Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór II wniosków 2020-2021

Zalecenia do audytu energetycznego

W załączeniu przedstawiamy „Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu efektywności energetycznej do Wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Dokumenty

wytyczne_dla_audytow_energetycznych.pdf
wytyczne_dla_audytow_energetycznych.pdf - (463,41 KB) Wytyczne dla Audytów Energetycznych

  OGŁOSZENIE O NABORZE  

 

Nabór II wniosków w ramach programu priorytetowego „Ciepłownictwo powiatowe”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza drugi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłownictwo powiatowe”.

  • Cel programu:

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw ciepłowniczych

na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

  • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 01.10.2020 r. –   17.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) przy zastosowaniu podpisu o którym mowa w §2 ust. 4 Regulaminu naboru wniosków.  O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Wnioski, które wpłyną po terminie lub w niewłaściwej formie będą odrzucone.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

  • Alokacja:

Kwota alokacji dla dofinansowania w formie pożyczki – 155 844 827,00 złotych ;

Kwota alokacji dla dofinansowania w formie dotacji – 74 201 759,00 złotych;

  • Formy dofinansowania:

Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki lub dotacji, zgodnie z programem priorytetowym „Ciepłownictwo powiatowe”;

  • Beneficjenci:

1) Spółki kapitałowe, których przedmiotem działalności jest produkcja energii cieplnej na cele komunalno – bytowe, a udział w kapitale zakładowym spółki jednostki samorządu terytorialnego, w tym związku jednostek samorządu terytorialnego, jest większy niż 50 %. Jednocześnie całkowita moc cieplna zamówiona systemu ciepłowniczego, w ramach którego prowadzona jest przedmiotowa działalność, wynosi nie więcej niż 50 MW mocy zamówionej.

2) Spółki kapitałowe, których przedmiotem działalności jest produkcja energii cieplnej na cele komunalno – bytowe, a udział w kapitale zakładowym spółki jednostki samorządu terytorialnego, w tym związku jednostek samorządu terytorialnego, jest większy niż 50 %. Jednocześnie jednostka samorządu terytorialnego ujęta jest na imiennej liście 139 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze

  • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Koordynator programu: Radosław Bujaśkiewicz , nr tel.: 22 45 90  259

Osoba do kontaktu w sprawie programu Wiesław Jamiołkowski, nr tel. 22 45 90 255

Dokumenty

pp_cieplownictwo.pdf
pp_cieplownictwo.pdf - (967,42 KB) PROGRAMPRIORYTETOWY: Ciepłownictwo powiatowe
cieplownictwo_powiatowe_-_zal._8b_ogloszenie_o_ii_naborze.pdf
cieplownictwo_powiatowe_-_zal._8b_ogloszenie_o_ii_naborze.pdf - (489,32 KB) OGŁOSZENIE O NABORZE Nabór II wniosków w ramach programu priorytetowego „Ciepłownictwo powiatowe”
cieplownictwo_powiatowe_-_regulamin_ii_naboru.pdf
cieplownictwo_powiatowe_-_regulamin_ii_naboru.pdf - (643,37 KB) REGULAMIN DRUGIEGO NABORU WNIOSKÓW
o dofinansowanieprzedsięwzięćze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw ramach programu priorytetowegoCiepłownictwo powiatowe
cieplownictwo_powiatowe_-_wzor_dekalaracji_zmiany_naboru.docx
cieplownictwo_powiatowe_-_wzor_dekalaracji_zmiany_naboru.docx - (94,96 KB) DEKLARACJA WNIOSKODAWCY W SPRAWIE SKORZYSTANIA Z WARUNKÓW PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CIEPŁOWNICTWO POWIATOWE” W RAMACH DRUGIEGO NABORU
cieplownictwo_powiatowe-_lista_wymaganych_zalacznikow.pdf
cieplownictwo_powiatowe-_lista_wymaganych_zalacznikow.pdf - (428,85 KB) Lista załączników do wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowegoCiepłownictwo powiatowe
z01_zalacznik_nr_1_do__pp_cp_2020_metodyka_wak.pdf
z01_zalacznik_nr_1_do__pp_cp_2020_metodyka_wak.pdf - (473,97 KB) Załącznik 1 do programu priorytetowego Ciepłownictwo powiatoweKosztowy wskaźnik antropogeniczności
z02_zalacznik_nr_2_do_pp_cp_2020_metodyka_wk.pdf
z02_zalacznik_nr_2_do_pp_cp_2020_metodyka_wk.pdf - (492,31 KB) Załącznik 2 do programu Ciepłownictwo powiatoweWskaźnik efektywności kosztowej (WK)
z03_1_zalacznik_nr_3a_do__pp_cp_2020_ekoinnowacyjnosc.pdf
z03_1_zalacznik_nr_3a_do__pp_cp_2020_ekoinnowacyjnosc.pdf - (546,49 KB) Załącznik nr 3 do Progra mu Ciepłownictwo Powiatowe
z03_zalacznik_nr_3_do_pp_cp_2020_ekoinnowacyjnosc.pdf
z03_zalacznik_nr_3_do_pp_cp_2020_ekoinnowacyjnosc.pdf - (425,02 KB) Załącznik nr 3 do Progra mu Ciepłownictwo Powiatowe
z04_zalacznik_nr_4_do_pp_cp_2020_zasady_stosowania_i_oceny_keep.pdf
z04_zalacznik_nr_4_do_pp_cp_2020_zasady_stosowania_i_oceny_keep.pdf - (430,8 KB) Załącznik 4 do programu priorytetowego Ciepłownictwo powiatowe
z05_zalacznik_nr_5_do_pp_cp_2020_lista_miast_srednich_tracacych_funkcje_spoleczno-gospodarcze.pdf
z05_zalacznik_nr_5_do_pp_cp_2020_lista_miast_srednich_tracacych_funkcje_spoleczno-gospodarcze.pdf - (570,47 KB) Załącznik nr 5.1Imienna lista 139 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze
instrukcja_sporzadzania_studium_wykonalnosci_przedsiewziecia_ubiegajacego_sie_o_dofinansowanie.pdf
instrukcja_sporzadzania_studium_wykonalnosci_przedsiewziecia_ubiegajacego_sie_o_dofinansowanie.pdf - (397,6 KB) instrukcja sporzadzania studium wykonalnosci przedsiewziecia ubiegajacego sie o dofinansowanie

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również