Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

II Konkurs 2014

Inauguracja INICJATYW OBYWATELSKICH

W dniu 26.06.2015 r. w Ministerstwie Środowiska odbył się na panel poświęcony obywatelskim projektom ekologicznym.


Zaproszeni goście dyskutowali m.in. o tym, jak Polacy angażują się w zmienianie rzeczywistości wokół siebie, jak dać szansę na rozwój wspólnej, lokalnej aktywności i zdobywać pieniądze na obywatelskie projekty proekologiczne.

Uczestnicy panelu:
Maciej Grabowski - minister środowiska
Dorota Zawadzka-Stępniak - zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW
Kuba Wygnański - prezes zarządu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"
Jacek Bożek - prezes Klubu Gaja
Katarzyna Książczyk - koordynatorka projektu "Ogród na Paca"

Moderator panelu:  Paweł Sulik

Punktem wyjścia dla panelu była prezentacja założeń i wyników konkursu NFOŚiGW na inicjatywy obywatelskie dla środowiska.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją.

Autor: aw

WYNIKI KONKURSU-INICJATYWY OBYWATELSKIE

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu (LISTA RANKINGOWA).

Informujemy, że łącznie pozytywną ocenę (tj. min. 60 punktów) uzyskały 24 wnioski. Zarząd NFOŚiGW zdecydował o rozszerzeniu pierwotnie planowanej alokacji, zatem wszystkie pozytywnie ocenione wnioski są rekomendowane do dofinansowania (łączna wnioskowana kwota dotacji - 11 651 067zł).

GRATULUJEMY!

O wynikach wszyscy wnioskodawcy są powiadamiani pisemnie.

Dokumenty

lista_rankingowa_.pdf
lista_rankingowa_.pdf - (221,36 KB)

Autor: aw

Materiały ze szkolenia dla wnioskodawców

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami ze szkolenia z dnia 20 listopada 2014 r., dotyczącego dofinansowania projektów w ramach programu priorytetowego "Edukacja ekologiczna" część 2) Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju

czesc1.wma
czesc1.wma - (13,37 MB)
czesc2.wma
czesc2.wma - (18,66 MB)
czesc3.wma
czesc3.wma - (22,98 MB)
czesc4.wma
czesc4.wma - (16,8 MB)
czesc5_-_dyskusja.wma
czesc5_-_dyskusja.wma - (15,84 MB)

Część 2 programu priorytetowego Edukacja ekologiczna

NFOŚiGW wspiera inicjatywy lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju

Część II programu priorytetowego Edukacja ekologiczna odpowiada na potrzebę rozwoju aktywności społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmocnienia zaangażowania pozarządowych organizacji ekologicznych w podnoszeniu świadomości ekologicznej. Pobudza do aktywności w celu rozwiązywania lokalnych problemów związanych z ochroną środowiska. Pozwala on na realizację ekologicznych inicjatyw obywatelskich zgłaszanych przez osoby fizyczne, grupy nieformalne (np. koła gospodyń czy też koła przyjaciół wsi, miasteczek, osad itp.), małe lokalne fundacje czy stowarzyszenia we współpracy z dużymi organizacjami, działającymi na poziomie co najmniej regionalnym.


Celem programu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez:


 • angażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju;
 • rozwiązywanie lokalnych problemów związanych z ochroną środowiska,
 • w tym tworzenie i wspieranie lokalnych partnerstw;
 • uruchamianie mechanizmów służących trwałej ochronie środowiska naturalnego;
 • usprawnianie zarządzania obywatelskimi działaniami proekologicznymi na poziomie lokalnym.

  Budżet programu (całkowita alokacja środków na konkurs): 5 mln zł - decyzją Zarządu NFOŚIGW z dnia 16.04.2015 r., zwiększona do 11 600 000 zł

Termin naboru: od 7 listopada 2014 r. do 2 lutego 2015 r.


Kto może ubiegać się o środki?
Niezależne, doświadczone, stabilne fundacje i stowarzyszenia niedziałające w celu osiągnięcia zysku, spełniające WARUNKI DOSTĘPU WNIOSKODAWCÓW

Jaka jest wysokości dofinansowania?

Wysokość dotacji - od 200 tys. zł do 500  tys. zł (do 100% kosztów kwalifikowanych projektu)

Co to jest lokalna ekologiczna inicjatywa obywatelska?
Działanie mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego w skali lokalnej, zgłaszane przez osoby indywidualne, grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe, w ramach zaproponowanych PRZYKŁADOWYCH OBSZARÓW WSPARCIA

Co należy zrobić?
Zebrać co najmniej 20 oddolnych inicjatyw lokalnych, związanych z ochroną środowiska.

Co trzeba przygotować?
Należy dołączyć:


 • opinie lokalnych władz samorządowych dotyczące zasadności i możliwości realizacji inicjatyw,
 • zgody podmiotów dysponujących terenem/nieruchomością na realizację inicjatyw,
 •  umowy o współpracy z autorem/pomysłodawcą inicjatyw (przykładowe wzory - umowa z grupą formalną, umowa z grupą nieformalną)
   

 Składanie wniosków

Od 01.01.2014 r. składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

W przypadku składania wniosku bez użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wersji papierowej wniosku do kancelarii NFOŚiGW. Wersję papierową wniosku stanowi wydruk z GWD - Generatora Wniosków o Dofinansowanie - wniosku o statusie „Przesłany do NFOŚiGW”, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy (wraz z wymaganymi załacznikami). Uwaga: wnioski z nadrukiem „Wydruk roboczy” nie będą podlegały ocenie.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku dla wniosku składanego przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, decyduje data wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)


 

Program priorytetowy Edukacja ekologiczna - część 2

Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju

Regulamin konkursu

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu dot. wsparcia lokalnych ekologicznych inicjatyw obywatelskich wraz z załącznikami

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również