Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Dobre praktyki

W zgodzie ze swoją misją (skuteczne i efektywne wspieranie działań na rzecz środowiska) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wciela w życie odpowiedzialne społecznie programy oraz przedsięwzięcia – również takie, które wykraczają poza standardowe, statutowe działania.

Poniżej przedstawiamy niektóre przykłady dobrych praktyk pogrupowane zgodnie z międzynarodową normą ISO 26000 systematyzującą wiedzę na temat szeroko rozumianej społecznej odpowiedzialności biznesu. Przykłady te dotyczą praktyk z zakresu dwóch obszarów – praktyk związanych ze zmniejszeniem negatywnego wpływu na środowisko oraz prawa pracy i prowadzenia dialogu społecznego.


Dobre praktyki związane ze zmniejszeniem negatywnego wpływu na środowisko

W  2012 roku przyjęliśmy Politykę środowiskową Biura NFOŚiGW, zgodnie z którą zaangażowanie na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej i ochrony środowiska znajduje odzwierciedlenie we wszystkich obszarach funkcjonowania NFOŚiGW, także tych związanych z działaniem Biura NFOŚiGW i dotyczy wszystkich pracowników.

W Polityce zadeklarowanych zostało szereg działań, których realizacja jest stale monitorowana oraz udoskonalana.

Program Zielone Biuro

W listopadzie 2014 r. NFOŚiGW otrzymał Certyfikat Zielone Biuro wyróżniający instytucje, firmy, organizacje pozarządowe i samorządy, które chcą się stale doskonalić i podejmować nowe inicjatywy na rzecz ochrony środowiska.

Program Zielone Biuro jest formą środowiskowego systemu zarządzania polegającym na systematycznym wprowadzaniu proekologicznych rozwiązań w funkcjonowaniu biura. Głównym założeniem programu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez oszczędne gospodarowanie papierem, wodą , energią , minimalizację odpadów, jak również promowanie pro-środowiskowych, nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Celem programu jest uzyskanie przez firmę wymiernych korzyści, zarówno w aspekcie środowiskowym jak również ekonomicznym i społecznym.

W ramach programu zgodnie z przyjętą „Polityką środowiskową” podjęliśmy szereg działań i inicjatyw mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu naszej instytucji na środowisko: zmniejszyliśmy zużycie energii, wody, ilość wykorzystywanych materiałów biurowych, a co za tym idzie produkowanych odpadów.

Nasze działania:

 • Zmniejszyliśmy zużycie energii poprzez zainstalowalnie na dachu naszego budynku kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
 • Zainstalowane zostały pilotażowo automatyczne czujniki włączające i wyłączające oświetlenie, w celu oszczędności energii.
 • Przy każdym włączniku światła umieściliśmy specjalną plakietkę przypominającą o oszczędzaniu energii;
 • Sukcesywnie prowadzimy centralizację wydruku.  Urządzenia w punktach dystrybucji wydruku zostały doposażone w system druku podążającego, który umożliwia wydruk na dowolnym urządzeniu,  monitoruje ilość wydrukowanych stron przez danego pracownika, eliminuje niechciane zadania wydruku, tworzy raporty dotyczące efektów ekologicznych.  Wszystkie drukarki posiadają domyślne ustawienia do wydruku dwustronnego.
 • Zwiększyliśmy ilość odzyskiwanych materiałów poprzez umieszczenie na każdym piętrze pojemników do segregacji odpadów (plastik, szkło, odpady organiczne) oraz umieszczenie w każdym pokoju pojemnika na zużyty papier do ponownego przetworzenia.
 • W łazienkach zainstalowane są baterie z fotokomórką (automatyczne włączanie i wyłączanie wody) w celu zmniejszenia zużycia wody.
 • Przy każdym kranie z bieżącą wodą umieściliśmy specjalną plakietkę przypominającą o oszczędzaniu wody.
 • Przeprowadzone zostały szkolenia dla pracowników z zakresu segregacji odpadów.
 • W 2012 roku został wykonany  audyt energetyczny budynków z analizą zużycia energii oraz Świadectwo Charakterystyki Energetycznej dla budynków ważne do 2022 r.

