Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Pomoc de minimis

295 932 125euro

pomoc de minimis inna niż w sektorze produkcji rolnej i w sektorze rybołówstwa
pomoc de minimis w sektorze produkcji rolnej
pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa
Rozwiązania prawne: (stosuje się bezpośrednio, bez potrzeby wydawania programu pomocowego)
Na co?
Brak ograniczeń. Brak ograniczeń. Brak ograniczeń.
Warunki:
Pomoc w formie pożyczek musi być pomocą przejrzystą.

Pomoc w formie dokapitalizowania będzie dopuszczalna, jeśli kwota dokapitalizowania ze środków publicznych nie przekracza pułapu de minimis.  

Dla przedsiębiorcy prowadzącego zarobkową działalność w zakresie drogowego transportu towarów pomoc nie może być wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do wykonywania tego transportu

Pomoc przyznawana przedsiębiorstwom jedynie w sektorze produkcji rolnej (produkcja pierwotna produktów rolnych).
Pomoc w formie pożyczek musi być pomocą przejrzystą.
   
Pomoc przyznawana przedsiębiorstwom sektora rybołówstwa (produkcja, przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rybołówstwa).
Pomoc w formie pożyczek musi być pomocą przejrzystą.  
Efekt zachęty:  
Nie musi być wykazywany. Nie musi być wykazywany. Nie musi być wykazywany.
Koszty kwalifikowane:
Brak ograniczeń. Brak ograniczeń. Brak ograniczeń.
Intensywność pomocy:
Brak ograniczeń. Brak ograniczeń. Brak ograniczeń.
Ograniczenie kwotowe*:  
- 200 000 euro w okresie trzech ostatnich lat obrotowych dla "jednego przedsiębiorstwa",
- 100 000 euro w okresie trzech ostatnich lat obrotowych w odniesieniu do sektora drogowego transportu towarów dla "jednego przedsiębiorstwa"  
20 000 euro w okresie trzech ostatnich lat oborotowych dla "jednego przedsiębiorstwa"
      
 
30 000 euro w okresie trzech ostatnich lat obrotowych dla "jednego przedsiębiorstwa"
        
Maksymalna dopuszczalna skumulowana kwota pomocy udzielona przez Polskę w okresie trzech lat obrotowych
Brak ograniczeń 295 932 125 euro
41 330 000 euro
Kumulacja
Pomoc może być łączona z inną pomocą publiczną udzieloną na te same koszty, o ile nie spowoduje to przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej intensywności określonej dla tej innej pomocy. Pomoc może być łączona z inną pomocą publiczną udzieloną na te same koszty, o ile nie spowoduje to przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej intensywności określonej dla tej innej pomocy. Pomoc może być łączona z inną pomocą publiczną udzieloną na te same koszty, o ile nie spowoduje to przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej intensywności określonej dla tej innej pomocy.

 

* Pomoc de minimis sumuje się dla jednego przedsiębiorstwa w okresie trzech lat obrotowych. Oznacza to, że jeżeli np. planowana pomoc de minimis ma zostać udzielona w 2018 r., to łączna wartość pomocy de minimis (wyrażonej jako ekwiwalent dotacji brutto - EDB) otrzymanej przez jedno przedsiębiorstwo w latach 2016-2018 wraz z planowaną pomocą nie może przekroczyć, na dzień jej udzielenia, granicznej kwoty określonej w euro.

 "Jedno przedsiębiorstwo" (w rozumieniu nowego rozporządzenia) obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków:

a) jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;
b) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;
c) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki;
d) jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.
 
Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa powyżej w lit. a)–d), za pośrednictwem jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych również są uznawane za jedno przedsiębiorstwo.
 
Jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane wyłącznie dlatego, że każda z nich jest bezpośrednio związana z danym organem publicznym lub danymi organami publicznymi, nie będą traktowane jako wzajemnie powiązane.
 
W przypadku spółek, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej (tj. osoby fizyczne nie będące jednostkami gospodarczymi), to nawet jeśli te same osoby fizyczne są udziałowcami w kilku takich spółkach, pomoc de minimis uzyskana przez te różne spółki nie podlega sumowaniu.
 
Pomoc de minimis w grupie podmiotów tworzących "jedno przedsiębiorstwo" sumuje się zasadniczo w obrębie jednego Państwa Członkowskiego i bierze się pod uwagę powiązania, które można zidentyfikować w danym Państwie. Jeżeli zatem spółka-matka prowadzi działalność w Niemczech, a spółka-córka w Polsce, wówczas nie sumuje się pomocy de minimis uzyskanej przez oba te podmioty. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy jedno Państwo Członkowskie (A) udziela dofinansowania dwóm powiązanym ze sobą przedsiębiorcom prowadzącym działalność w dwóch różnych Państwach Członkowskich (podmiot X w Państwie A, natomiast podmiot Y w Państwie B) - wówczas Państwo A sumuje pomoc udzielaną dwóm przedsiębiorcom.
Również w przypadku, gdy spółka-matka z przykładu powyżej ma drugą spółkę-córkę w Polsce, wówczas nie podlega sumowaniu pomoc de minimis uzyskana przez obie spółki-córki, ponieważ powiązania występują poprzez podmiot spoza Polski (trudno byłoby prześledzić wszelkie powiązania pomiędzy takimi podmiotami).

 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również