Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

III nabór 2016

UWAGA: W DNIU 14 PAŹDZIERNIKA 2016 r. ZARZĄD NFOŚiGW PODJĄŁ DECYZJĘ  O ODWOŁANIU III NABORU WNIOSKÓW W 2016 R 

AKTUALIAZACJA:

Z uwagi na wprowadzenie dodatkowej możliwości składania wniosków o dofinansowanie tylko w wersji papierowej, zmianie uległy następujące dokumenty:

- Regulamin naboru

- Ogłoszenie o naborze

Ponadto, wprowadzono formularze wniosków o dofinansowanie w formie dotacji i w formie pożyczki, które umożliwiają złożenie wniosku tylko w wersji papierowej.

Dodano też informację dotyczącą ubiegania się  o opinię Ministra właściwego do spraw środowiska w sprawie zasadności realizacji projektu (w przypadku kategorii: „Adaptacja obiektów i terenów zieleni wokół budynków o charakterze kulturowym, w tym zabytkowym i sakralnym, służącym edukacji ekologicznej”).

OGŁOSZENIE O NABORZE

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami  III naboru wniosków w ramach programu priorytetowego "Edukacja ekologiczna" w 2016 r.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 17.10.2016 r. – 08.11.2016 r.

Przygotowane wnioski należy składać:

a) w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”);
b) w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej, należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD pełny wydruk wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami;
c) w formie papierowej, poprzez wypełnienie formularzy dostępnych na stronie internetowej www.nfosig.gov.pl;

- wnioski, o których mowa w pkt. b) i c) składa się bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, albo przesyła drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem: III nabór konkursowy 2016 r. „Edukacja ekologiczna”

Dla wniosków składanych w formie pełnego wydruku z GWD lub wypełnionych formularzy dostępnych na stronie www.nfosigw.gov.pl, przesłanych pocztą lub kurierem, za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

  •     Alokacja: Kwota alokacji dla dofinansowania w formie dotacji – 10,4 mln zł, w formie pożyczki – 1,04 mln zł;
  •     Formy dofinansowania: Dotacja/ Pożyczka;
  •     Beneficjenci: Beneficjenci zostali określeni dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w tabeli.

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

  

 

Koordynatorzy programu

Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
tel.: 22 45 90 354

Z-ca koordynatora
 

Małgorzata Sikora
małgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
tel.: 22 45 90 152

 

 

Kategoria I

Zrównoważona przestrzeń: Ochrona różnorodności biologicznej w krajobrazach zabudowanych - obiekty kulturowe, w tym zabytkowe i zespoły sakralne oraz  ich otoczenie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kategoria II

Zrównoważona konsumpcja

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kategoria III

Adaptacja obiektów  i terenów zieleni wokół budynków o charakterze kulturowym, w tym zabytkowym i sakralnym, służącym edukacji ekologicznej

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kategoria IV

Lokalne eko-działania dla zrównoważonego rozwoju

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA: prosimy o zapoznanie się z WARUNKAMI NABORU , gdzie zamieszczono szczegółowe informacje o poszczególnych kategoriach/podkategoriach konkursowych (tematyka szczegółowa, rodzaje przedsięwzięć, wnioskodawcy, grupy celowe, zasięg, alokacja - dotacje, maksymalna przewidywana liczba dofinansowanych przedsięwzięć). W przypadku kategorii, w których przewidziano podział na 4 makroregiony, należy złożyć wniosek na jedną wybraną podkategorię (tj. makroregion).

UWAGA: Załączniki formalno-prawne oraz finansowe należy składać zgodnie z obowiązującą formą prawną. Prosimy o zapoznanie się z LISTĄ WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW.

UWAGA: W przypadku składania wniosku przez podmiot NIENALEŻĄCY DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH i niebędący osobą prawną lub jednostką organizacyjną działającą na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania o dotację inwestycyjną (koszty inwestycyjne >50% kosztów kwalifikowanych) bez składania wniosku o pożyczkę na finansowanie wkładu własnego, jako załącznik finansowy należy złożyć nie tylko sprawozdanie finansowe (lub odpowiadający mu dokument) za ostatnie 3 lata, ale również TABELE FINANSOWE wypełnione zgodnie z INSTRUKCJĄ

UWAGA: Jeden podmiot w danym naborze może złożyć JEDEN wniosek o dotację (i ew. JEDEN odpowiadający mu wniosek o pożyczkę na wkład własny).

Od 01.01.2014 r. składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

W związku ze zmianą Regulaminu III naboru wniosków w programie Edukacja ekologiczna istnieje w tym naborze możliwość składania wniosków wyłącznie w formie papierowej, wypełnionych  na formularzach umieszczonych poniżej:

Formularz wniosku o dotację

Formularz wniosku o pożyczkę

Dokumenty wspólne dla formularzy wniosku o dotacje i o pożyczkę:

Instrukcja wypełniania

Harmonogram rzeczowo – finansowy

Pomoc publiczna (pomoc de minimis)

Instrukcja do części dotyczącej pomocy publicznej (pomoc de minimis)

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również