Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności

Wsparcie projektów PIG - PIB ułatwiających dostęp do zasobów naturalnych

20-07-2021, 13:25

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy otrzyma ponad 26,8 mln zł dotacji z NFOŚiGW, które w całości pokryją koszty realizacji projektów pn.: „Analiza uwarunkowań i współpraca w zakresie bezpieczeństwa surowcowego Polski” oraz „Prowadzenie centralnego archiwum geologicznego (CAG) w zakresie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej”

Celem pierwszej inicjatywy jest prowadzenie działań badawczych, analitycznych i negocjacyjnych, by pozyskiwać nowe perspektywiczne obszary dla gospodarowania zasobami złóż kopalin o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, a także wymiana wiedzy i doświadczeń z instytucjami zagranicznymi i ośrodkami badawczymi.

Obecna sytuacja międzynarodowa stwarza możliwości aktywnego uczestnictwa i wzmocnienia pozycji Polski, działającej poprzez państwową służbę geologiczną, w przedsięwzięciach umożliwiających pozyskiwanie i efektywne zagospodarowanie nowych perspektywicznych obszarów oraz otwieranie nowych pól działalności naukowo-badawczej. Polscy przedstawiciele będą uczestniczyć w Komisji Granic Szelfu Kontynentalnego i w badaniach antarktycznych, w Międzynarodowej Grupie Roboczej ds. Skutków Eksploatacji Osadów Morskich na Ekosystem Morski (WGEXT), w pracach Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego oraz współpracować międzynarodowo w zakresie rozwoju i wdrażania standardów geoinformatycznych w geologii.

Drugi z projektów PIG - PIB ma zapewnić szeroko pojęte gromadzenie, przechowywanie, ochronę, ewidencjonowanie, katalogowanie i zapewnienie dostępu do informacji geologicznej gromadzonej w ramach działalności Centralnego Archiwum Geologicznego, wykonywanej przez Narodowe Archiwum Geologiczne w PIG - PIB. Realizacja przedsięwzięcia jest konieczna dla wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju kraju w zakresie geologii. Celem jest zarówno utrzymanie i konserwacja infrastruktury technicznej, jak również prawidłowa obsługa w zakresie udostępniania informacji geologicznej. Działanie umożliwi wykonanie niezbędnych prac inwestycyjnych i remontowych, związanych ze zwiększonym zapotrzebowaniem na powierzchnie magazynowe w archiwach próbek.

Projekty zostaną zakończone w 2023 r. Ich dofinansowanie umożliwił program „Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju”.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również