Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

I Konkurs 2014

Wyniki oceny merytorycznej I konkurs 2014- LISTY RANKINGOWE

Poniżej przedstawiamy listy rankingowe przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach I konkursu 2014 "Edukacja ekologiczna" , w podziale na LISTY PODSTAWOWE i LISTY REZERWOWE  (zgodnie z alokacjami środków na poszczególne kategorie konkursowe).


Kategoria I: Opakowania i odpady opakowaniowe

Działanie 1) Programy w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampanie informacyjno-edukacyjne:

LISTA RANKINGOWA KATEGORIA I Działanie 1

 


Kategoria II: Prawidłowe postepowanie ze zużytymi bateriami

Działanie 2) Konferencje

 BRAK WNIOSKÓW OCENIONYCH POZYTYWNIE

Działanie 2) Konkursy

LISTA RANKINGOWA KATEGORIA II Działanie 2


Kategoria III: Utrzymanie bogactwa różnorodności biologicznej i racjonalne gospodarowanie na obszarach chronionych

LISTA PODSTAWOWA KATEGORIA III Działanie 3


Kategoria IV: Konwencja waszyngtońska (CITES)

Działanie 1) Programy w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampanie informacyjno-edukacyjne

LISTA RANKINGOWA KATEGORIA IV Działanie 1

Działanie 2) Szkolenia, warsztaty

 LISTA RANKINGOWA KATEGORIA IV Działanie 2


Kategoria V: Gospodarka odpadami komunalnymi, ochrona atmosfery i klimatu, różnorodność biologiczna, gospodarowanie na obszarach prawem chronionych, ochrona środowiska w procesie gospodarowania zasobami; ochrona wód i gospodarki wodnej, ochrona ekosystemów Morza Bałtyckiego (PRASA)

Działanie 3) Promocja zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz edukacja prowadzona na łamach prasy

LISTA PODSTAWOWA KATEGORIA V


Kategoria VI: Prosument - świadomy i aktywny producent i konsument energii

Działanie 1) Programy w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampanie informacyjno-edukacyjne

LISTA PODSTAWOWA KATEGORIA VI Działanie 1


Pozostałe wnioski zostały odrzucone z uwagi na zbyt niska ocenę (ponizej 60 pkt) lub z powodu wyczerpania alokacji.

Dodatkowo każdy Wnioskodawca otrzymał informację pisemną o wyniku oceny.


Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach I konkursu 2014 "Edukacja ekologiczna" wpłynęły w terminie określonym w warunkach naboru 224 wnioski:

Kategoria I - 59 wniosków

Kategoria II - 20 wniosków

Kategoria III - 39 wniosków

Kategoria IV - 20 wniosków

Kategoria V - 16 wniosków

Kategoria VI - 70 wniosków.

Łaczna wnioskowana kwota dotacji : 119 694 284 PLN.  Dostępna alokacja: 14 500 000 PLN.

 

 

pierwszy_konkurs_2014_lista_wnioskow.pdf
pierwszy_konkurs_2014_lista_wnioskow.pdf - (87,87 KB) WNIOSKI ZŁOŻONE W TERMINIE
pierwszy_konkurs_2014_wnioski_po_terminie.pdf
pierwszy_konkurs_2014_wnioski_po_terminie.pdf - (32,02 KB) WNIOSKI ZŁOŻONE PO TERMINIE

wnioski_zakwalifikowane_do_oceny_merytorycznej.xls
wnioski_zakwalifikowane_do_oceny_merytorycznej.xls - (346,5 KB) WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE DO OCENY MERYTORYCZNEJ

Autor: aw

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami I naboru konkursowego wniosków w ramach programu priorytetowego "Edukacja ekologiczna" w 2014 r.

Termin składania wniosków: od 30.04.2014 r. do 30.05.2014 r.


W przypadku składania wniosku bez użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wersji papierowej wniosku do kancelarii NFOŚiGW.  Wersję papierową wniosku stanowi wydruk z GWD - Generatora Wniosków o Dofinansowanie - wniosku o statusie „Przesłany do NFOŚiGW”, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy. Uwaga: wnioski z nadrukiem „Wydruk roboczy” nie będą podlegały ocenie.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku dla wniosku składanego przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, decyduje data wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Alokacja środków (w podziale na 6 kategorii konkursowych): 14 500 000,00 zł

  • Kategoria I - Opakowania i odpady opakowaniowe.
  • Kategoria II - Prawidłowe postępowanie ze zużytymi bateriami.
  • Kategoria III - Utrzymanie bogactwa różnorodności biologicznej i racjonalne gospodarowanie na obszarach chronionych.
  • Kategoria IV - Konwencja Waszyngtońska (CITES).
  • Kategoria V - Gospodarka odpadami komunalnymi, ochrona atmosfery i klimatu, różnorodność biologiczna, gospodarowanie na obszarach prawem chronionych, ochrona środowiska w procesie gospodarowania zasobami; ochrona wód i gospodarki wodnej, ochrona ekosystemów Morza Bałtyckiego.
  • Kategoria VI - Prosument - świadomy i aktywny producent i konsument energii.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi WARUNKAMI NABORU KONKURSOWEGO.
 

UWAGA:

Zgodnie z obowiązującym programem priorytetowym, czasopisma objęte wnioskami o dofinansowanie w ramach działania: "Promocja zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz edukacja prowadzona na łamach prasy" (kategoria V) muszą być wydawane również w formie elektronicznej.
 

UWAGA:

Załączniki formalno-prawne oraz finansowe należy składać zgodnie z obowiązującą formą prawną. Prosimy o zapoznanie się z LISTĄ ZAŁĄCZNIKÓW FORMALNO-PRAWNYCH i FINANSOWYCH


 

Regulamin konkursu o dofinansowanie

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Regulaminu, wraz z załącznikami:

 

Składanie wniosków

Od 01.01.2014 r. składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 powrót do góry 

  

Materiały ze szkolenia dla wnioskodawców 25 i 29 kwietnia 2014 r.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami ze szkolenia dla wnioskodawców, dotyczącego I naboru konkursowego wniosków z dziedziny "Edukacja ekologiczna"
w 2014 r.

Autor: aw

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również