Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

II Konkurs 2015

    WYNIKI NABORU

Uprzejmie informujemy, ze po ocenie merytorycznej rekomendowano do dofinansowania 1 wniosek (uzyskał 89 pkt).

Wnioskodawca: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska UNEP- GRID Warszawa

Tytuł przedsięwzięcia: III Edycja – Ogólnopolska Kampania infomacyjno-edukacyjna „Zrób prezent sobie i środowisku – Ekologiczny Dom


                                                                                                                                                                                                                                                                   Zapraszamy do zapoznania się z warunkami  II naboru wniosków w ramach programu priorytetowego "Edukacja ekologiczna" w 2015 r.
 

Termin składania wniosków: od 13.08.2015 r. do 21.08.2015 r. do 15:30      01.09.2015 r. do 15:30                                                                                                                                      
UWAGA! Z przyczyn niezależnych od NFOSiGW w dniach 12-20.08 nie ma możliwości wysyłania wniosków przez ePUAP. W związku z powyższym termin naboru zostaje wydłużony do dnia 01.09.2015 r. do 15:30

Alokacja środków: 1 500 000 zł (dotacja) + 200 000 zł (pożyczka na uzupełnienie wkładu własnego).

Przewidziano wybór JEDNEJ KAMPANII CROSS-MEDIOWEJ.

TEMATYKA: Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – aspekty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne

UWAGA: prosimy o zapoznanie się z WARUNKAMI NABORU (II konkurs 2015) , gdzie zamieszczono szczegółowe informacje  (tematyka szczegółowa, rodzaj przedsięwzięcia, wnioskodawcy, grupy celowe, zasięg, alokacja - dotacje, maksymalna przewidywana liczba dofinansowanych przedsięwzięć, lista załączników).

  • Załączniki formalno-prawne oraz finansowe należy składać zgodnie z obowiązującą formą prawną jako załączniki "Inne dokumenty finansowe" i "Inne dokumenty prawne".
     
  • Jeden podmiot w danym naborze moze złożyć JEDEN wniosek o dotację( i ew. JEDEN odpowiadający mu wniosek o pożyczkę na wkład własny).
     
  • W przypadku składania wniosku bez użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wersji papierowej wniosku do kancelarii NFOŚiGW. Wersję papierową wniosku stanowi wydruk z GWD - Generatora Wniosków o Dofinansowanie - wniosku o statusie „Przesłany do NFOŚiGW”, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy. Uwaga: wnioski z nadrukiem „Wydruk roboczy” nie będą podlegały ocenie.
O zachowaniu terminu złożenia wniosku dla wniosku składanego przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, decyduje data wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Od 01.01.2014 r. składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)


 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również