Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

E-ETAP – Energy Efficiency Training and Auditing Project

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „E-ETAP – Energy Efficiency Training and Auditing Project”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „E-ETAP – Energy Efficiency Training and Auditing Project”

 • Cel programu:

Stworzenie i udział w realizacji ogólnoukraińskiego systemu szkolenia audytorów energetycznych w budownictwie.

 • Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć oraz właściwych dla nich beneficjentów:

 

Lp.

Rodzaje przedsięwzięć

Beneficjenci

1.

 

 

Wyszkolenie audytorów energetycznych w tym wykonanie audytów energetycznych.

 

 1. Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumienia art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 2. Przedsiębiorca będący liderem konsorcjum przedsiębiorców lub liderem konsorcjum, składającego się z co najmniej jednego przedsiębiorcy i jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

 

 

 

 • Termin i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 10.12.2018 r. do 31.12.2018 r.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji Wnioskodawcy,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową (przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru lub kurierską) na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem: „E-ETAP – Energy Efficiency Training and Auditing Project”.

Dla wniosków składanych w formie wydruku, przesłanych drogą pocztową, za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW. Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 • Alokacja: Kwota alokacji dla dofinansowania w formie dotacji wynosi 1 940 tys. zł;
 • Forma dofinansowania: Dotacja;
 • Beneficjenci: Beneficjenci zostali określeni w tabeli powyżej.
 • Informacja o koordynatorach programu wraz z danymi kontaktowymi:

Koordynator programu: Agata Stachurska – tel.: +48 22 45 90 641;

e-mail: Agata.Stachurska@nfosigw.gov.pl

Zastępca koordynatora programu: Marek Gruchelski – tel.: +48 22 45 90 178;

e-mail: Marek.Gruchelski@nfosigw.gov.pl

 • Inne ważne informacje:
 1. Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowi bardzo ważny element strategii bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy. W odpowiedzi na powyższe wyzwania, utworzony został na Ukrainie Fundusz Efektywności Energetycznej (FEE), zasilany finansowo przez UE, IFC (grupa Banku Światowego) i niemiecki GIZ. Warunkiem uruchomienia środków z FEE jest wykonywanie audytów energetycznych budynków wielorodzinnych przez niezależnych audytorów energetycznych.
 2. Wymóg wniesienia kaucji w wysokości 500 tys. zł dotyczy wyłącznie wybranego w naborze Wykonawcy. Zabezpieczenie należy wpłacić na rachunek nr: 27 1130 1017 0000 0109 9520 0093 w terminie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Dokumenty

lista_wymaganych_zalacznikow_do_wniosku_o_dofinansowanie_26.10.2018.pdf
lista_wymaganych_zalacznikow_do_wniosku_o_dofinansowanie_26.10.2018.pdf - (334,89 KB) Lista wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie_26.10.2018
ogloszenie_o_konkursie_e-etap_26.10.2018.pdf
ogloszenie_o_konkursie_e-etap_26.10.2018.pdf - (263,38 KB) Ogłoszenie o konkursie E-ETAP_26.10.2018
plan_wdrazania_e-etap_26.10.2018.pdf
plan_wdrazania_e-etap_26.10.2018.pdf - (355,9 KB) Plan wdrażania E-ETAP_26.10.2018
program_priorytetowy_e-etap_26.10.2018.pdf
program_priorytetowy_e-etap_26.10.2018.pdf - (610,46 KB) Program priorytetowy E-ETAP_26.10.2018
regulamin_konkursu_do_pp_e-etap_26.10.2018_r..pdf
regulamin_konkursu_do_pp_e-etap_26.10.2018_r..pdf - (426,54 KB) Regulamin konkursu do pp E-ETAP_26.10.2018 r.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również