Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

I Konkurs 2015

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami I naboru 2015

Kategoria I - Przeciwdziałanie "niskiej emisji"

Kategoria II - Woda i jej zasoby w Polsce

Kategoria III - Ochrona różnorodności na terenach rolniczych, w szczególności w kontekście zmian klimatu

Kategoria IV - Technologie dla ochrony śodowiska - edukacyjne centra technologii środowiskowych

Kategoria V - Adaptacja do zmian klimatu i przeciwdziałanie ich skutkom

Kategoria VI - BRAK POZYTYWNIE OCENIONYCH PROJEKTÓW

Kategoria VII - Niskoemisyjny rozwój Polski

Kategoria VIII - Przyroda, gospodarka, człowiek - programy telewizyjne podnoszące wiedze w zakresie dziedzictwa przyrodniczego Polski i  racjonalnego gospodarowania zasobami oraz nowoczesnych technologii służących ochronie środowiska

 


Zapraszamy do zapoznania się z warunkami  naboru wniosków w ramach programu priorytetowego "Edukacja ekologiczna" w 2015 r.

Termin składania wniosków: od 11.05.2015 r. do 12.06.2015 r. do 15:30!

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że w związku ze stwierdzeniem problemu technicznego w GWD (Generatorze Wniosków o Dofinansowanie), na podstawie paragrafu 2 ust. 6 Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna TERMIN ZAKOŃCZENIA NABORU ZOSTAJE PRZESUNIĘTY z 12.06.2015 r. na 16.06.2015 r., do godz 15:30

Alokacja środków (w podziale na 8 kategorii konkursowych):

łącznie 20 000 000 zł (dotacje) + 4 000 000 zł (pożyczki na uzupełnienie wkładu własnego).

 

Kategoria I

Przeciwdziałanie „niskiej emisji”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Kategoria II

Woda i jej zasoby w Polsce

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kategoria III

Ochrona różnorodności biologicznej na terenach rolniczych, w szczególności w kontekście zmian klimatu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kategoria IV

Technologie dla ochrony środowiska -edukacyjne centra technologii środowiskowych

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kategoria V

Adaptacja do zmian klimatu i przeciwdziałanie ich skutkom
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
Kategoria VI

Postępowanie z pojazdami wycofywanymi z eksploatacji przez ostatnich właścicieli

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kategoria VII

Niskoemisyjny rozwój Polski
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kategoria VIII

Przyroda, gospodarka, człowiek - programy telewizyjne podnoszące wiedzę w zakresie dziedzictwa przyrodniczego Polski i racjonalnego gospodarowania zasobami oraz nowoczesnych technologii służących ochronie środowiska

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA: prosimy o zapoznanie się z WARUNKAMI NABORU , gdzie zamieszczono szczegółowe informacje o poszczególnych kategoriach/podkategoriach konkursowych (tematyka szczegółowa, rodzaje przedsięwzięć, wnioskodawcy, grupy celowe, zasięg, alokacja - dotacje, maksymalna przewidywana liczba dofinansowanych przedsięwzięć). W przypadku kategorii, w których przewidziano podział na 4 makroregiony, należy złożyć wniosek na jedną wybraną podkatgorię (tj. makroregion).

UWAGA: Załączniki formalno-prawne oraz finansowe należy składać zgodnie z obowiązującą formą prawną. Prosimy o zapoznanie się z LISTĄ ZAŁĄCZNIKÓW FORMALNO-PRAWNYCH i FINANSOWYCH. UWAGA! W GWD (Generatorze Wniosków o Dofinansowanie) należy je załączyć  jako załączniki "Inne dokumenty finansowe" i "Inne dokumenty prawne".

UWAGA: w przypadku składania wniosku w kategorii II, VI,VIII należy OBOWIĄZKOWO załączyć umowę z odpowiednim partnerem (zgodnie z warunkami konkursu).

UWAGA: W przypadku składania wniosku przez podmiot NIENALEŻĄCY DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH o dotację inwestycyjną (koszty inwestycyjne >50% kosztów kwalifikowanych) bez składania wniosku o pożyczkę na finansowanie wkładu własnego, jako załącznik finansowy należy złożyć nie tylko sprawozdanie finansowe (lub odpowiadający mu dokument) za ostatnie 3 lata, ale również TABELE FINANSOWE wypełnione zgodnie z INSTRUKCJĄ

UWAGA: Obowiązkowym załącznikiem, niezależnie od wybranej kategorii i formy prawnej podmiotu, jest CV realizatorów oraz OŚWIADCZENIE O SYTUACJI WNIOSKODAWCY (dotyczy niezaistnienia warunków wykluczenia podmiotowego Wnioskodawcy, czyli SPEŁNIENIA WARUNKÓW DOSTĘPU).

UWAGA: Jeden podmiot w danym naborze moze złożyć JEDEN wniosek o dotację( i ew. JEDEN odpowiadający mu wniosek o pożyczkę na wkład własny).

UWAGA: W przypadku składania wniosku bez użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wersji papierowej wniosku do kancelarii NFOŚiGW.  Wersję papierową wniosku stanowi wydruk z GWD - Generatora Wniosków o Dofinansowanie - wniosku o statusie „Przesłany do NFOŚiGW”, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy. Uwaga: wnioski z nadrukiem „Wydruk roboczy” nie będą podlegały ocenie.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku dla wniosku składanego przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, decyduje data wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 

Od 01.01.2014 r. składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)


 

Autor: aw

MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami ze szkolenia dla Wnioskodawców, które odbyło się w dniu 12 maja 2015 r.

Zakres szkolenia:
Zasady dofinansowywania projektów edukacyjnych ze środków NFOŚiGW i warunki I konkursu naboru wniosków w 2015 r.; , obsługa GWD – Generatora Wniosków o Dofinansowanie, przygotowanie wniosków zgodnie z obowiązującym formularzem, przygotowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych, zakres kosztów kwalifikowanych.

 

  

Autor: aw

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również