Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Pomoc horyzontalna na ochronę środowiska

Rozwiązania prawne

Krajowe:

30 grudnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. poz. 2250) - program pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska oparty na rozporządzeniu Komisji nr 651/2014. Ponadto, w rozporządzeniu znalazły się przepisy dopuszczające pomoc zgodnie z postanowieniami Traktatu o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

Unijne:

1. Traktat o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej podpisany 16 kwietnia 2003 r. w Atenach (Traktat Akcesyjny) (Dz. U. 2004 r. Nr 90, poz. 864)

2. Wytyczne o pomocy publicznej na ochronę środowiska i energetykę w latach 2014-2020 (Dz. Urz. C 200 z 28.06.2014) wraz ze zmianą (Dz. Urz. C 224, z 8.7.2020, str. 2)

Obowiązują w okresie od 1 lipca 2014 r. do końca 2021 r.

3.  21 maja 2014 r. zostało również przyjęte przez Komisję Europejską rozporządzenie, które określa warunki dopuszczalności m.in. pomocy horyzontalnej (rozporządzenie Komisji nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). Poniżej linki na tekst rozporządzenia:

- w polskiej wersji językowej:

eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/

wraz ze zmianami: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1084&from=EN , https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0972&from=EN oraz https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1237&from=EN

- w angielskiej wersji językowej:

eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/

wraz ze zmianami: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1084&from=EN , https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0972&from=EN oraz https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1237&qid=1627885253480

Rozporządzenie to można stosować bezpośrednio.

 

Dofinansowania w ramach pomocy na ochronę środowiska nie można udzielać w następujących przypadkach:

  • przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji (w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji nr 651/2014), z zastrzeżeniem odstępstwa określonego w art. 1 ust. 4 lit.c tego rozporządzenia
  • przedsiębiorstwom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym

             Przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej sytuacji, jeśli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

              1.

          a. W przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjnej – ponad połowa jej subskrybowanego kapitału zakładowego została utracona w efekcie zakumulowanych strat (nie dotyczy przedsiębiorstwa mikro, małego i średniego funkcjonującego mniej niż 3 lata)

          b. W przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki cywilnej - ponad połowa jej kapitału wykazanego w sprawozdaniach finansowych została utracona w efekcie zakumulowanych strat (nie dotyczy przedsiębiorstwa mikro, małego i średniego funkcjonującego mniej niż 3 lata)

W praktyce warunek powyższy brzmi następująco:

Podmiot jest w trudnej sytuacji, jeżeli w wyniku odliczenia od kapitałów o charakterze rezerwowym (i wszystkich innych elementów uznawanych za część środków własnych przedsiębiorstwa - poza kapitałem zakładowym) zakumulowanych strat powstaje ujemna skumulowana kwota, która przekracza połowę subskrybowanego kapitału zakładowego. Tj.:

•             kapitał rezerwowy (w tym tzw. share premium), zapasowy, z aktualizacji wyceny itd. (bez kapitału podstawowego/zakładowego) - zakumulowane straty (z lat ubiegłych i ostatniego roku) < 0 oraz

•             |kapitał rezerwowy (w tym tzw. share premium), zapasowy, z aktualizacji wyceny itd. (bez kapitału podstawowego/zakładowego) - zakumulowane straty (z lat ubiegłych i ostatniego roku)| > 50% kapitału podstawowego.

2.

Przedsiębiorstwo podlega zbiorowemu postępowaniu w związku z niewypłacalnością lub spełnia kryteria by zostać objętym zbiorowym postępowaniem w związku z niewypłacalnością na wniosek wierzycieli

3.

Przedsiębiorstwo otrzymało pomoc na ratowanie i nie spłaciło do tej pory pożyczki ani nie zakończyło umowy o gwarancję lub otrzymało pomoc na restrukturyzację i nadal podlega planowi restrukturyzacyjnemu

4.

W ciągu ostatnich 2 lat księgowy stosunek kapitału obcego do kapitału własnego przedsiębiorstwa przekracza 7,5 oraz w ciągu ostatnich 2 lat wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem EBITDA (EBITDA/odsetki) przedsiębiorstwa wynosi poniżej 1,0 (dotyczy tylko dużego przedsiębiorstwa)

Więcej w temacie trudnej sytuacji podmiotu w kontekście powiązań z innymi przedsiębiorcami można znaleźć w wyjaśnieniach UOKiK na stronie: https://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia2.php#faq3030.

Efekt zachęty:

Pomoc powinna wywoływać efekt zachęty, tzn. prowadzić do zmiany zachowania beneficjenta.
Konieczne jest zatem złożenie wniosku o udzielenie pomocy przed dniem rozpoczęcia realizacji inwestycji. Przez rozpoczęcie realizacji inwestycji należy rozumieć podjęcie robót budowlanych lub złożenie pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń lub jakiegokolwiek zobowiązania, które czynić będzie realizację inwestycji nieodwracalną. Przez podjęcie robót budowlanych należy rozumieć rozpoczęcie budowy, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

Powyższy warunek nie ma zastosowania do przedsiębiorców dostosowujących się do standardów określonych zgodnie z Traktatem o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.
 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wydało w zakresie rozpoczęcia inwestycji następującą interpretację (pismo z dnia 5 listopada 2015 r.):

Dokumenty

efekt_zachety.pdf
efekt_zachety.pdf - (574,69 KB)

Analizując ww. interpretację, należy zwrócić uwagę, że w odniesieniu do art. 93 ust. 1a Prawa zamówień publicznych, możliwość unieważnienia postępowania, gdy podmiot nie uzyska pomocy publicznej, nie ogranicza się już do środków unijnych, ale dotyczy wszelkich nieotrzymanych środków (zmiana wprowadzona art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1693), która weszła w życie z dniem 19 września 2018 r.).

Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą:

W odróżnieniu od pomocy regionalnej kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą horyzontalną są wyłącznie koszty związane z ochroną środowiska. Ostateczna wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zależy od:

  • istnienia lub braku standardów środowiskowych UE: np. w przypadku pomocy na osiągnięcie poprawy stanu środowiska w stopniu wykraczającym ponad standardy środowiskowe UE – koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą ogranicza się do części przekraczającej koszty niezbędne do osiągnięcia stopnia ochrony środowiska wymaganego przez te standardy,
  • efektów inwestycji: w przypadku gdy inwestycja skutkuje osiągnięciem również efektów innych niż poprawa stopnia ochrony środowiska (np. zwiększenie zdolności produkcyjnych) - koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą ogranicza się do części związanej wyłącznie z ochroną środowiska.

Zasadniczo kosztem kwalifikującym się do objęcia pomocą jest różnica pomiędzy kosztem inwestycji objętej pomocą a kosztem inwestycji referencyjnej. Więcej w tym temacie w sekcji 7 rozporządzenia KE nr 651/2014.

 

Intensywność pomocy:
W zależności od przeznaczenia pomocy.

Pomoc na dostosowanie do standardów określonych zgodnie z Traktatem o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

 

50%

Pomoc dla przedsiębiorstw na spełnienie wymogów surowszych niż standardy UE  lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku standardów UE

 

40%

 

+10 pkt proc. dla średnich przedsiębiorców

+20 pkt proc. dla małych przedsiębiorców

 

+5 pkt proc. – woj. mazowieckie

+ 15 pkt proc. – inne woj.

Pomoc na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych standardów UE:

ponad 3 lata

10%

 

+5 pkt proc. dla średnich przedsiębiorców

+10 pkt proc. dla małych przedsiębiorców

 

+5 pkt proc. – woj. mazowieckie

+ 15 pkt proc. – inne woj.

od 1 roku do 3 lat przed wejściem standardów w życie

5%

 

+5 pkt proc. dla średnich przedsiębiorców

+10 pkt proc. dla małych przedsiębiorców

 

+5 pkt proc. – woj. mazowieckie

+ 15 pkt proc. – inne woj.

Pomoc na badania środowiska

 

50%

+10 pkt proc. dla średnich przedsiębiorców

+20 pkt proc. dla małych przedsiębiorców

Pomoc na energię ze źródeł odnawialnych

 

45% (30% przy odpowiednio małych źródłach)

 

+10 pkt proc. dla średnich przedsiębiorców

+20 pkt proc. dla małych przedsiębiorców

 

+5 pkt proc. – woj. mazowieckie

+ 15 pkt proc. – inne woj.

 

100% w przypadku procedury przetargowej

Pomoc na wysokosprawną kogenerację

 

45%

 

+10 pkt proc. dla średnich przedsiębiorców

+20 pkt proc. dla małych przedsiębiorców

 

+5 pkt proc. – woj. mazowieckie

+ 15 pkt proc. – inne woj.

Pomoc na efektywność energetyczną

 

30%

 

+10 pkt proc. dla średnich przedsiębiorców

+20 pkt proc. dla małych przedsiębiorców

 

+5 pkt proc. – woj. mazowieckie

+ 15 pkt proc. – inne woj.

Pomoc na infrastrukturę energetyczną

100% x (koszt inw.-zysk oper.)

Pomoc na efektywne energetycznie systemy ciepłownicze i chłodnicze

jednostka wytwarzania

45%

 

+10 pkt proc. dla średnich przedsiębiorców

+20 pkt proc. dla małych przedsiębiorców

 

+5 pkt proc. – woj. mazowieckie

+ 15 pkt proc. – inne woj.

infrastruktura systemu ciepłowniczego

100% x (koszt inw.-zysk oper.)

Pomoc na recykling

 

35%

 

+10 pkt proc. dla średnich przedsiębiorców

+20 pkt proc. dla małych przedsiębiorców

 

+5 pkt proc. – woj. mazowieckie

+ 15 pkt proc. – inne woj.

Pomoc na remediację, działania naprawcze lub rekultywację zanieczyszczonych terenów

 

100% x (koszt prac – wzrost wartości gruntu)

 

Ograniczenie kwotowe:
Brak. Natomiast w przypadku, gdy całkowita pomoc przeznaczona na dany projekt przekracza równowartość:

- 50 mln euro - w przypadku pomocy na infrastrukturę energetyczną,

- 20 mln euro - w przypadku pomocy na sieć ciepłowniczą i chłodniczą,

- 15 mln euro - w pozostałych przypadkach,

wówczas pomoc taka wymaga notyfikacji i zatwierdzenia przez Komisję Europejską.
 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również