Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Pytania i odpowiedzi dot. naboru 2019

 • Program Priorytetowy „Agroenergia” nie posiada ograniczeń, co do mocy instalacji fotowoltaicznej. Oznacza to, iż można wnioskować o dofinansowanie dla instalacji o mocy poniżej 50 kWp.

 • Nie. Zgodnie z kryterium dodatkowym nr 14 maksymalny koszt inwestycyjny brutto został określony dla instalacji o mocy od 50 kWp do 1 MWp.

 • Nie.

 •  W ramach Programu Agroenergia dofinansowane mogą być przedsięwzięcia polegające na budowie instalacji o dowolnej mocy.

  W przypadku instalacji o mocy większej niż 50 kW należy prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej. Zatem, w przypadku, gdy rolnik będzie prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, której przedmiotem działalności będzie wytwarzanie energii, wówczas może wystąpić z wnioskiem do URE o wpis do rejestru wytwórców w małych instalacjach lub o wydanie koncesji.

 • Zgodnie z Art. 4 Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii Sprzedawca energii dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne przez prosumenta energii odnawialnej wytwarzającego energię elektryczną w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej:

  1) większej niż 10 kW - w stosunku ilościowym 1 do 0,7;

  2) nie większej niż 10 kW - w stosunku ilościowym 1 do 0,8.

  Rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci dystrybucyjnej nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed datą wprowadzenia energii do sieci.

 • Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ulga inwestycyjna nie przysługuje jeżeli wydatki poniesione na budowę instalacji fotowoltaicznej zostały sfinansowane preferencyjnymi kredytami, pożyczkami czy dotacjami, pochodzącymi ze środków publicznych. Decyzję o przyznaniu ulgi inwestycyjnej przyznaje wójt (burmistrz, prezydent). Rolnicy płacący podatek VAT mogą odliczyć całość podatku VAT od instalacji. W przypadku chęci skorzystania z ulgi rolnej nie można wystąpić o dofinansowanie z programu Agroenergia.

 • W przypadku, gdy przedsięwzięcie zostało rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku, dofinansowanie może być udzielone tylko wtedy, gdy nie stanowi ono pomocy publicznej bądź w przypadku ubiegania się o pomoc publiczną „de minimis”. Więcej informacji: http://www.nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoopisy/1846/7/2/agroenergia_pomoc_publiczna.pdf

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również