Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

                                                

II nabór 2021

II w 2021 r. nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza II w 2021 r. nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ”Edukacja ekologiczna” Część 3) Wsparcie Ministra właściwego ds. nadzoru nad NFOŚiGW w edukacji i kształceniu kadr administracji publicznej w zakresie transformacji energetyczno-klimatycznej

 • Cel programu:
  1. cel główny: Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz podnoszenie kwalifikacji grup zawodowych mających największy wpływ na realizację polityk: ekologicznej, energetycznej i klimatycznej państwa;
  2. cele szczegółowe:
 • upowszechnianie wiedzy z zakresu klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
 • kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży,
 • aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
 • edukacja i kształcenie kadr administracji publicznej w zakresie transformacji energetyczno-klimatycznej.

 

 • Nabór ciągły dotyczy wniosków o dotację
 • Nabór wniosków dotyczy następującej tematyki oraz właściwych dla niej beneficjentów:

 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od r. 23.07.2021 r. 9.08.2021 r. lub do wyczerpania alokacji

 

Złożenie wniosku musi być poprzedzone uzyskaniem pozytywnej opinii ministra właściwego ds. klimatu w zakresie zasadności realizacji przedsięwzięcia

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”)

 • przy użyciu podpisu elektronicznego,
 • przy użyciu profilu/podpisu zaufanego złożonego zgodnie z art. 20ae ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670).Wnioski, które wpłyną po terminie, zostaną odrzucone.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 • Alokacja: Kwota alokacji dla dofinansowania w formie dotacji – 6,6 mln zł (w tym 0,6 mln zł na ewentualne odwołania);
 • Formy dofinansowania: Dotacja;
 • Beneficjenci: Jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe jednostki organizacyjne 
 • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu: Koordynator programu: Dorota Starczewska, nr tel.: 22 45 90 886 Zastępca koordynatora programu: Anna Majewska, nr tel.: 22 45 90 354
 • Wszelkie pytania dotyczące naboru prosimy kierować na skrzynkę: edukacja@nfosigw.gov.pl 

Wskaźniki

 • Zgodnie z ust. 2 Programu:
  1. Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych (liczba osób)
  2. Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjnych bezpośrednich (liczba osób)
  3. Zasięg zrealizowanych, kompleksowych programów szkoleniowo-stażowych dla pracowników administracji publicznej w zakresie transformacji energetyczno-klimatycznej (liczba osób)

Poziom dofinansowania

 • Zgodnie z ust. 7.2 Programu: Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych

Termin realizacji projektów

 • Zgodnie z ust. 6 pkt 1) Programu okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2021 r. do 31.12.2024 r.

 

Od 01.01.2014 r. składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

Szanowni Państwo, prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą naboru, programem priorytetowym, Regulaminem naboru, listą wymaganych załączników i ich wzorami, a także z instrukcją użytkownika GWD.

Zwracamy uwagę, że statusy części załączników w GWD („niewymagany”) wynikają z właściwości systemu, a także specyfiki wniosków o dofinansowanie. Źródłem pełnej informacji o wymaganych załącznikach jest lista i zakres załączników, zamieszczona w ogłoszeniu o konkursie.
W przypadku załączników oznaczonych „jeśli dotyczy” należy je OBOWIĄZKOWO dostarczyć w sytuacji, gdy dotyczą danego wniosku, tj:
Załączniki merytoryczne – zaplanowano do realizacji działania, których załączniki te dotyczą
Załączniki formalne, finansowe, itp. –  zgodnie ze swoją obowiązującą formą prawną Wnioskodawcy.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku dla wniosku składanego przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, decyduje data wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że NFOŚiGW nie odpowiada za błędy leżące po stronie Wnioskodawcy, a w szczególności: błędne wypełnienie formularza wniosku w GWD, nieterminowe bądź nieprawidłowe przesłanie wniosku przez ePUAP, niezapoznanie się, niezastosowanie, bądź błędne zastosowanie powszechnie dostępnych dokumentów związanych z naborem i oceną wniosków (w szczególności dotyczy: programu priorytetowego, Regulaminu naboru, Instrukcji obsługi dla Wnioskodawcy Generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych, ogłoszenia o naborze na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl), niedotrzymanie terminów wynikających z ogłoszenia o naborze na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl i Regulaminu naboru.

Wszelkie pytania dotyczące naboru prosimy kierować na skrzynkę: edukacja@nfosigw.gov.pl

.

Na skróty

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Środki
krajowe
 

Środki
norweskie
i EOG

Środki
unijne

Zobacz również