Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór 2019 Agroenergia

OGŁOSZENIE O NABORZE

Informacji o nowym programie Agroenergia udzielają Doradcy Energetyczni Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

UWAGA!!!

Od dnia 2020-05-13 obowiązuje zaktualizowana treść Regulaminu naboru wniosków. Szczegóły zamieszczone są w zakładce „Nabór 2019 Agroenergia”.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi programu informujemy, iż:

o dofinansowanie może się także ubiegać rolnik indywidualny, wpisujący się w definicję Beneficjenta określoną w programie priorytetowym, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą związaną z jego działalnością rolną. Jednocześnie zaznaczamy, iż w przypadku chęci realizacji instalacji OZE o mocy zainstalowanej powyżej 50 kW, rolnik, zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii oraz ustawą prawo energetyczne, musi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zarejestrować działalność w zakresie wytwarzania energii.

Ponadto, kryterium jakościowe punktowe „Poziom zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych wnioskodawcy” należy interpretować jako stopień pokrycia zużywanej energii przez gospodarstwo oraz siedlisko rolnika, w ramach realizowanego przedsięwzięcia. Oznacza to, iż planowane przedsięwzięcie powinno zaspokajać konsumowaną przez gospodarstwo energię w wymiarze minimum 25 %. W przypadku, gdy rolnik prowadzi inną działalność gospodarczą, niezwiązaną z rolnictwem oraz wytwarzaniem energii, należy nie traktować wolumenu zużywanej energii przez tą działalność, jako zapotrzebowanie własne wnioskodawcy.

UWAGA! WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE POMOCY PUBLICZNEJ

Działalność rolnicza jest działalnością gospodarczą według unijnego prawa konkurencji. Dofinansowanie działalności gospodarczej na rynku otwartym na konkurencję stanowi pomoc publiczną i podlega ograniczeniom wynikającym z prawa unijnego.

Więcej informacji w poniższych załączniku:

    Agroenergia pomoc publiczna.pdf - (537,91 KB)

Wyjaśnienie dotyczące interpretacji kryterium dostępu nr 14 programu priorytetowego Agroenergia:

Maksymalny koszt jednostkowy, o którym mowa w kryterium dopuszczającym dodatkowym nr 14, należy traktować jako maksymalną wartość kosztu kwalifikowanego, przedstawionego we wniosku o dofinansowanie, będącego podstawą do obliczenia wysokości dofinansowania.

Przedmiotowe kryterium określiło dopuszczalny poziom kosztów kwalifikowanych dla systemów fotowoltaicznych w granicach od 50 kWp do 1 MWp. Instalacje o mocach mniejszych lub większych niż wskazany przedział, w tym instalacje prosumenckie, tj. o mocach poniżej 50 kWp, nie są objęte tym kryterium.

Co do zasady program Agroenergia, z uwagi na przewidziany limit dofinansowania w formie dotacji do 800 000 zł, jest dedykowany dla instalacji, które służą zaspokojeniu energetycznych potrzeb własnych danego gospodarstwa rolnego ubiegającego się o wsparcie.

Szanowni Państwo,

W związku z trwającą epidemią, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 2020-05-12 zaakceptował zmianę Regulaminu naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Agroenergia”. Wnioskodawców prosimy o zapoznanie się z zaktualizowanym Regulaminem. Zmiany w Regulaminie obowiązują od dnia 2020-05-13 oraz dotyczą:

  • dopuszczenia przekazywania informacji w sprawie wymaganych uzupełnień do wniosku za pośrednictwem poczty e-mail,
  • terminu wskazanego na uzupełnienie wniosku o dofinansowanie, który uznaje się za zachowany, jeżeli przed jego upływem uzupełnienie wniosku zostało nadane w placówce pocztowej lub kurierskiej (dotyczy wniosków składanych w wersji papierowej oraz obowiązuje wyłącznie w trakcie epidemii),
  • przeprowadzenia negocjacji warunków dofinansowania dla przedsięwzięć dot. instalacji odnawialnych źródeł energii o mocy zainstalowanej do 50 kW w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty e-mail.

