Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

I konkurs 2020

Wyniki I w 2020 r. konkursu w ramach programu Edukacja ekologiczna - LISTA RANKINGOWA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19.04.2021 r. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdził Listę rankingową wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” dla I w 2020 r. konkursu wniosków dotyczących przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych w formie kampanii cross-mediowych.

Dokumenty

lista_rankingowa.pdf
lista_rankingowa.pdf - (431,93 KB) Lista rankingowa

OGŁOSZENIE O I KONKURSIE WNIOSKÓW

I konkurs wniosków w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza I w 2020 r. konkurs wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ”Edukacja ekologiczna”.

 • Cel programu:
 1. Cel główny: Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju;
 2. Cele szczegółowe:
 • upowszechnienie wiedzy z zakresu klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
 • kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży;
 • aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze klimatu, ochrony  środowiska i zrównoważonego rozwoju.
 
 • Nabór konkursowy dotyczy wniosków o dotację
 • I konkurs wniosków dotyczy następującej tematyki oraz właściwych dla niej beneficjentów:

 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 25.11.2020 r. do 14.12.2020 r.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej, należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio, w wyznaczonym miejscu usytuowanym przy drzwiach wejściowych do kancelarii NFOŚiGW,  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem: I konkurs 2020 r. „Edukacja ekologiczna”

Dla wniosków składanych w formie wydruku, przesłanych pocztą lub kurierem, za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji
w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie, zostaną odrzucone.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 • Alokacja: Kwota alokacji dla dofinansowania w formie dotacji – 5,0  mln zł (w tym 0,5 mln zł na ewentualne odwołania);
 • Formy dofinansowania:Dotacja;
 • Beneficjenci - Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Podmiot powiązany – jest to podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo, które to powiązania polegają na wzajemnych powiązaniach między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zwracamy uwagę, że statusy części załączników w GWD („niewymagany”) wynikają z właściwości systemu, a także specyfiki wniosków o dofinansowanie. Źródłem pełnej informacji o wymaganych załącznikach jest lista i zakres załączników, zamieszczona w ogłoszeniu o konkursie.
W przypadku załączników oznaczonych „jeśli dotyczy” należy je OBOWIĄZKOWO dostarczyć w sytuacji, gdy dotyczą danego wniosku, tj:
Załączniki merytoryczne – zaplanowano do realizacji działania, których załączniki te dotyczą
Załączniki formalne, finansowe, itp. –  zgodnie ze swoją obowiązującą formą prawną Wnioskodawcy.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku dla wniosku składanego przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, decyduje data wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 

Od 01.01.2014 r. składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych

 

Informacje i instrukcje do generatora wniosków

 

Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

Szanowni Państwo, prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą konkursu i programem priorytetowym, Regulaminem konkursu, listą wymaganych załączników i ich wzorami, a także z instrukcją użytkownika GWD.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że NFOŚiGW nie odpowiada za błędy leżące po stronie Wnioskodawcy, a w szczególności: błędne wypełnienie formularza wniosku w GWD, błędne wydrukowanie formularza wniosku wraz z załącznikami, nieterminowe dostarczenie papierowej wersji wniosku do kancelarii, nieterminowe bądź nieprawidłowe przesłanie wniosku przez ePUAP, niezapoznanie się, niezastosowanie bądź błędne zastosowanie powszechnie dostępnych dokumentów związanych z konkursem i oceną wniosków (w szczególności dotyczy: programu priorytetowego, Regulaminu konkursu, Instrukcji obsługi dla Wnioskodawcy Generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych, ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl), niedotrzymanie terminów wynikających z ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl i Regulaminu konkursu.

Koordynator programu: Anna Majewska, nr tel.: 22 45 90 354

Zastępca koordynatora programu: Dorota Starczewska, nr tel.: 22 45 90 886

Wszystkie pytania i uwagi w sprawie naboru należy kierować na poniższy adres:

edukacja@nfosigw.gov.pl

Dokumenty

regulamin_i_konkursu_2020.docx.pdf
regulamin_i_konkursu_2020.docx.pdf - (647,09 KB) Regulamin I konkursu 2020.docx
lista_wymaganych_zalacznikow.pdf
lista_wymaganych_zalacznikow.pdf - (540,42 KB) Lista wymaganych załączników
ogloszenie_o_i_konkursie_2020.pdf
ogloszenie_o_i_konkursie_2020.pdf - (590,18 KB) Ogloszenie o I konkursie 2020
pp_edukacja_ekologiczna.pdf
pp_edukacja_ekologiczna.pdf - (807,65 KB) PP Edukacja_ekologiczna
wytyczne_w_zakresie_kosztow_kwalifikowanych.pdf
wytyczne_w_zakresie_kosztow_kwalifikowanych.pdf - (247,92 KB) Wytyczne dot. kosztów kwalifikowanych
tabela_standaryzowanych_kosztow.pdf
tabela_standaryzowanych_kosztow.pdf - (286,46 KB) Tabela kosztów standaryzowanych
oswiadczenie_dotyczace_sytuacji_finansowej_wnioskodawcy.pdf
oswiadczenie_dotyczace_sytuacji_finansowej_wnioskodawcy.pdf - (397,64 KB) Oświadczenie dotyczące sytuacji finansowej Wnioskodawcy
oswiadczenie_dotyczace_sytuacji_finansowej_wnioskodawcy.docx
oswiadczenie_dotyczace_sytuacji_finansowej_wnioskodawcy.docx - (13,35 KB) Oświadczenie dotyczące sytuacji finansowej Wnioskodawcy
oswiadczenie_w_sprawie_wyboru_najkorzystniejszej_oferty.pdf
oswiadczenie_w_sprawie_wyboru_najkorzystniejszej_oferty.pdf - (398,51 KB) Oświadczenie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty
oswiadczenie_w_sprawie_wyboru_najkorzystniejszej_oferty.docx
oswiadczenie_w_sprawie_wyboru_najkorzystniejszej_oferty.docx - (13,23 KB) Oświadczenie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty
umowa_dotacja_krajowa_-_11.02.2020.pdf
umowa_dotacja_krajowa_-_11.02.2020.pdf - (1,09 MB) umowa dotacja krajowa - 11.02.2020

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również