Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Ciepłownictwo powiatowe - pilotaż”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłownictwo powiatowe - pilotaż”.

 • Cel programu:

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  ciepłowniczych na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć  inwestycyjnych.

 • Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć oraz właściwych dla nich beneficjentów:

 

Lp.

Rodzaje przedsięwzięć

Beneficjenci

1

budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadząca do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.

Spółki kapitałowe których przedmiotem działalności jest produkcja energii cieplnej na cele komunalno – bytowe, a udział w kapitale zakładowym spółki jednostki samorządu terytorialnego, w tym związku jednostek samorządu terytorialnego jest nie mniejszy niż 70 %.  Jednocześnie całkowita moc cieplna zamówiona systemu ciepłowniczego, w ramach którego prowadzona jest przedmiotowa działalność, wynosi nie więcej niż 50 MW.

2

przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery dla instalacji opisanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania jako obiekty energetycznego spalania.

3

przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW, co najmniej do krajowych standardów emisyjnych dla instalacji o takiej mocy lub poziomów wynikających z konkluzji dotyczącej BAT, o ile zostaną dla tych źródeł określone, w tym np.: modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.

Jako źródło spalania rozumie się stacjonarne urządzenie techniczne, w którym następuje proces spalania paliw o mocy w paliwie większej niż 1 MW.

4

przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji do atmosfery z działalności przemysłowej (nie związanej bezpośrednio ze źródłami spalania paliw).

5

przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, m.in.:

 1. Technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej,
 2. Technologie racjonalizacji zużycia ciepła,
 3. Modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej.
 4. Wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.

6

przedsięwzięcia realizowane w istniejącym przedsiębiorstwie/zakładzie dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:

a)            energię ze źródeł odnawialnych,

b)           ciepło odpadowe,

c)            ciepło pochodzące z kogeneracji.

7

modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych.

8

Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych

 
 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 01.03.2019 r. –   18.12.2020 r. 28.09.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku możliwości zastosowania podpisu o którym mowa w §2 ust. 4 Regulaminu naboru wniosków, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem „Ciepłownictwo powiatowe - pilotaż”

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 • Alokacja:

Kwota alokacji dla zwrotnych oraz bezzwrotnych form dofinansowania–

1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 150 000 tys. zł

2) dla zwrotnych form dofinansowania – do 350 000 tys. zł

 • Formy dofinansowania:

Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki, dotacji zgodnie z programem priorytetowym „Ciepłownictwo powiatowe”;

 • Beneficjenci:

Spółki kapitałowe których przedmiotem działalności jest produkcja energii cieplnej na cele komunalno – bytowe, a udział w kapitale zakładowym spółki jednostki samorządu terytorialnego, w tym związku jednostek samorządu terytorialnego jest nie mniejszy niż 70 %.Jednocześnie całkowita moc cieplna zamówiona systemu ciepłowniczego, w ramach którego prowadzona jest przedmiotowa działalność, wynosi nie więcej niż 50 MW.

 • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Koordynator programu: Radosław Bujaśkiewicz , nr tel.: 22 45 90  259

Osoba do kontaktu w sprawie programu: Witold Retke , nr tel.: 22 45 90 471 cieplownictwo@nfosigw.gov.pl

Dokumenty

pp_cieplownictwo_powiatowe_200225-czysty.pdf
pp_cieplownictwo_powiatowe_200225-czysty.pdf - (868,42 KB) PROGRAMPRIORYTETOWY
Tytuł programu: Ciepłownictwo powiatowe –pilotaż
cieplownictwo_powiatowe_-_zal_8b_ogloszenie_o_naborze_i_zmiana_terminu.pdf
cieplownictwo_powiatowe_-_zal_8b_ogloszenie_o_naborze_i_zmiana_terminu.pdf - (670,48 KB) OGŁOSZENIE O NABORZE (Aktualizacja )
Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Ciepłownictwo powiatowe -pilotaż”
zal_1_lista_wymaganych_zalacznikow.pdf
zal_1_lista_wymaganych_zalacznikow.pdf - (333,63 KB) Lista załącznikówdowniosku o dofinansowaniew ramach programu priorytetowegoCiepłownictwo powiatowe -pilotaż
zal_8b_ogloszenie_o_naborze.pdf
zal_8b_ogloszenie_o_naborze.pdf - (389,22 KB) OGŁOSZENIE O NABORZE
Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Ciepłownictwo powiatowe-pilotaż”
regulamin_konkursu_cp_30_01_2019.pdf
regulamin_konkursu_cp_30_01_2019.pdf - (405,91 KB) REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW
o dofinansowanieprzedsięwzięćze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw ramach programu priorytetowegoCiepłownictwo powiatowe

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również