Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności

OŚWIADCZENIE NFOŚiGW W SPRAWIE PROJEKTU PUSZCZA.TV

15-07-2021, 17:14

W odpowiedzi na zainteresowanie części mediów wskazanym projektem informujemy, że każde z przedsięwzięć dofinansowanych przez NFOŚiGW jest kwalifikowane do dofinansowania w sposób transparentny i obiektywny, według zasad, reguł i regulaminów jednakowych dla wszystkich wnioskodawców i beneficjentów danego programu lub przedsięwzięcia. Każdy beneficjent realizujący umowę o dofinansowanie zobowiązany jest na bieżąco informować NFOŚiGW o stanie realizacji projektu. Jednocześnie każdy beneficjent ma prawo występować o zmiany harmonogramu realizacji swojego przedsięwzięcia. Po potwierdzeniu zgodności proponowanych zmian z kryteriami wyboru umowa o dofinansowanie może być aneksowana. Jest to standardowe postępowanie dla projektów finansowanych  zarówno z funduszy europejskich, jak i środków krajowych.

Informujemy, że Beneficjent, którym jest Fundacja Niezależne Media, złożył wniosek dotyczący projektu Puszcza.tv w V naborze ciągłym w 2017 r. Wniosek ten został oceniony zgodnie z kryteriami wyboru projektów określonymi w programie priorytetowym Edukacja ekologiczna, zatwierdzonym przez Zarząd i Radę Nadzorczą NFOŚiGW w 2014 r. Pragniemy zaznaczyć, że kryteria oceny są zawsze niezmiennie i identyczne wobec wszystkich wniosków złożonych w ramach danego naboru
o dofinansowanie, a przy tym ogólnodostępne, zamieszczone na stronie internetowej NFOŚiGW. Opracowano je na podstawie wieloletnich doświadczeń naszej instytucji we wspieraniu projektów edukacyjnych i osiąganiu zaplanowanych efektów ekologicznych.

Umowa o dofinansowanie w formie dotacji nr 26/2018/Wn-50/EE-EE/D była realizowana zgodnie z ustalonymi warunkami, co potwierdziła planowa kontrola projektu przeprowadzona przez NFOŚiGW w lutym 2019 r. W wyniku kontroli ustalono, że beneficjent posiada wymagane dokumenty formalno-prawne związane z prowadzeniem projektu, a ponadto potwierdzono prawidłowość kwalifikacji wydatków w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów przedłożonych do rozliczenia w NFOŚiGW. Zakładane w projekcie efekty rzeczowe – podobnie jak w przypadku innych beneficjentów - zostały dostosowane do możliwości prowadzenia działań w trakcie pandemii i lockdown’u. Łączna wartość efektów rzeczowych składających się na efekt ekologiczny przedsięwzięcia została znacząco zwiększona. Zakładano bowiem, że efekt ekologiczny przedsięwzięcia wyniesie 41 491 230 odbiorców. W chwili obecnej, zgodnie z posiadaną dokumentacją szacuje się, że zasięg przedsięwzięcia wyniósł 126 583 974 odbiorców (część kontaktów wielokrotnych).

Co istotne zwiększenie efektu ekologicznego przedsięwzięcia zostało osiągnięte pomimo zmniejszenia dotacji ze środków NFOŚiGW o prawie 1,7 mln zł, co stanowi ponad 30% aktualnej kwoty dofinansowania.

Realizacja projektu Puszcza.tv, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie oraz dołączonymi do niej aneksami, zakończyła się 30 czerwca br.  Beneficjent do 31 lipca br. jest zobowiązany przedstawić w NFOŚiGW końcowe dokumenty potwierdzające wykonanie i rozliczenie przedsięwzięcia. Ostateczna ocena dokonań, w tym zwłaszcza realizacji zamierzonych celów rzeczowych i efektów ekologicznych, zostanie przeprowadzona według zobiektywizowanych i jednolitych reguł, stosowanych wobec wszystkich beneficjentów NFOŚiGW.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również