Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

V nabór 2019

OGŁOSZENIE O NABORZE

UWAGA: Zgodnie z decyzją Zarządu NFOŚiGW z dnia 11.08.2020 r. kwota alokacji w zakresie dofinansowania w formie dotacji została zwiększona z kwoty 20 896 742,00 zł (w tym 1 000 000,00 zł na ewentualne odwołania) do kwoty 26 841 271,00 zł (w tym 1 000 000,00 zł na ewentualne odwołania).”  
UWAGA: Zgodnie z decyzją Zarządu NFOŚiGW z dnia 05.11.2019 r. kwota alokacji w zakresie dofinansowania w formie dotacji została zwiększona z kwoty 11 000 000,00 zł (w tym 1 000 000,00 zł na ewentualne odwołania) do kwoty 20 896 742,00 zł (w tym 1 000 000,00 zł na ewentualne odwołania).

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” dotyczący przedsięwzięć polegających na budowie, rozbudowie, adaptacji, remoncie, wyposażeniu i doposażeniu obiektów infrastruktury służącej edukacji ekologicznej,
o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki Ministra właściwego ds. środowiska

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza V nabór wniosków w 2019 r.
o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ”Edukacja ekologiczna”.

 • Cel programu:

1) Cel główny: Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju;

2)  Cele szczegółowe:

     a) upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;

     b) kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży;

     c) aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony  środowiska i zrównoważonego rozwoju.

 

 • Nabór ciągły dotyczy wniosków o dotację oraz ew. wniosków o pożyczkę na pokrycie wkładu własnego

Nabór wniosków dotyczy następującej tematyki oraz właściwych dla niej beneficjentów:

Temat

Kategoria

Tematyka szczegółowa

Działanie (rodzaj przedsięwzięcia)

Grupa celowa

Beneficjent (Wnioskodawca)

Zasięg

Przewidywana liczba przedsięwzięć/alokacja

Ochrona środowiska
i zrównoważony rozwój

 

Przedsięwzięcia
o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki Ministra właściwego ds. środowiska

 

 

Ochrona atmosfery i klimatu,

bezpieczeństwo ekologiczne,

ochrona przed hałasem, ochrona
przed promieniowaniem jonizującym,

gospodarka odpadami,

różnorodność biologiczna
lub gospodarowanie na obszarach prawem chronionych,

ochrona krajobrazu, racjonalne gospodarowanie zasobami,

racjonalne zagospodarowanie terenów zurbanizowanych,

ochrona wód i gospodarka wodna,

ochrona ekosystemów Morza Bałtyckiego

Zgodnie z ust.7.5 programu priorytetowego Edukacja ekologiczna:

Pkt 4) budowa, rozbudowa, adaptacja, remont, wyposażenie
i doposażenie obiektów infrastruktury służącej edukacji ekologicznej

 

Ogół społeczeństwa

Zgodnie z ust.7.4. programu priorytetowego Edukacja ekologiczna

Ogólnopolski

Liczba przedsięwzięć
– do wyczerpania alokacji

 

ALOKACJA:

Dotacja – 10 mln zł

Pożyczka – 0,60 mln zł

 

 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 25.09.2019 r. – 18.10.2019 r. lub do wyczerpania alokacji

Złożenie wniosku musi być poprzedzone wskazaniem przez Ministra właściwego ds. środowiska przedsięwzięcia przedstawionego do  dofinansowania, w formie pisemnej. Wskazanie wniosku przez Ministra właściwego ds. środowiska  uważa się również
za spełnienie kryterium dostępu nr 12, tj. przedłożenie pozytywnej opinii Ministra właściwego ds. środowiska w zakresie zasadności realizacji przedsięwzięcia.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej, należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem: V nabór 2019 r. „Edukacja ekologiczna

Dla wniosków składanych w formie wydruku, przesłanych pocztą lub kurierem, za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji
w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie, zostaną odrzucone.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 • Alokacja:

        Kwota alokacji dla dofinansowania w formie dotacji – 11,0 mln zł (w tym 1,0 mln zł na ewentualne odwołania – nieuwzględnione w alokacji wskazanej w tabeli), w formie pożyczki na uzupełnienie wkładu własnego – 0,66 mln zł (w tym 0,06 mln zł na ewentualne odwołania – nieuwzględnione w alokacji wskazanej w tabeli);

 • Formy dofinansowania: 

      Dotacja/ Pożyczka;

 • Beneficjenci:

Beneficjenci zostali określeni w tabeli powyżej.

