Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

II nabór 2020

UWAGA:

Zgodnie z decyzją Zarządu NFOŚiGW z dnia 02.08.2021 r. kwota alokacji w zakresie dofinansowania w formie dotacji została zwiększona z kwoty 1 110 000,00 zł
(w tym 110 000 000,00 zł na ewentualne odwołania) do kwoty 1 206 554,00 zł (w tym 110 000,00 zł na ewentualne odwołania).”  

II w 2020 r. nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza II w 2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ”Edukacja ekologiczna”.

  • Cel programu:

1) Cel główny: Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad
     zrównoważonego rozwoju;

2)  Cele szczegółowe:

     a) upowszechnienie wiedzy z zakresu klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;

     b) kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży;

     c) aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze klimatu, ochrony  środowiska i zrównoważonego rozwoju.

  • Nabór ciągły dotyczy wniosków o dotację

  • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 23.11.2020 r. – 14.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji

Złożenie wniosku musi być poprzedzone wskazaniem przez ministra właściwego ds. klimatu przedsięwzięcia przedstawionego do  dofinansowania, w formie pisemnej. Wskazanie wniosku przez ministra właściwego ds. klimatu uważa się również za spełnienie kryterium dostępu nr 12, tj. przedłożenie pozytywnej opinii ministra właściwego ds. klimatu w zakresie zasadności realizacji przedsięwzięcia.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej, należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,bezpośrednio, w wyznaczonym miejscu kancelarii NFOŚiGW, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem: II nabór 2020 r. „Edukacja ekologiczna

Dla wniosków składanych w formie wydruku, przesłanych pocztą lub kurierem, za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji
w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie, zostaną odrzucone.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Alokacja: Kwota alokacji dla dofinansowania w formie dotacji – 1,11 mln zł (w tym 0,11 mln zł na ewentualne odwołania);Formy dofinansowania:Dotacja;Beneficjenci:Beneficjenci zostali określeni w tabeli powyżej.

Podmiot powiązany – jest to podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo, które to powiązania polegają na wzajemnych powiązaniach między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
    w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zwracamy uwagę, że statusy części załączników w GWD („niewymagany”) wynikają
z właściwości systemu, a także specyfiki wniosków o dofinansowanie. Źródłem pełnej informacji o wymaganych załącznikach jest lista i zakres załączników, zamieszczona
w ogłoszeniu o naborze.
W przypadku załączników oznaczonych „jeśli dotyczy” należy je OBOWIĄZKOWO dostarczyć w sytuacji, gdy dotyczą danego wniosku, tj:
Załączniki merytoryczne – zaplanowano do realizacji działania, których załączniki te dotyczą
Załączniki formalne, finansowe, itp. –  zgodnie ze swoją obowiązującą formą prawną Wnioskodawcy.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku dla wniosku składanego przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, decyduje data wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 

 

Od 01.01.2014 r. składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych

 

Informacje i instrukcje do generatora wniosków

 

Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

Szanowni Państwo, prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą naboru i programem priorytetowym, Regulaminem naboru, listą wymaganych załączników i ich wzorami, a także z instrukcją użytkownika GWD.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że NFOŚiGW nie odpowiada za błędy leżące po stronie Wnioskodawcy, a w szczególności: błędne wypełnienie formularza wniosku w GWD, błędne wydrukowanie formularza wniosku wraz z załącznikami, nieterminowe dostarczenie papierowej wersji wniosku do kancelarii, nieterminowe bądź nieprawidłowe przesłanie wniosku przez ePUAP, niezapoznanie się, niezastosowanie bądź błędne zastosowanie powszechnie dostępnych dokumentów związanych z naborem i oceną wniosków
(w szczególności dotyczy: programu priorytetowego, Regulaminu naboru, Instrukcji obsługi dla Wnioskodawcy Generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych, ogłoszenia o naborze na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl), niedotrzymanie terminów wynikających z ogłoszenia o naborze na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl i Regulaminu naboru.

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Koordynator programu: Anna Majewska, nr tel.: 22 45 90 354
Zastępca koordynatora programu: Dorota Starczewska, nr tel.: 22 45 90 886

UWAGA:

Wszystkie pytania i uwagi w sprawie naboru należy kierować na poniższy adres:

edukacja@nfosigw.gov.pl

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również