Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

I konkurs 2021

OGŁOSZENIE O I KONKURSIE WNIOSKÓW

I konkurs wniosków w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza I w 2021 r. konkurs wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ”Edukacja ekologiczna”.

Nabór konkursowy dotyczy wniosków o dotację

I konkurs wniosków dotyczy następującej tematyki oraz właściwych dla niej beneficjentów:

 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 31.05.2021 r. do 18.06.2021 r.

Przygotowane wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie  („GWD”)

-  przy użyciu podpisu elektronicznego,

- przy użyciu profilu/podpisu zaufanego złożonego zgodnie z art. 20ae ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670).

Wnioski, które wpłyną po terminie, zostaną odrzucone.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Korespondencja z Wnioskodawcą w sprawie oceny wniosków o wsparcie jest prowadzona w postaci elektronicznej za pośrednictwem skrzynki email lub za pomocą dedykowanego systemu informatycznego udostępnionego przez NFOŚiGW.

 • Alokacja: Kwota alokacji dla dofinansowania w formie dotacji – 11  mln zł (w tym 1 mln zł na ewentualne odwołania);
 • Formy dofinansowania:Dotacja;
 • Beneficjenci - Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Koordynator programu: Dorota Starczewska, nr tel.: 22 45 90 886

Zastępca koordynatora programu: Anna Majewska, nr tel.: 22 45 90 354

Informacje szczegółowe dotyczące I konkursu 2021 r.

 • Cel konkursu

Celem głównym konkursu wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna (zwanego dalej Programem) jest

 1. kształtowanie postaw właścicieli domów jednorodzinnych pod kątem konieczności wymiany nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizacji domów;
 2. wskazanie korzyści z uczestnictwa w programie Czyste Powietrze;
 3. informowanie o warunkach skorzystania z dofinansowania i rozliczenia się z inwestycji w programie Czyste Powietrze.

Realizacja projektów przyczyni się do zwiększenia wiedzy i umiejętności oraz zbudowania pozytywnego nastawienia  społeczności lokalnych do aktywnego udziału w programie Czyste Powietrze, a pośrednio do ograniczenia niskiej emisji na poziomie lokalnych społeczności.

 • Rodzaj projektów

Programy aktywnej edukacji (zgodnie z ust. 7.5 pkt 1a Programu) – projekty, uwzględniające zespół powiązanych ze sobą interaktywnych działań, bezpośrednio angażujących odbiorcę, mające wpływ na trwały wzrost świadomości ekologicznej, wyzwalające długofalową aktywność odbiorcy w określonym obszarze tematycznym, realizowane z wykorzystaniem różnorodnych form i narzędzi edukacyjnych tradycyjnych oraz/lub innowacyjnych (m.in. warsztatów, szkoleń, szkoleń e-learningowych, zajęć w terenie, wydawnictw, konferencji, seminariów, spotkań, imprez edukacyjnych, konkursów, filmów, spotów, audycji radiowych, telewizyjnych i internetowych, produkcji pomocy dydaktycznych, narzędzi interaktywnych).

 • Do dofinansowania kwalifikują się kompleksowe projekty dotyczące podnoszenia świadomości na temat programu Czyste Powietrze aktywizujące właścicieli domów jednorodzinnych do składania wniosków o dofinansowanie w ramach ww. programu
 • Preferowane będą projekty aktywizujące lokalne podmioty (np. Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Straż Pożarną, organizacje parafialne, szkolne koła zainteresowań, stowarzyszenia i fundacje) do kaskadowego przekazu wiedzy na temat Programu Czyste Powietrze potencjalnym beneficjentom tego Programu (wymagane jest porozumienie o współpracy lub list intencyjny)
 • Większość działań w projekcie powinna być skierowana do mieszkańców gmin wiejskich i wiejsko-miejskich oraz osób zagrożonych ubóstwem energetycznym
 • W wyniku realizacji projektu wymagane będzie udokumentowanie efektu rzeczowego potwierdzające liczbę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach programu Czyste Powietrze, która będzie wynikała z prowadzonych w ramach projektu działań edukacyjnych
 • Wnioskodawca musi wykazać dysponowanie co najmniej 1 ekspertem w zakresie wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji domów
 • Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć tylko jednego regionu wskazanego w ogłoszeniu o naborze.
 • Nie będą kwalifikowane koszty zgodnie z ust. 6 Programu, w tym:

Działania nie związane z realizacją celu, m.in.: inwestycje, zakup sprzętu i wyposażenia (poza konkursami grantowymi), filmy, programy i audycje, wydawnictwa prasowe w całości poświęcone ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi, seminaria, konferencje, studia podyplomowe, badania rynku.

