Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności

Już dzisiaj prawie tysiąc polskich gmin planuje wykorzystanie środków w ramach nowej perspektywy finansowej UE

Autor: Witold Maziarz
22-05-2014, 12:44

Ich dofinansowanie mógł zaoferować Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko a konkretnie na plany gospodarki niskoemisyjnej. To pierwszy krok do konsumpcji unijnego wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Samorządowe plany uwzględniać będą inwestycje i przedsięwzięcia redukujące emisję gazów cieplarnianych, zwiększające udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukujące zużycie energii finalnej oraz poprawiające jakość powietrza na obszarach, gdzie odnotowuje się przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu.

Pierwotny budżet konkursu, wynoszący 10 mln zł, został zwiększony do kwoty 27, 5 mln zł a nabór wniosków wydłużono o 2 miesiące – takie zainteresowanie wzbudził bowiem ogłoszony w ubiegłym roku konkurs na dofinansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla samorządów.
Wpłynęło 764 wnioski w których ostatecznie plany zrealizuje blisko tysiąc zainteresowanych gmin. W konkursie bowiem pojawiło się sporo wniosków grupowych. 21 maja br. NFOŚiGW pierwsze 5 umów zawarł z miastami: Łódź, Bydgoszcz, Ełk i Puławy oraz z Gminą Wyry. Kolejna setka umów jest już w przygotowaniu a ocena pozostałych wniosków jest na ukończeniu.

Samorządy mogą przedstawić w planach działania operacyjne obejmujące najbliższe 3-4 lata od ich zatwierdzenia. Muszą być one spójne z wieloletnimi prognozami finansowymi (WPF), z tworzonymi programami ochrony powietrza (POP) oraz planami działań krótkoterminowych (PDK).

Plany obejmują zakres przedsięwzięć na szczeblu gminy/gmin, w ich obszarze geograficznym. Koncentrować się będą na działaniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby w tym poprawie efektywności energetycznej, wykorzystaniu OZE, czyli wszystkich działań mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. W przyszłych pracach uwzględnia się współuczestnictwo podmiotów będących producentami lub odbiorcami energii ze szczególnym uwzględnieniem sektora publicznego. Plany obejmą obszary, w których władze lokalne mają wpływ na zużycie energii w perspektywie długoterminowej ( w tym planowanie przestrzenne). Ponadto muszą być one spójne z tworzonymi bądź aktualizowanymi założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, chłód i energię elektryczną bądź paliwa gazowe i programami ochrony powietrza. Od przyszłych działań oczekuje się także wpływu na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii poprzez m.in. edukację i współpracę z mieszkańcami i zainteresowanymi stronami.

Oczekuje się także, że plany gospodarki niskoemisyjnej będą kompleksowo określać zadania inwestycyjne w następujących obszarach:

 • zużycie energii w budynkach, instalacjach i urządzeniach komunalnych, usługowych niekomunalnych, budynkach mieszkalnych, oświetleniu ulicznym; zakładach przemysłowych i dystrybucji ciepła;
 • zużycie energii w transporcie publicznym, taborze gminnym, transporcie prywatnym i komercyjnym, transporcie szynowym w tym także poprzez wdrażanie systemów organizacji ruchu;
 • gospodarka odpadami – w zakresie emisji niezwiązanej ze zużyciem energii;
 • produkcja energii – zakłady bądź instalacje do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, z wyłączeniem instalacji objętej EU ETS;
 • zadania nieinwestycyjne - takie jak planowanie miejskie, zamówienia publiczne, strategia komunikacyjna, promowanie gospodarki niskoemisyjnej, etc.
   

Plany gospodarki niskoemisyjnej mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

 • o 20% zredukować emisje gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu emisji z 1990 r.;
 • o 20% zwiększyć udział energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii ( dla Polski 15 %);
 • o 20% zwiększyć efektywność energetyczną, w stosunku do prognoz BAU (ang. business as usual ) na rok 2020.

W konferencji prasowej towarzyszącej uroczystości podpisania pierwszych umów udział wzięli: 

 • Barbara Koszułap - Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW;
 • Jarosław Orliński - Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju);
 • Marcin Janiak – Naczelnik Wydziału Zarządzania Departamentu Funduszy Europejskich (Ministerstwo Gospodarki).

Zobacz także: Doradztwo energetyczne

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również