Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór Energia Plus

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”.

 • Cel programu:

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć  inwestycyjnych.

 • Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć oraz właściwych dla nich beneficjentów:

 

Lp.

Rodzaje przedsięwzięć

Beneficjenci

1

budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadząca do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą.

2

przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery dla instalacji opisanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania jako obiekty energetycznego spalania.

3

przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW, co najmniej do krajowych standardów emisyjnych dla instalacji o takiej mocy lub poziomów wynikających z konkluzji dotyczącej BAT, o ile zostaną dla tych źródeł określone, w tym np.: modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.

Jako źródło spalania rozumie się stacjonarne urządzenie techniczne, w którym następuje proces spalania paliw o mocy w paliwie większej niż 1 MW.

4

przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji do atmosfery z działalności przemysłowej (nie związanej bezpośrednio ze źródłami spalania paliw).

5

przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, m.in.:

 1. Technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej,
 2. Technologie racjonalizacji zużycia ciepła,
 3. Modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej.
 4. Wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.

6

przedsięwzięcia realizowane w istniejącym przedsiębiorstwie/zakładzie dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:

a)            energię ze źródeł odnawialnych,

b)           ciepło odpadowe,

c)            ciepło pochodzące z kogeneracji,

7

modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych

8

energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych

 

 

 

 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 01.03.2019 r. –   18.12.2020 r.  28.09.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku możliwości zastosowania podpisu o którym mowa w §2 ust. 4 Regulaminu naboru wniosków, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem „Energia Plus”

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 • Alokacja:

Kwota alokacji dla dofinansowania w formie pożyczki –;

 • Formy dofinansowania:

Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki, zgodnie z programem priorytetowym „Energia Plus”;

 • Beneficjenci:

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą.

 • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Koordynator programu: Barbara Wojciechowska, energia.plus@nfosigw.gov.pl;

Osoba do kontaktu w sprawie programu: Barbara Wojciechowska , nr tel.: 22 45 90 368

 

Dokumenty

pp_energia_plus_200225_czysty.pdf
pp_energia_plus_200225_czysty.pdf - (871,05 KB) PROGRAMPRIORYTETOWY
Energia Plus
energia_plus_-_zal_8b_ogloszenie_o_naborze_i_nabor.pdf
energia_plus_-_zal_8b_ogloszenie_o_naborze_i_nabor.pdf - (613,98 KB) OGŁOSZENIE O NABORZE (Aktualizacja)
Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”
zal_1_lista_wymaganych_zalacznikow.pdf
zal_1_lista_wymaganych_zalacznikow.pdf - (333,69 KB) Lista załącznikówdowniosku o dofinansowaniew ramach programu priorytetowegoEnergia Plus
regulamin_konkursu_ep_29_01_2019.pdf
regulamin_konkursu_ep_29_01_2019.pdf - (405,59 KB) REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW
o dofinansowanie przedsięwzięćze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw ramach programu priorytetowego Energia Plus
zal_8b_ogloszenie_o_naborze.pdf
zal_8b_ogloszenie_o_naborze.pdf - (387,73 KB) OGŁOSZENIE O NABORZE
Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również