Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

II konkurs 2021

OGŁOSZENIE O KONKURSIE WNIOSKÓW

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza II w 2021 r. konkurs wniosków o dofinansowanie w ramach 1) części programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”.

 • Cel programu:
  1. cel główny: Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz podnoszenie kwalifikacji grup zawodowych mających największy wpływ na realizację polityk: ekologicznej, energetycznej i klimatycznej państwa;
  2. cele szczegółowe:
 • upowszechnianie wiedzy z zakresu klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
 • kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży,
 • aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
 • edukacja i kształcenie kadr administracji publicznej w zakresie transformacji energetyczno-klimatycznej.

 

 • Nabór konkursowy dotyczy wniosków o dotację

 

 • Konkurs wniosków dotyczy następującej tematyki oraz właściwych dla niej beneficjentów:
 

Temat/

Kategoria

Tematyka szczegółowa

Działanie (rodzaj przedsięwzięcia)

Warunki szczególne

Grupa celowa

Beneficjent (Wnioskodawca)

Zasięg

Przewidywana liczba przedsięwzięć        
do dofinansowania

i kwota alokacji

Ochrona klimatu, środowiska

i zrównoważony rozwój

 

 

Ochrona i poprawa stanu atmosfery

 

Przeciwdziałanie zmianom klimatu i zagrożeniom środowiska

 

Bezpieczeństwo ekologiczne i energetyczne (w tym OZE), efektywność energetyczna i racjonalne gospodarowanie energią

Zgodnie z ust. 7.5 pkt 2) ppkt a) 1) części programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”:

Kampanie cross-mediowe – szczegółowy opis w części Informacje szczegółowe.

Działania kształtujące postawy społeczeństwa w zakresie wpływu na stan jakości powietrza i zwiększające świadomość w zakresie obowiązujących wymogów prawa oraz dostępnych narzędzi wsparcia – szczegółowy opis w części Informacje szczegółowe.

potencjalni beneficjenci programu „Czyste Powietrze”  – właściciele i współwłaściciele budynków jednorodzinnych – szczegółowy opis w części Informacje szczegółowe.

 

Zgodnie

z ust.7.4. 1) części programu priorytetowego „Edukacja

ekologiczna”
– szczegółowa informacja
w dalszej części ogłoszenia

Zasięg ogólnopolski

 

Liczba przedsięwzięć
– do wyczerpania    alokacji

 

Alokacja – 6,6 mln zł (w tym 0,6 mln zł na ew. odwołania)

 

 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 06.09.2021 r. do 24.09.2021 r.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”):

 • przy użyciu podpisu elektronicznego,
 • przy użyciu profilu/podpisu zaufanego złożonego zgodnie z art. 20ae ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670).

Wnioski, które wpłyną po terminie, zostaną odrzucone.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 • Alokacja: Kwota alokacji dla dofinansowania w formie dotacji – 6,6  mln zł (w tym 0,6 mln zł na ewentualne odwołania).
 • Formy dofinansowania: dotacja.
 • Beneficjenci: zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Koordynator programu: Dorota Starczewska, nr tel.: 22 45 90 886

Zastępca koordynatora programu: Anna Majewska, nr tel.: 22 45 90 354

Wszelkie pytania dotyczące naboru prosimy kierować na skrzynkę: edukacja@nfosigw.gov.pl

 

Informacje szczegółowe dotyczące II konkursu 2021 r.

Cel konkursu

Celem głównym konkursu wniosków o dofinansowanie projektów w ramach części 1) programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” (zwanego dalej Programem) jest upowszechnienie wiedzy z zakresu programu „Czyste Powietrze” przez:

 • kształtowanie postaw właścicieli domów jednorodzinnych pod kątem konieczności wymiany nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych;
 • wskazanie korzyści z uczestnictwa w programie „Czyste Powietrze”; rozpowszechnianie dobrych praktyk – przykładów zrealizowanych inwestycji i korzyści z nich wynikających;
 • informowanie o wpływie jakości powietrza na jakość życia i zdrowie;
 • informowanie o wymaganiach wynikających z uchwał podjętych na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219  z późn. zm.) - tzw. uchwał antysmogowych oraz o mechanizmach kontroli sprawowanej na podstawie art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) w odniesieniu do tematyki naboru;
 • informowanie o warunkach skorzystania z dofinansowania i rozliczenia się z inwestycji w programie „Czyste Powietrze”; instruowanie krok po kroku – przewodnik po realizacji przedsięwzięcia w ramach programu „Czyste Powietrze”;
 • rozpowszechnianie, aktualizowanych na bieżąco we współpracy z NFOŚiGW, informacji związanych z wdrażaniem programu „Czyste Powietrze”, jego rozwiązaniami i ważnymi wydarzeniami.

Realizacja projektów przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia wiedzy i umiejętności oraz zbudowania pozytywnego nastawienia właścicieli budynków jednorodzinnych do aktywnego udziału w programie „Czyste Powietrze”, a pośrednio do ograniczenia niskiej emisji na poziomie lokalnym.

