Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

                                                

Nabór dla Części 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Agroenergia”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Agroenergia. Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne”.

Cel programu:

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.

Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć:

  • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:
    • biogazowni rolniczej o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego,
    • elektrowni wodnej nie większej niż 500 kW.
  • Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt 1). Warunkiem dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt 1).

Beneficjenci:

  • Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.
  • Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

Terminy i sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) przy użyciu podpisu kwalifikowanego bądź za pomocą profilu zaufanego wnioskodawcy lub osoby upoważnionej w terminie od 20.07.2021 r. – do 20.12.2021 r., lub do wyczerpania alokacji środków.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Alokacja: 

Kwota alokacji dla zwrotnych oraz bezzwrotnych form dofinansowania – do 74 500 tys. zł:

1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 48 400 tys. zł

2) dla zwrotnych form dofinansowania – do 26 100 tys. zł

Formy dofinansowania: 

Dofinansowanie będzie udzielone w formie dotacji i pożyczki. W przypadku wnioskowania o dofinansowanie w formie dotacji, złożenie wniosku o dofinansowanie w formie pożyczki nie jest obligatoryjne.

Szczegóły dotyczące warunków dofinansowania zostały wyszczególnione w zapisach Programu Priorytetowego w pkt. 7

Informacje dot. programu: Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne

Kontakt w sprawie programu:

agroenergia@nfosigw.gov.pl

 

Dokumenty

instrukcja_studium_wykonalnosci_agroenergia.docx
instrukcja_studium_wykonalnosci_agroenergia.docx - (45,62 KB) Iinstrukcja studium wykonalności agroenergia
regulamin_naboru_agroenergia_cz.2.docx
regulamin_naboru_agroenergia_cz.2.docx - (180,83 KB) Regulamin naboru Agroenergia Cz.2
zal_1_lista_zalacznikow_agroenergia_cz.2.docx
zal_1_lista_zalacznikow_agroenergia_cz.2.docx - (28,92 KB) Zał 1 Lista załączników Agroenergia Cz.2
zal_2_ogloszenie_o_naborze_agroenergia_cz.2.docx
zal_2_ogloszenie_o_naborze_agroenergia_cz.2.docx - (24,72 KB) Zał 2 Ogloszenie o naborze Agroenergia Cz.2
tabele_finansowe_agroenergia_os._prawna.xls
tabele_finansowe_agroenergia_os._prawna.xls - (159,5 KB) Tabele finansowe agroenergia os. prawna.
tabele_finansowe_agroenergia_rolnik.xls
tabele_finansowe_agroenergia_rolnik.xls - (134,5 KB) Tabele finansowe agroenergia rolnik.xls

.

Na skróty

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Środki
krajowe
 

Środki
norweskie
i EOG

Środki
unijne

Zobacz również