UWAGA:

prosimy o zapoznanie się z  OGŁOSZENIEM O NABORZE, gdzie zamieszczono szczegółowe informacje  (tematyka szczegółowa, rodzaj przedsięwzięcia, wnioskodawcy, grupy celowe, zasięg, alokacja). Prosimy również o zapoznanie się z LISTĄ ZAŁĄCZNIKÓW.

 • Załączniki merytoryczne oznaczone "jeśli dotyczy" należy składać wówczas, gdy wniosek przewiduje realizację danego działania.
 • W przypadku składania wniosku bez użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wersji papierowej wniosku do kancelarii NFOŚiGW. Wersję papierową wniosku stanowi wydruk z GWD - Generatora Wniosków o Dofinansowanie - wniosku o statusie „Przesłany do NFOŚiGW”, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy. Uwaga: wnioski z nadrukiem „Wydruk roboczy” nie będą podlegały ocenie.

UWAGA:

W wystąpieniu do Ministra właściwego ds. środowiska o wydanie opinii w zakresie zasadności dofinansowania ze środków NFOŚiGW realizacji przedsięwzięcia objętego wnioskiem (wg Informacji Ministerstwa Środowiska  umieszczonej w dokumentacji dotyczącej naboru) należy określić również planowany, szacunkowy  koszt całkowity przedsięwzięcia oraz planowaną, wnioskowaną kwotę dofinansowania.


Podmiot powiązany – jest to podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo, które to powiązania polegają na wzajemnych powiązaniach między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zwracamy uwagę, że statusy części załączników w GWD („niewymagany”) wynikają z właściwości systemu, a także specyfiki wniosków o dofinansowanie. Źródłem pełnej informacji o wymaganych załącznikach jest lista i zakres załączników, zamieszczona w ogłoszeniu o naborze.
W przypadku załączników oznaczonych „jeśli dotyczy” należy je OBOWIĄZKOWO dostarczyć w sytuacji, gdy dotyczą danego wniosku tj:
Załączniki merytoryczne – zaplanowano do realizacji działania, których załączniki te dotyczą
Załączniki formalne, finansowe, itp. –  zgodnie ze swoją obowiązującą formą prawną Wnioskodawcy.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku dla wniosku składanego przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, decyduje data wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 

Od 01.01.2014 r. składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych

 

Informacje i instrukcje do generatora wniosków

 

Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

Szanowni Państwo, prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą naboru i programem priorytetowym, Regulaminem naboru, listą wymaganych załączników i ich wzorami, a także z instrukcją użytkownika GWD.
Zwracamy uwagę na najczęściej pojawiające się błędy popełniane przez Wnioskodawców:
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,664,najczesciej-popelniane-bledy-przez-wnioskodawcow.html

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że NFOŚiGW nie odpowiada za błędy leżące po stronie Wnioskodawcy, a w szczególności: błędne wypełnienie formularza wniosku w GWD, błędne wydrukowanie formularza wniosku wraz z załącznikami, nieterminowe dostarczenie papierowej wersji wniosku do kancelarii, nieterminowe bądź nieprawidłowe przesłanie wniosku przez ePUAP, niezapoznanie się, niezastosowanie bądź błędne zastosowanie powszechnie dostępnych dokumentów związanych z naborem i oceną wniosków (w szczególności dotyczy: programu priorytetowego, Regulaminu naboru, Instrukcji obsługi dla Wnioskodawcy Generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych, ogłoszenia o naborze na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl), niedotrzymanie terminów wynikających z ogłoszenia o naborze na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl i Regulaminu naboru.

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Koordynator programu: Anna Majewska, nr tel.: 22 45 90 354
Zastępca koordynatora programu: Dorota Starczewska, nr tel.: 22 45 90 886

Kontakt w sprawie naboru:
Wszystkie pytania i uwagi w sprawie naboru należy kierować na poniższy adres:
edukacja@nfosigw.gov.pl

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również