Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

I Konkurs 2016

ORGANIZACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH – zarządzanie zasobami środowiska dla zrównoważonego rozwoju

 

WYNIKI KONKURSU

W dniu 24.08.2016 r. Zarząd NFOŚiGW zatwierdził LISTĘ RANKINGOWĄ przedsięwzięć rekomendowanych do dofinansowania. Zatwierdzenie listy rankingowej kończy konkurs. Z wnioskodawcami projektów, które znalazły się na liście rankingowej zostały przeprowadzone negocjacje, w wyniku których kwota dofinansowania mogła się zmniejszyć.   Wszystkie umowy o dofinansowanie, w ramach tego naboru, zostały zawarte


Termin naboru: 01.06.2016 r. - 30.06.2016 r. 08.07.2016 r.

UWAGA: Uprzejmie informujemy, ze termin składania wniosków został przedłużony do 08.07.2016 r.Zmiana obowiązuje od dnia 30.06.2016 r.

Nabór dotyczy wniosków o dotację oraz ew. wniosków o pożyczkę na pokrycie wkładu własnego

UWAGA: prosimy o zapoznanie się z  WARUNKAMI NABORU, gdzie zamieszczono szczegółowe informacje  (tematyka szczegółowa, rodzaj przedsięwzięcia, wnioskodawcy, grupy celowe, zasięg, alokacja - dotacje, maksymalna kwota dotacji). Prosimy również o zapoznanie się z LISTĄ ZAŁĄCZNIKÓW.

 • Załączniki merytoryczne oznaczone "jeśli dotyczy" należy składać wówczas, gdy wniosek przewiduje realizację danego działania.
 • Jeden podmiot w danym naborze może złożyć JEDEN wniosek o dotację( i ew. JEDEN odpowiadający mu wniosek o pożyczkę na wkład własny).
   
 • W przypadku składania wniosku bez użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wersji papierowej wniosku do kancelarii NFOŚiGW. Wersję papierową wniosku stanowi wydruk z GWD - Generatora Wniosków o Dofinansowanie - wniosku o statusie „Przesłany do NFOŚiGW”, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy. Uwaga: wnioski z nadrukiem „Wydruk roboczy” nie będą podlegały ocenie.

UWAGA:

Zwracamy uwagę, że statusy części załączników w GWD („niewymagany”) wynikają z właściwości systemu, a także specyfiki wniosków o dofinansowanie. Źródłem pełnej informacji o wymaganych załącznikach jest lista i zakres załączników, zamieszczona w ogłoszeniu o naborze. W przypadku załączników oznaczonych „jeśli dotyczy” należy je OBOWIĄZKOWO dostarczyć w sytuacji, gdy dotyczą danego wniosku tj:
Załączniki merytoryczne – zaplanowano do realizacji działania, których załączniki te dotyczą
Załączniki formalne, finansowe itp. –Wnioskodawca je sporządza/posiada zgodnie ze swoja obowiązująca formą prawną.
O zachowaniu terminu złożenia wniosku dla wniosku składanego przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, decyduje data wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Od 01.01.2014 r. składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

Uwaga

Szanowni Państwo, prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją konkursową: programem priorytetowym, Regulaminem konkursu, listą wymaganych załączników i ich wzorami, a także z instrukcją użytkownika GWD.
Zwracamy uwagę na najczęściej pojawiające się błędy popełniane przez Wnioskodawców:
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,664,najczesciej-popelniane-bledy-przez-wnioskodawcow.html

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że NFOŚiGW nie odpowiada za błędy leżące po stronie Wnioskodawcy, a w szczególności: błędne wypełnienie formularza wniosku w GWD, błędne wydrukowanie formularza wniosku wraz z załącznikami, nieterminowe dostarczenie papierowej wersji wniosku do kancelarii, nieterminowe bądź nieprawidłowe przesłanie wniosku przez ePUAP, niezapoznanie się, niezastosowanie bądź błędne zastosowanie powszechnie dostępnych dokumentów związanych z naborem i oceną wniosków (w szczególności dotyczy: programu priorytetowego, Regulaminu konkursu, Instrukcji obsługi dla Wnioskodawcy Generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych, ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl), niedotrzymanie terminów wynikających z ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl i Regulaminu konkursu.

W związku z określonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wymogiem uzyskania pozytywnej opinii Ministra Środowiska w zakresie zasadności realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia, informujemy, że opinia Ministra będzie wydawana na podstawie oceny proponowanych studiów podyplomowych pod kątem zgodności z treścią programu priorytetowego, w tym w szczególności:

 • spójności programu studiów (przedmiotów nauczania) ze szczegółową tematyką wskazaną
  w warunkach naboru w ramach I konkursu;
 • adekwatności treści programu studiów do założonego celu, tj. przekazania słuchaczom najnowszej wiedzy w zakresie wybranej przez organizatorów studiów problematyki z obszaru ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
 • trafności wyboru grupy docelowej, do której adresowane są studia - zarówno w odniesieniu
  do programu studiów, jak i skuteczności w osiągnięciu założonego celu, tj. wsparcia rozwoju specjalistycznych kompetencji grup mających największy wpływ na kształtowanie środowiska.

Wobec powyższego, rekomendujemy, aby w piśmie skierowanym do Ministra Środowiska uwzględnione zostały informacje opisujące ww. zagadnienia wraz z uzasadnieniem dokonanego przez organizatorów wyboru kształtu proponowanych studiów.

Celem usprawnienia procesu uzyskania opinii Ministra Środowiska w wymaganych dla konkursu terminach informujemy, że:

 • co do zasady wydane zostaną opinie, o które wnioskodawcy zwrócą się do Ministra Środowiska
  w terminie do 20 czerwca 2016 r.;
 • kopia opinii Ministra Środowiska będzie przekazywana do wiadomości Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.”

 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również