Regulamin naboru wniosków umieszczono w sekcji „dokumenty” znajdującej się poniżej.

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Agroenergia”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Agroenergia”.

Cel programu:

Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych.

Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć oraz właściwych dla nich beneficjentów:

 

Lp.

Rodzaje przedsięwzięć

Beneficjenci

1

Przedsięwzięcia dotyczące budowy nowych jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:

a)            energię ze źródeł odnawialnych,

b)           ciepło odpadowe,

c)            ciepło pochodzące z kogeneracji.

Wyłącznie rolnicy indywidualni. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

2

Przedsięwzięcia polegające m.in. na budowie, rozbudowie lub modernizacji instalacji produkcyjnych lub urządzeń, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, w tym m.in.:

1)  Technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji zapewniające możliwie kompleksowe wykorzystanie stosowanych surowców;

2)  Technologie ograniczające jednostkowe zużycie wody
w procesach produkcyjnych lub systemy zamkniętych obiegów wody;

3)  Technologie produkcji materiałów z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania/procesów produkcyjnych lub odpadów wytwarzanych przez wnioskodawcę;

4)  Technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych i substratów do ich produkcji
z wytwarzanych przez wnioskodawcę odpadów w tym osadów;

5)  Modernizacja stacji demineralizacji i dekarbonizacji wody (o ile jest niezbędna do realizacji inwestycji generującej efekt ekologiczny).

3

Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach
i urządzeniach technicznych, m.in.:

  1. Technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej,
  2. Technologie racjonalizacji zużycia ciepła,
  3. Modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej.

Wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.

 

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 08.07.2019 r. – 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.
 
Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku możliwości zastosowania podpisu o którym mowa w §2 ust. 4 Regulaminu naboru wniosków, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

  • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

 
bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A 
02-673 Warszawa
z dopiskiem „Agroenergia”

 
Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.
 
Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.
 
Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.


Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

Alokacja: 

Kwota alokacji dla zwrotnych oraz bezzwrotnych form dofinansowania –  do 200 000 tys. zł 

1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 80 000 tys. zł  
2) dla zwrotnych form dofinansowania – do 120 000 tys. zł  

Formy dofinansowania: 

Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki, dotacji zgodnie z programem priorytetowym „Agroenergia”;

Beneficjenci:

Wyłącznie rolnicy indywidualni. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących  w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Kontakt w sprawie programu:

agroenergia@nfosigw.gov.pl

Dokumenty:

remulamin_naboru_agroenergia_2020-05-12.pdf.pdf
remulamin_naboru_agroenergia_2020-05-12.pdf.pdf - (622,42 KB) Regulamin naboru wniosków
zal_1_lista_wymaganych_zalacznikow_agroenergia.pdf
zal_1_lista_wymaganych_zalacznikow_agroenergia.pdf - (570,14 KB) Lista wymaganych załączników
zal_2_ogloszenie_o_naborze_agroenergia.pdf
zal_2_ogloszenie_o_naborze_agroenergia.pdf - (612,46 KB) Ogłoszenie o naborze
pp_agroenergia.pdf
pp_agroenergia.pdf - (846,12 KB) Treść programu priorytetowego
zalacznik_nr_1_do__pp_ae.pdf
zalacznik_nr_1_do__pp_ae.pdf - (610,05 KB) Kosztowy wskaźnik antropogeniczności
tabele_finansowe_agroenergia.xls
tabele_finansowe_agroenergia.xls - (109 KB) Tabele finansowe Agroenergia
instrukcja_sw_generator_agroenergia.pdf
instrukcja_sw_generator_agroenergia.pdf - (313,7 KB) Instrukcja SW generator Agroenergia

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również