Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 3) Śląsk – Zagłębie bezemisyjnego transportu publicznego. Subregion Południowy

II nabór- Subregion Południowy

W dniu 30.06.2020 r. zakończył się nabór wniosków w ramach programu „GEPARD II - transport niskoemisyjny. Część 3) Śląsk – Zagłębie bezemisyjnego transportu publicznego dla Subregionu Południowego”. W ramach naboru wpłynęły 2 wnioski, w tym 1 wniosek o dotację na kwotę 3 000 000 zł oraz 1 wniosek o pożyczkę na kwotę 1 546 900 zł. Obecnie trwa ocena wniosków.

II nabór wniosków w ramach programu priorytetowego GEPARD II transport niskoemisyjny. Część 3) Śląsk – Zagłębie bezemisyjnego transportu publicznego”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „GEPARD II- transport niskoemisyjny. Część 3) – Śląsk- zagłębie bezemisyjnego transportu publicznego”

 • Cel programu

Uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na  obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie publicznym, które uzyskały dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (dalej: „RPO WSL”).

II nabór wniosków jest skierowany wyłącznie na współfinansowanie przedsięwzięcia zgłoszonego uprzednio do konkursu nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-366/19 Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, typ projektu 3 – RIT Subregionu Południowego.

Program przewiduje wsparcie na przedsięwzięcia zmierzające do uniknięcia zanieczyszczeń powietrza i obniżenia zużycia paliw w publicznym transporcie zbiorowym:

 • dotyczące taboru polegające na zakupie nowych autobusów zeroemisyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych,
 • dotyczące infrastruktury, polegające na modernizacji lub budowie urządzeń, budynków, sieci pozwalającej na obsługę autobusów zeroemisyjnych. Infrastruktura wykorzystywana będzie wyłącznie do obsługi publicznego transportu zbiorowego.

Poprzez „publiczny transport zbiorowy” należy rozumieć „publiczny transport zbiorowy” w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2016, z późn. zm.).

Zakres opisany w pkt. 1 jest obligatoryjny dla każdego przedsięwzięcia. Zakres opisany w pkt. 2 nie jest obligatoryjny jeżeli wnioskodawca posiada dostęp do infrastruktury umożliwiającej korzystanie zgodnie z przeznaczeniem z taboru, o którym mowa w pkt. 1.

 • Terminy i sposób składania wniosków

wnioski o dofinasowanie w formie dotacji i pożyczki należy składać w terminie od 02.03.2020 r. do 30.06.2020 r., do godz. 15.30.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem: „GEPARD II- transport niskoemisyjny. Część 3) – Śląsk- Zagłębie bezemisyjnego transportu publicznego”.

 • Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.
 • Wnioski, które wpłyną po terminie, zostaną odrzucone. Wnioski będą oceniane na bieżąco.
 • Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.
 • Budżet I naboru wniosków do 5 000 000,00 zł, w tym:
  • dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 3 000 000,00 zł;
  • dla zwrotnych form dofinansowania– do 2 000 000,00 zł.
 • Formy dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji i pożyczki, zgodnie z programem priorytetowym.

 • Intensywność dofinansowania
  • dofinansowanie w formie dotacji do wysokości kosztów kwalifikowanych pomniejszonych o wartość dotacji przyznanej na projekt ze środków RPO WSL, nie więcej jednak niż 42,5% kosztów kwalifikowanych;
  • dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości do 100% różnicy między kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia a łączną kwotą dofinansowania w formie dotacji (ze środków NFOŚiGW oraz ze środków RPO WSL)
 • Beneficjenci
 • jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
 • przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców świadczący usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
  • Podmioty wskazane w pkt. 1 – 2 mogą składać wspólny wniosek o dofinansowanie tego samego przedsięwzięcia.
   W przypadku gdy więcej niż jeden Wnioskodawca będzie chciał realizować to samo przedsięwzięcie (przedsięwzięcie grupowe), Wnioskodawcy wybiorą ze swojego grona lidera, który składa wniosek o dotację na przedsięwzięcie. Pozostali wnioskodawcy, którzy zamierzają realizować to przedsięwzięcie będą partnerami i mogą występować samodzielnie o pożyczkę na część przedsięwzięcia, którą będą realizować lub ponosić koszty w ramach dofinansowania w formie dotacji udzielonej liderowi. Szczegółowe zasady ponoszenia i podziału kosztów, a także zasad odpowiedzialności będzie określała umowa o dofinansowanie.
 • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

Koordynator programu: Pani Joanna Miastowska, nr tel.: 22 45 95 881.

Dokumenty

1_regulamin_ii_naboru_slask_.pdf
1_regulamin_ii_naboru_slask_.pdf - (712,48 KB) 1. Regulamin naboru ciągłego ŚLĄSK
2._program_priorytetowy_gepard_ii_czesc_3__slask.pdf
2._program_priorytetowy_gepard_ii_czesc_3__slask.pdf - (756,8 KB) 2. Program Gepard II czesc 3 Ślask
3._zalacznik_nr_1._lista_wymaganych_dokumentow.pdf
3._zalacznik_nr_1._lista_wymaganych_dokumentow.pdf - (576,73 KB) 3. Załacznik nr 1 do regulaminu -Lista wymaganych zalacznikow
4._zalacznik_nr_3.__metodyka_gepard_ii_czesc_3_slask.pdf
4._zalacznik_nr_3.__metodyka_gepard_ii_czesc_3_slask.pdf - (578 KB) 4. Załacznik nr 3 do Regulaminu Metodyka Gepard II Slask
5._zalacznik_nr_1_do_metodyki__metodyka_wyliczania_efektu_ekol.xls
5._zalacznik_nr_1_do_metodyki__metodyka_wyliczania_efektu_ekol.xls - (148 KB) 5. Załącznik nr 1 do Metodyki Metodyka wyliczania efektu ekol
6._zalacznik_nr_2_do_metoodyki__potwierdzenie_efektu_ekologicznego.xls
6._zalacznik_nr_2_do_metoodyki__potwierdzenie_efektu_ekologicznego.xls - (148 KB) 6. Załącznik nr 2 do Metoodyki Potwierdzenie efektu ekologicznego

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również