Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

III Konkurs 2015

     Wyniki III naboru wniosków w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna:                                                                                              zapraszamy do zapoznania się z LISTĄ RANKINGOWĄ


                                      Zapraszamy do zapoznania się z warunkami  III naboru wniosków w ramach programu priorytetowego "Edukacja ekologiczna" w 2015 r.

Termin składania wniosków: od 15.09.2015 r. do 30.09.2015 r.

Alokacja środków: 10 000 000 zł (dotacja) + 1 000 000 zł (pożyczka na uzupełnienie wkładu własnego).

Budowa, rozbudowa, adaptacja, remont, wyposażenie i doposażenie obiektów infrastruktury służącej edukacji ekologicznej

UWAGA: prosimy o zapoznanie się z WARUNKAMI NABORU (III konkurs 2015) , gdzie zamieszczono szczegółowe informacje  (tematyka szczegółowa, rodzaj przedsięwzięcia, wnioskodawcy, grupy celowe, zasięg, alokacja - dotacje, maksymalna przewidywana liczba dofinansowanych przedsięwzięć, lista załączników).

 • Załączniki formalno-prawne oraz finansowe należy składać zgodnie z obowiązującą formą prawną jako załączniki "Inne dokumenty finansowe" i "Inne dokumenty prawne".
 • Załączniki merytoryczne oznaczone "jeśli dotyczy" nalezy składać wówczas, gdy wniosek przewiduje realizację danego działania.
   
 • Jeden podmiot w danym naborze moze złożyć JEDEN wniosek o dotację( i ew. JEDEN odpowiadający mu wniosek o pożyczkę na wkład własny).
   
 • W przypadku składania wniosku bez użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wersji papierowej wniosku do kancelarii NFOŚiGW. Wersję papierową wniosku stanowi wydruk z GWD - Generatora Wniosków o Dofinansowanie - wniosku o statusie „Przesłany do NFOŚiGW”, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy. Uwaga: wnioski z nadrukiem „Wydruk roboczy” nie będą podlegały ocenie.

UWAGA:

Opinia Ministra Środowiska w zakresie zasadności realizacji przedsięwzięcia ubiegającego się
o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW "Edukacja ekologiczna” – komponent 4. Programu: „Budowa, rozbudowa, adaptacja, remont, wyposażenie i doposażenie obiektów infrastruktury służącej edukacji ekologicznej”
Uprzejmie informujemy, że w związku z wymogiem określonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w warunkach III naboru projektów w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” – rodzaj przedsięwzięcia nr 4: „Budowa, rozbudowa, adaptacja, remont, wyposażenie i doposażenie obiektów infrastruktury służącej edukacji ekologicznej” Minister Środowiska będzie opiniował zasadność realizacji przedsięwzięć ubiegających się o wsparcie.
Minister Środowiska przyjął, że pozytywną opinię będą mogły uzyskać przedsięwzięcia, które:

 • są zgodne z treścią programu priorytetowego;
 • mają charakter ponadregionalny lub unikatowy w skali kraju;
 • stanowią element większego/kompleksowego przedsięwzięcia edukacyjnego;
 • których potrzeba realizacji jest rzetelnie uzasadniona
 • które wpisują się w cele Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko oraz cele wskazane do realizacji w Planie Działalności Ministra Środowiska - dokumenty są dostępne na stronach;    

• Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko:

http://www.mg.gov.pl/files/upload/20531/2014-04-15_BEiS_%20przyjety_przez_RM.pdf


• Plan Działalności Ministra Środowiska
http://www.mos.gov.pl/artykul/5803_2015/23769_plan_dzialalnosci_ministra_srodowiska_na_rok_2015_dla_dzialow_administracji_rzadowej_gospodarka_wodna_i_srodowisko.html

Z uwagi na terminy składania wniosków do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, opinia Ministra Środowiska dotycząca zasadności realizacji przedsięwzięcia będzie przekazywana również do wiadomości NFOŚiGW.

UWAGA: W przypadku projektów inwestycyjnych (koszty inwestycyjne stanowiące >50% kosztów kwalifikowanych) dla wniosków, które będą podlegały ocenie finansowej niezbędne będzie na etapie ew. negocjacji przygotowanie tabel finansowych (instrukcja).Dotyczy to wniosków składanych przez organizacje pozarządowe oraz uczelnie niepubliczne.
O zachowaniu terminu złożenia wniosku dla wniosku składanego przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, decyduje data wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Od 01.01.2014 r. składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również