Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

III nabór 2017

Uwaga:

Zgodnie z decyzją Zarządu NFOŚiGW z dnia 08.03.2021 r. kwota alokacji w zakresie dofinansowania
w formie dotacji została zmieniona z kwoty 16 700 000,00 zł (w tym 1 700 000,00 zł na ewentualne odwołania) na 16 700 000 zł (w tym 9 859 013,00 zł na ew. odwołania) i w formie pożyczek
z 1 700 000,00 zł (w tym 200 000,00 zł na ew. odwołania) na 0,00 zł.

Dnia 12.05.2020 r. Zarząd NFOŚiGW podjął uchwałę nr B/20/2/2020 w sprawie zatwierdzenia ostatecznej oceny wniosku nr 1152/2017 złożonego przez Lasy Miejskie – Warszawa o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącej bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez remont Leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej”, po dokonaniu powtórnej oceny wg kryteriów jakościowych punktowych oraz dołączenia go do zatwierdzonej uchwałą Zarządu nr B/7/16/2018 z dnia 12.02.2018 r. listy rankingowej wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

Nowa lista rankingowa.

Wyniki III konkursu 2017 w ramach programu Edukacja ekologiczna - LISTY RANKINGOWE

W dniu 12.02.2018 r. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdził listę rankingową wniosków rekomendowanych do dofinansowania, złożonych w III naborze wniosków w 2017 r. w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna".

 

Dokumenty

lista_rankingowa_iii_nabor.pdf
lista_rankingowa_iii_nabor.pdf - (199,19 KB) Lista rankingowa

 

 

Termin naboru: 01.09.2017 r. – 22.09.2017 r.

Nabór dotyczy wniosków o dotację oraz ew. wniosków o pożyczkę na pokrycie wkładu własnego

UWAGA: prosimy o zapoznanie się z  WARUNKAMI NABORU, gdzie zamieszczono szczegółowe informacje  (tematyka szczegółowa, rodzaj przedsięwzięcia, wnioskodawcy, grupy celowe, zasięg, alokacja - dotacje, maksymalna kwota dotacji). Prosimy również o zapoznanie się z LISTĄ ZAŁĄCZNIKÓW.

  • Załączniki merytoryczne oznaczone "jeśli dotyczy" należy składać wówczas, gdy wniosek przewiduje realizację danego działania.
  • Jeden podmiot w danym naborze może złożyć JEDEN wniosek o dotację( i ew. JEDEN odpowiadający mu wniosek o pożyczkę na wkład własny).
     
  • W przypadku składania wniosku bez użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wersji papierowej wniosku do kancelarii NFOŚiGW. Wersję papierową wniosku stanowi wydruk z GWD - Generatora Wniosków o Dofinansowanie - wniosku o statusie „Przesłany do NFOŚiGW”, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy. Uwaga: wnioski z nadrukiem „Wydruk roboczy” nie będą podlegały ocenie.

UWAGA:

Zwracamy uwagę, że statusy części załączników w GWD („niewymagany”) wynikają z właściwości systemu, a także specyfiki wniosków o dofinansowanie. Źródłem pełnej informacji o wymaganych załącznikach jest lista i zakres załączników, zamieszczona w ogłoszeniu o naborze. W przypadku załączników oznaczonych „jeśli dotyczy” należy je OBOWIĄZKOWO dostarczyć w sytuacji, gdy dotyczą danego wniosku tj:
Załączniki merytoryczne – zaplanowano do realizacji działania, których załączniki te dotyczą
Załączniki formalne, finansowe itp. –Wnioskodawca je sporządza/posiada zgodnie ze swoja obowiązująca formą prawną.
O zachowaniu terminu złożenia wniosku dla wniosku składanego przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, decyduje data wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Od 01.01.2014 r. składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

Uwaga: Formularze wniosków w GWD są w trakcie przygotowywania. Będą dostępne przed rozpoczęciem naboru.

Szanowni Państwo, prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją konkursową: programem priorytetowym, Regulaminem konkursu, listą wymaganych załączników i ich wzorami, a także z instrukcją użytkownika GWD.
Zwracamy uwagę na najczęściej pojawiające się błędy popełniane przez Wnioskodawców:
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,664,najczesciej-popelniane-bledy-przez-wnioskodawcow.html

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że NFOŚiGW nie odpowiada za błędy leżące po stronie Wnioskodawcy, a w szczególności: błędne wypełnienie formularza wniosku w GWD, błędne wydrukowanie formularza wniosku wraz z załącznikami, nieterminowe dostarczenie papierowej wersji wniosku do kancelarii, nieterminowe bądź nieprawidłowe przesłanie wniosku przez ePUAP, niezapoznanie się, niezastosowanie bądź błędne zastosowanie powszechnie dostępnych dokumentów związanych z naborem i oceną wniosków (w szczególności dotyczy: programu priorytetowego, Regulaminu konkursu, Instrukcji obsługi dla Wnioskodawcy Generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych, ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl), niedotrzymanie terminów wynikających z ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl i Regulaminu konkursu.
W związku z określonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wymogiem uzyskania pozytywnej opinii Ministra Środowiska w zakresie zasadności realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia (w ramach naboru III „Wyposażenie i doposażenie oraz adaptacja, remont i rozbudowa obiektów infrastruktury służącej edukacji ekologicznej”), informujemy, że opinia Ministra będzie wydawana na podstawie oceny uwzględniającej założenia zaprezentowane w programie priorytetowym oraz w warunkach III naboru, w tym w szczególności:
- uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w odniesieniu do realizowanego programu edukacji ekologicznej;
- spójność realizowanego programu edukacyjnego ze szczegółową tematyką wskazaną w warunkach naboru;
- uzasadnienie wpływu realizacji projektu na atrakcyjność oferty edukacyjnej obiektu lub regionu, w tym w stosunku do zidentyfikowanych potrzeb grup odbiorców tej oferty programowej.

Rekomendujemy, aby w piśmie skierowanym do Ministra Środowiska zaprezentowane zostały informacje opisujące planowane przedsięwzięcie, ze szczególnym uwzględnieniem ww. zagadnień.

 

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:
Koordynator programu: Anna Majewska, nr tel.: 22 45 90 354
Zastępca koordynatora programu: Małgorzata Sikora, nr tel.: 22 45 90 152

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również