Korzyści wynikające z programu to m.in.: wymierne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej, mniejsze zużycie papieru.

Kolektory słoneczne zainstalowane na dachu NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 3a...
Na każdym piętrze stoją specjalne pojemniki do segregacji odpadów (plastik, szkło, odpady organiczne, baterie)...
Przy wszystkich włącznikach światła znajdują się specjalne plakietki przypominające o konieczności oszczędzania energii...

Zrównoważone zamówienia publiczne: ekologiczne gadżety, certyfikowany papier i in.

Przy zamówieniach publicznych uwzględniamy aspekty związane z ochroną środowiska oraz zrównoważonym rozwojem.

Nasze działania:

 • Wydawnictwa (książki, broszury, ulotki) oraz kalendarze książkowe i biurkowe dla pracowników drukowane są na papierze ekologicznym, tzn. na bazie włókien z odzysku, pochodzących z recyklingu lub na bazie włókien pierwotnych, posiadającym odpowiednio jeden z certyfikatów Niebieski Anioł, Europejska Stokrotka, Nordycki Łabędź,  certyfikat FSC lub PEFC lub inny równoważny;
 • Wszystkie materiały szkoleniowe oraz różnego rodzaju opracowania i ekspertyzy przygotowywane przez podmioty zewnętrze muszą być wydrukowane dwustronnie na papierze ekologicznym.
 • Przy zamówieniach na artykuły promocyjne stawiane są wymogi w zakresie materiałów ekologicznych i biodegradowalnych, z których mają być one wykonane (np. skóra ekologiczna, drewno, mączka kukurydziana, biodegradowalny plastik, bawełna, len) oraz opakowań, które mają być wykonane z materiałów biodegradowalnych (tektura, drewno). Wymagane jest również dostarczanie produktów w opakowaniach zbiorczych.

Oprócz tego zamawiane przez nas artykuły promocyjne służą ochronie środowiska i promują zachowania proekologiczne np. eko-kule do prania, pojemniki do segregacji odpadów, mierniki zużycia wody, zgniatarki do butelek PET i puszek aluminiowych, torby bawełniane wielokrotnego użytku, drzewka w puszce, solarne zabawki, gry ekologiczne itp. 

 • Przy zakupie sprzętu komputerowego i innych urządzeń biurowych stawiany jest wymóg w zakresie efektywności energetycznej urządzeń tak, aby były one co najmniej równoważne ze wspólnymi specyfikacjami Energy Star.
 • Zamawiając usługi sprzątania wymagamy stosowania przy ich realizacji wydajnych preparatów czyszczących, papieru toaletowego i ręczników pochodzących z makulatury, a także dopuszczamy używanie urządzeń czyszczących, których poziom hałasu nie przekracza określonego maksimum.
 • Przy realizacji usług cateringowych stosowana jest wyłącznie zastawa przeznaczona do wielokrotnego użytku (porcelanowa/szklana) oraz woda dostarczana w szklanych butelkach.
 • W przypadku robót budowlanych wymagamy przestrzegania określonych zasad gospodarowania odpadami powstałymi przy wykonywaniu prac, zobowiązując wykonawcę do ich legalnego wywozu i składowania.

Nie tylko stosujemy, ale także dzielimy się wiedzą i doświadczeniami: przekazaliśmy wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej do zamieszczenia w „Bazie wiedzy” na wspólnej platformie cyfrowej, przykłady stosowanych przez NFOŚiGW wymogów w zamówieniach publicznych, które stanowią tzw. klauzule środowiskowe i „zazieleniają” zamówienia publiczne.

 

Broszura wydrukowana na papierze ekologicznym...
Eko-kule do prania - jeden z gadżetów promujących zachowania proekologiczne...
Zabawka edukacyjna - konik polny zasilany mała baterią słoneczną...