 • Planowane działania muszą obejmować zasięgiem 2 województwa i być realizowane w ramach niżej wymienionych regionów:

Region 1: zachodniopomorskie, pomorskie

Region 2: warmińsko-mazurskie, podlaskie

Region 3: lubuskie, dolnośląskie,

Region 4: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie

Region 5: mazowieckie, łódzkie

Region 6: opolskie, śląskie

Region 7: świętokrzyskie, małopolskie

Region 8: podkarpackie, lubelskie

 • Wskaźniki

Zgodnie z ust. 2 Programu:

 1. Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych (liczba osób)
 2. Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjnych bezpośrednich (liczba osób)
 • Poziom dofinansowania
 • Zgodnie z ust. 7.2 Programu:
  • do 100% kosztów kwalifikowanych dla parków narodowych,
  • do 95% kosztów kwalifikowanych dla podmiotów, które złożyły wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki ministra sprawującego nadzór nad NFOŚiGW, z wyjątkiem parków narodowych, dla których intensywnośćdofinansowania pozostaje na poziomie określonym w punkcie 1) lit. a,
  • do 90% kosztów kwalifikowanych dla podmiotów posiadających status organizacji pozarządowej, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostek sektora finansów publicznych innych niż pjb i parki narodowe,
  • do 70% kosztów kwalifikowanych dla pozostałych podmiotów;
 • Minimalna kwota dofinansowania
  • 500 tys. zł
 • Maksymalna kwota dofinansowania
  • 1,25 mln zł
 • Termin realizacji projektów
  • Zgodnie z ust. 6 pkt 1) Programu okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2021 r. do 31.12.2027 r.
  • Preferowane rozpoczęcie projektów od IV kwartału 2021 r.
  • Maksymalny czas trwania projektów – 18 miesięcy.

 

Od 01.01.2014 r. składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych

 

Informacje i instrukcje do generatora wniosków

 

Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

Szanowni Państwo, prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą konkursu i programem priorytetowym, Regulaminem konkursu, listą wymaganych załączników i ich wzorami, a także z instrukcją użytkownika GWD.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że NFOŚiGW nie odpowiada za błędy leżące po stronie Wnioskodawcy, a w szczególności: błędne wypełnienie formularza wniosku w GWD, błędne wydrukowanie formularza wniosku wraz z załącznikami, nieterminowe dostarczenie papierowej wersji wniosku do kancelarii, nieterminowe bądź nieprawidłowe przesłanie wniosku przez ePUAP, niezapoznanie się, niezastosowanie bądź błędne zastosowanie powszechnie dostępnych dokumentów związanych z konkursem i oceną wniosków (w szczególności dotyczy: programu priorytetowego, Regulaminu konkursu, Instrukcji obsługi dla Wnioskodawcy Generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych, ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl), niedotrzymanie terminów wynikających z ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl i Regulaminu konkursu.

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Koordynator programu: Dorota Starczewska, nr tel.: 22 45 90 886
Zastępca koordynatora programu: Anna Majewska, nr tel.: 22 45 90 354

Wszelkie pytania dotyczące naboru prosimy kierować na skrzynkę: edukacja@nfosigw.gov.pl

Dokumenty

ogloszenie_o_i_konkursie_2021_i_warunki_szczegolowe.pdf
ogloszenie_o_i_konkursie_2021_i_warunki_szczegolowe.pdf - (624,26 KB) Ogloszenie o I konkursie 2021 i warunki szczegółowe
pp_edukacja_ekologiczna_czesc_1.pdf
pp_edukacja_ekologiczna_czesc_1.pdf - (831,98 KB) PP Edukacja_ekologiczna część 1
regulamin_i_konkursu_2021.pdf
regulamin_i_konkursu_2021.pdf - (859,46 KB) Regulamin I konkursu 2021
lista_wymaganych_zalacznikow.pdf
lista_wymaganych_zalacznikow.pdf - (808,38 KB) Lista wymaganych załączników
oswiadczenie_dotyczace_sytuacji_finansowej_wnioskodawcy.docx
oswiadczenie_dotyczace_sytuacji_finansowej_wnioskodawcy.docx - (13,35 KB) Oświadczenie dotyczące sytuacji finansowej Wnioskodawcy
oswiadczenie_w_sprawie_wyboru_najkorzystniejszej_oferty.docx
oswiadczenie_w_sprawie_wyboru_najkorzystniejszej_oferty.docx - (13,23 KB) Oświadczenie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty
oswiadczenie_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_doreczenie_korespondencji_elektronicznej.docx
oswiadczenie_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_doreczenie_korespondencji_elektronicznej.docx - (14,14 KB) Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na doręczenie korespondencji elektronicznej
tabela_standaryzowanych_kosztow_jednostkowych_w_ramach_ppee.pdf
tabela_standaryzowanych_kosztow_jednostkowych_w_ramach_ppee.pdf - (497,54 KB) Tabela standaryzowanych kosztów jednostkowych w ramach PPEE
umowa_dotacja_krajowa_-_15.02.2021.docx
umowa_dotacja_krajowa_-_15.02.2021.docx - (214,7 KB) umowa dotacja krajowa - 15.02.2021
formularz_de_minimis.xlsx
formularz_de_minimis.xlsx - (76,59 KB) Formularz de minimis
oswiadczenie_partnera_dot_pomocy_publicznej_edukacja_2021.doc
oswiadczenie_partnera_dot_pomocy_publicznej_edukacja_2021.doc - (140,5 KB) Oświadczenie Partnera dot pomocy publicznej edukacja 2021

.

Na skróty

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Środki
krajowe
 

Środki
norweskie
i EOG

Środki
unijne

Zobacz również