------------------------------------

------------

Rola NFOŚiGW w obsłudze PO IiŚ

Podstawowe informacje o największym programie operacyjnym Unii Europejskiej na lata 2007-2013 „Infrastruktura i Środowisko”. Narodowy Fundusz jest, obok wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, Instytucją Wdrażają PO IiŚ dla kilku priorytetów w dziedzinie ochrony środowiska, gospodarki wodnej, zarządzania zasobami i efektywności energetycznej.

 

------------------------------------------------------------------------------------

        

PO IiŚ na półmetku

Wydana w lipcu 2010 r. publikacja prezentująca kilkadziesiąt realizowanych projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pięciu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko, wdrażanych przez Narodowy Fundusz. Katalog dobrych praktyk i projektów współfinansowanych także ze środków NFOŚiGW.

 

poiis_na_polmetku.pdf
poiis_na_polmetku.pdf - (2,47 MB)

------------------------------------------------------------------------------------

        

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Pięć ulotek informacyjnych, wydanych w 2010 r., prezentujących pięć priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko, w których Narodowy Fundusz jest Instytucją Wdrażającą. Opis priorytetów i lista beneficjentów.

 

 

priorytet_i.pdf
priorytet_i.pdf - (521,3 KB)
priorytet_ii.pdf
priorytet_ii.pdf - (543,51 KB)
priorytet_iii.pdf
priorytet_iii.pdf - (540,44 KB)
priorytet_iv.pdf
priorytet_iv.pdf - (537,1 KB)
priorytet_ix.pdf
priorytet_ix.pdf - (515,46 KB)

------------------------------------------------------------------------------------

     

Edukacja, świadomość, komunikacja

Wydany w polskiej i angielskiej wersji językowej folder poświęcony finansowaniu przez Narodowy Fundusz przedsięwzięć związanych z edukacją ekologiczną. Informacje o programach priorytetowych w dziedzinie edukacji ekologicznej i wsparcia pozarządowych organizacji ekologicznych.

 

edukacja_pl.pdf
edukacja_pl.pdf - (760,51 KB)
edukacja_ang.pdf
edukacja_ang.pdf - (763,01 KB)

------------------------------------------------------------------------------------

                 

Bądźmy proekologiczni

Edukacyjne ulotki wydane w 2010 r. promujące proekologiczne zachowania: „Każda kropla wody” - o oszczędzaniu zasobów wodnych, „Bądź eko… i oszczędzaj” - o codziennych zachowaniach przyjaznych dla środowiska oraz „Proste rady na odpady”.  

 

 

 

badz_eko.pdf
badz_eko.pdf - (329,37 KB)
kazda_kropla.pdf
kazda_kropla.pdf - (297,06 KB)
proste_rady.pdf
proste_rady.pdf - (300,26 KB)

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również