Dobre praktyki mające wpływ na warunki pracy oraz prowadzenie dialogu społecznego

Telepraca

Od marca 2009 roku w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) istnieje możliwość świadczenia pracy przez pracowników w formie telepracy, tj. wykonywania zadań i obowiązków służbowych poza zakładem pracy, pozostając w stałym kontakcie z pracodawcą i przełożonymi oraz przekazując im wyniki swojej pracy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Telepraca, jako nasza dobra praktyka, wpisuje się w program elastyczności i różnorodności form zatrudnienia proponowany w Strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz realizację celu strategicznego jakim jest: Organizacja oparta na współpracy.

Telepraca, to dla pracowników dodatkowe wartości w postaci większej samodzielności i swobody pracy, poczucia zaufania, elastyczności czasu pracy i dostosowania go do własnych możliwości, równowagi między karierą zawodową a życiem prywatnym, wykonywania pracy w przyjaznym środowisku, w dogodnym czasie, unikanie dojazdów do biura i rozłąki z rodziną.

Pracodawcy daje niewątpliwą wartość, jaką jest bieżące wsparcie wysokokwalifikowanych, doświadczonych pracowników, jak również pozytywny wpływ na wizerunek dobrego, nowoczesnego i przyjaznego pracodawcy.

Od momentu wprowadzenia telepracy w NFOŚiGW skorzystało z tej formy zatrudnienia 81 pracowników.

 

Stworzenie portalu intranetowego „ENFOŚ-NEWS”

W czerwcu 2011 r. uruchomiliśmy portal intranetowy dla pracowników - pierwszą tego typu platformę wymiany poglądów, myśli oraz informacji. Na portalu zamieszczane są na bieżąco aktualne teksty przygotowywane przez pracowników z różnych działów, Istnieje możliwość zamieszczania autorskich zdjęć, komentarzy, opinii, propozycji, ogłoszeń. Serwis informuje zarówno o najważniejszych wydarzeniach z życia Funduszu, jak też o tym, co interesuje pracowników w życiu prywatnym, pełni też funkcję edukacyjną.
Dzięki portalowi pracownicy mogą się lepiej poznać, zintegrować oraz lepiej identyfikować z firmą. Dzięki forum dyskusyjnemu oraz funkcjonalności dodawania komentarzy pod tekstami, możliwa jest komunikacja wielokierunkowa, nie tylko Zarządu z pracownikami, ale też pracowników z Zarządem oraz z kolegami i koleżankami z innych departamentów.

Cykle spotkań

Forum „Energia-Efekt-Środowisko” - służy pogłębianiu wiedzy oraz konsultacji proponowanych przez NFOŚiGW działań w obszarze ochrony klimatu, efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Uczestnicy Forum mieli okazję m.in. zapoznać się z japońskimi, szwajcarskimi i holenderskimi doświadczeniami związanymi z inteligentnymi sieciami Smart Grid oraz budownictwem energooszczędnym. Inicjatywa Forum uzyskała Patronat Honorowy Ministra Gospodarki oraz wyróżnienie Lider Świata Energii w kategorii Promotor Wydarzenia 2011 roku, przyznane przez Kapitułę XIV Konferencji Europower.

miniaturka strony forum


Forum „Ekologia-Edukacja-Ekoinnowacje”, zainaugurowane w 2012 r., to miejsce dzielenia się opiniami dot. aktualnie prowadzonych działań edukacyjnych oraz identyfikacji obszarów priorytetowych i kierunków przyszłych działań, a także miejsce wymiany doświadczeń na temat skutecznych metod promowania idei ekoinnowacji w Polsce. Jest instrumentem usprawniającym współpracę z beneficjentami oraz narzędziem wdrożenia szerokich konsultacji istotnych zamierzeń realizowanych przez Fundusz.

miniaturka strony forum
 

Forum „Dobre praktyki w gospodarce odpadami” jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Środowiska i NFOŚiGW, mającą na celu stworzenie platformy wymiany myśli, poglądów i doświadczeń kluczowych podmiotów na rynku gospodarki odpadami, w kontekście nowej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i w efekcie przejęcia zarządzania odpadami przez gminy.

miniaturka strony forum

 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również