Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

I Konkurs 2013

Lista umów o dofinansowanie przedsięwzięć złożonych w ramach I konkursu w 2013 r.

Wyniki I konkursu 2013 w ramach programu Edukacja ekologiczna - LISTY RANKINGOWE

W dniu 14.08.2013 r. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdził listy rankingowe wniosków rekomendowanych do dofinansowania, złożonych w ramach I konkursu naboru wniosków o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW przedsięwzięć  w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” w 2013 r.

Ostatecznie pozytywną ocenę (tj. min. 60 pkt) uzyskało 79 wniosków. Zarząd uchwałami z dnia 14.08.2013 r. zatwierdził listy rankingowe na których znalazło się łącznie 79 wniosków, w tym (pliki .pdf z listami otwierają się po kliknięciu na poszczególne kategorie):

Kategoria I Zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych13 wniosków (LISTA);

Kategoria II Przeciwdziałanie „niskiej emisji”11 wniosków (LISTA);

Kategoria III Gospodarka niskoemisyjna w gminach 5 wniosków (LISTA);

Kategoria IV Gospodarowanie na obszarach Natura 2000 – 15 wniosków (LISTA);

Kategoria V Przeciwdziałanie zmianom klimatu 16 wniosków (LISTA);

Kategoria VI Ekoinnowacje w ochronie środowiska 5 wniosków (LISTA);

Kategoria VII Biogazownie rolnicze jako element wspierający OZE w Polsce –9 wniosków (LISTA);

Kategoria VIII Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży5 wniosków (LISTA).

 

 

 

Autor: aw

Lista wniosków, które zostały zakwalifikowane do oceny według kryteriów selekcji

 Departament Edukacji Ekologicznej uprzejmie informuje, że po dokonaniu oceny według kryteriów dostępu wniosków złożonych w I Konkursie w 2013 r. w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna, do oceny według kryteriów selekcji zakwalifikowano następujące wnioski (w podziale na kategorie konkursowe określone w warunkach konkursowych):

 

Lista wniosków, które wpłynęły w ramach I konkursu "Edukacja ekologiczna" w 2013 r.

Departament Strategii, Edukacji i Rozwoju – Wydział Edukacji Ekologicznej uprzejmie informuje, że w ramach I konkursu wniosków w ramach programu priorytetowego "Edukacja ekologiczna" w 2013 r. wpłynęło łącznie 178 wniosków.

Koszt całkowity zgłoszonych do dofinansowania przedsięwzięć - ponad 135 mln zł. Łączna, wnioskowana kwota dotacji – ponad 111 mln zł.

Obecnie trwa ocena według kryteriów dostępu. Szczegółowy wykaz wniosków w załączeniu poniżej.
 

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego "Edukacja ekologiczna"

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków w naborze konkursowym w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”

1. Cel ogólny: Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.
2. Cele szczegółowe:
1) Kształtowanie ekologicznych zachowań społeczeństwa;
2) Rozwój bazy służącej edukacji ekologicznej;
3) Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska lub wystąpiły klęski żywiołowe.

I Konkurs w 2013 r. obejmuje 8 kategorii tematycznych:

Kategoria I

  • Tematyka: Zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych szczególnie w kontekście adaptacji do zmian klimatu

Kategoria II

  • Tematyka: Przeciwdziałanie „niskiej emisji”

Kategoria III

  • Tematyka: Gospodarka niskoemisyjna w gminach

Kategoria IV

  • Tematyka: Gospodarowanie na obszarach Natura 2000

Kategoria V

  • Tematyka: Przeciwdziałanie zmianom klimatu

Kategoria VI

  • Tematyka: Ekoinnowacje w ochronie środowiska

Kategoria VII

  • Tematyka: Biogazownie rolnicze jako element wspierający OZE w Polsce

Kategoria VIII

  • Tematyka: Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży

NFOŚiGW w ramach niniejszego konkursu przeznacza środki na dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w łącznej wysokości 20 000 000,00 zł.

Nabór wniosków w ramach konkursu programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” odbywać się będzie w terminie od 02.04.2013 r. do 06.05.2013 r.

Dokumenty prosimy składać bezpośrednio w Kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku
w godzinach 07.30—15.30 (decyduje data i godzina wpływu do Kancelarii NFOŚiGW) na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień złożenia wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w Kancelarii NFOŚiGW.
Wyniki I Konkursu naboru wniosków z dziedziny „Edukacja ekologiczna” w 2013 r. zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem:
Warunki I konkursu wniosków w ramach programu „Edukacja ekologiczna” w 2013 r. (PDF)

Aktualny program priorytetowy, regulamin konkursu oraz wzory formularzy wniosku o dofinansowanie znajdują się na stronie programu priorytetowego Edukacja ekologiczna.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również