Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności

Przekazane przez NFOŚiGW środki z Funduszu Spójności pomogą zwiększyć bezpieczeństwo powodziowe miast w woj. pomorskim

25-05-2021, 11:16

Gmina Miasta Ustka oraz Gmina Miejska Pruszcz Gdański przeprowadzą na swoim terenie projekty retencyjne, które ułatwią gospodarowanie wodami opadowymi. Uzyskały na to wsparcie w wys. ok. 15,8 mln zł ze środków europejskich w programie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Oba projekty: „Odwodnienie terenów przy ul. Polnej w Ustce poprzez budowę zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” i „Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ulicy Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim”, będą kosztować razem ok. 22,7 mln zł.

Przedsięwzięcia są element zrównoważonej gospodarki wodnej, wynikającym z planowania i zarządzania przestrzennego. Powstające sieci i obiekty retencyjne mają przeciwdziałać skutkom nagłych zmian klimatu, szczególnie w czasie opadów nawalnych. Pomogą także zmniejszać skutki ewentualnej suszy.

Inicjatywa Gminy Miasta Ustki wsparta dotacją NFOŚiGW w wys. prawie 7,8 mln zł zwiększy lokalną odporność na klęski żywiołowe. M.in. ze względu na lokalizację w pasie linii brzegowej Morza Bałtyckiego, miasto coraz częściej zmaga się ze skutkami występowania ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i klimatycznych np. nawalnych deszczów czy powodzi spowodowanych „cofką” od morza do rzeki Słupi. Problemem jest także brak wystarczającej retencji wód na terenach zabudowanych, co skutkuje np. usychaniem zieleni miejskiej. W celu uregulowania gospodarki wodno-ściekowej w zakresie wód opadowych w obrębie inwestycji przy ul. Polnej w Ustce oraz poprawę jakości gospodarowania tymi wodami i poprawę jakości środowiska naturalnego, przewidziano m.in. budowę jednego zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą na rowach odwadniających oraz remont drugiego, funkcjonującego. Oczyszczone i przebudowane zostaną również rowy na terenach zielonych przy rzece Słupi. Gromadzone wody opadowe będą wykorzystywane do pielęgnacji zieleni, zapobiegania suszy na terenie objętym projektem oraz w celach przeciwpożarowych. Objętość retencjonowanej wody w roku 2024 wyniesie 8 200  m3, a cały system zagospodarowania wód opadowych obejmie zasięgiem 1 200 osób. Projekt w całości będzie kosztował ok. 11, 2 mln zł.

Inicjatywa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, z dotacją w wys. 8 mln zł, przewiduje budowę drugiego etapu zbiornika retencyjnego (w rejonie ulicy Przy Torze) oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej (w ulicach Sidły, Komara i fragmencie ul. Herberta), zbiornika retencyjnego, przepompowni wód deszczowych i jej zasilania. Przedsięwzięcie przyczyni się to do minimalizacji podtopień budynków oraz zalewania ulic, a także do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej obszaru. Zapewni ochronę miastu przed niebezpiecznymi skutkami deszczów nawalnych oraz dużej ilości wód opadowych i roztopowych. Umożliwi także retencjonowanie wody i wykorzystanie jej w okresach suchych. Objętość  retencjonowanej wody sięgnie ok. 4 361,60 m3. Całkowity koszt przedsięwzięcia to ok. 11,4 mln zł.

Dotacje na realizację obu zadań pochodzą ze środków II osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, wdrażanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w porozumieniu z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również