 

Rodzaj projektów

Zgodnie z ust. 7.5 pkt 2) ppkt a) 1) części programu:

Kampanie cross-mediowe - projekty, uwzględniające działania wykorzystujące nośniki informacyjne szeroko docierające do odbiorcy takie jak media tradycyjne (telewizja, w tym idea placement, radio, prasa, outdoor, itp.) oraz elektroniczne (strona internetowa/portal/wortal, media społecznościowe, aplikacje mobilne, itp.) oraz inne działania o charakterze promocyjno-edukacyjnym, przy czym:

 

 • Do dofinansowania kwalifikują się kompleksowe projekty dotyczące upowszechniania wiedzy na temat programu „Czyste Powietrze” w celu kształtowania postaw społecznych i aktywizacji właścicieli budynków jednorodzinnych do składania wniosków o dofinansowanie.
 • Działania w projekcie powinny być skierowane do właścicieli i współwłaścicieli budynków jednorodzinnych, w większości do mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz osób zagrożonych ubóstwem energetycznym, w tym osób wykluczonych cyfrowo.
 • Kanały przekazu i formy działań powinny zostać odpowiednio dobrane do wyżej określonej grupy docelowej. Ich dobór powinien być oparty na rzetelnych i aktualnych danych/badaniach i uwzględniać te najbardziej atrakcyjne, wiarygodne i skuteczne. Rekomenduje się działania realizowane przez media tradycyjne, z uwzględnieniem mediów regionalnych i/lub lokalnych.
 • Zaplanowane działania powinny opierać się na stałej współpracy z NFOŚiGW w celu dostosowania przekazu do bieżących uwarunkowań/potrzeb programu „Czyste Powietrze”.
 • Wnioskodawca musi wykazać dysponowanie co najmniej 1 ekspertem w zakresie PR oraz 1 ekspertem w zakresie wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji budynków.
 • Nie będą kwalifikowane koszty zgodnie z ust. 6, 1) części Programu, w tym:

Koszty działań niezwiązanych z realizacją celu przedsięwzięcia, m.in.: koszty inwestycyjne, zakup wyposażenia, bezpośrednie działania edukacyjne, m.in. imprezy, szkolenia, warsztaty, konkursy (z wyjątkiem konkursów realizowanych w mediach jako części szerszej kampanii);

 • Planowane działania muszą obejmować zasięgiem obszar całej Polski.

Poziom dofinansowania

Zgodnie z ust. 7.2 1) części Programu, przy czym:

 • Minimalna kwota dofinansowania – 2 mln zł,
 • Maksymalna kwota dofinansowania - 3 mln zł.

Termin realizacji projektów

Zgodnie z ust. 6 pkt 1) 1) części Programu okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2021 r. do 31.12.2027 r., przy czym:

 • Rozpoczęcie projektów od I kwartału 2022 r. (preferowany styczeń),
 • Minimalny czas trwania projektu – 12 miesięcy,
 • Maksymalny czas trwania projektu – 18 miesięcy.

 

Od 01.01.2014 r. składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych

 

Informacje i instrukcje do generatora wniosków

 

Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

Szanowni Państwo, prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą naboru, programem priorytetowym, Regulaminem naboru, listą wymaganych załączników i ich wzorami, a także z instrukcją użytkownika GWD.

Zwracamy uwagę, że statusy części załączników w GWD („niewymagany”) wynikają z właściwości systemu, a także specyfiki wniosków o dofinansowanie. Źródłem pełnej informacji o wymaganych załącznikach jest lista i zakres załączników, zamieszczona w ogłoszeniu o konkursie.
W przypadku załączników oznaczonych „jeśli dotyczy” należy je OBOWIĄZKOWO dostarczyć w sytuacji, gdy dotyczą danego wniosku, tj:

Załączniki merytoryczne – zaplanowano do realizacji działania, których załączniki te dotyczą
Załączniki formalne, finansowe, itp. –  zgodnie ze swoją obowiązującą formą prawną Wnioskodawcy.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku dla wniosku składanego przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, decyduje data wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że NFOŚiGW nie odpowiada za błędy leżące po stronie Wnioskodawcy, a w szczególności: błędne wypełnienie formularza wniosku w GWD, nieterminowe bądź nieprawidłowe przesłanie wniosku przez ePUAP, niezapoznanie się, niezastosowanie, bądź błędne zastosowanie powszechnie dostępnych dokumentów związanych z naborem i oceną wniosków (w szczególności dotyczy: programu priorytetowego, Regulaminu naboru, Instrukcji obsługi dla Wnioskodawcy Generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych, ogłoszenia o naborze na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl), niedotrzymanie terminów wynikających z ogłoszenia o naborze na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl i Regulaminu naboru.

Wszelkie pytania dotyczące naboru prosimy kierować na skrzynkę: edukacja@nfosigw.gov.pl

 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również