Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności

Aktualizacja 15.06.2020 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, informuje, że Zarząd NFOŚiGW na posiedzeniu w dniu 09.06.2020 roku zatwierdził zmianę programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”

program_gepard_ii_czesc_2_strategia_rozwoju_elektromobilnosci_czerwiec_2020.pdf
program_gepard_ii_czesc_2_strategia_rozwoju_elektromobilnosci_czerwiec_2020.pdf - (865,37 KB) PROGRAM_GEPARD II_Część 2) Stategia rozwoju elektromobilności

Aktualizacja 31.07.2019 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, informuje, że Zarząd NFOŚiGW na posiedzeniu w dniu 30.07.2019 roku zatwierdził aktualizację Listy rankingowej przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach naboru programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności

Link: Lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach naboru programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności

Aktualizacja 22.05.2019 r.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, informuje, że Zarząd NFOŚiGW na posiedzeniu w dniu 21.05.2019 roku zatwierdził Listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach naboru programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności

Link: Lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach naboru programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności

Umieszczenie wniosku na liście rankingowej nie stanowi zobowiązania NFOŚiGW do udzielenia dofinansowania.

Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia umieszczone zostały na liście rankingowej przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania, otrzymają pisemną informację o wynikach konkursu wraz z zaproszeniem do negocjacji warunków dofinansowania.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji, zostaną przygotowane indywidualne decyzje w sprawie udzielenia dofinansowania tj. Uchwały Zarządu NFOŚiGW.

Aktualizacja 22.05.2019 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, informuje, że Zarząd NFOŚiGW na posiedzeniu w dniu 21.05.2019 roku zatwierdził zmianę Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności” oraz przedmiotowego programu priorytetowego.

Link: program priorytetowy GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności

Link: Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności

Podsumowanie naboru wniosków

W dniu 04.02.2019 r. zakończył się nabór wniosków w ramach programu „GEPARD II - transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”. W ramach naboru złożonych zostało 240 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 13 mln zł. Obecnie trwa ocena wniosków.

Wydłużenie naboru wniosków do 4 lutego 2019 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, iż nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji w ramach programu priorytetowego „GEPARD II transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności” został wydłużony do 4 lutego 2019 r.

Generatorze Wniosków o Dofinasowanie (GWD) dostępny jest formularz wniosku o dofinasowanie w formie dotacji.

Przypominamy, że zgodnie z załącznikiem 1.2 do regulaminu konkursu ogłoszonego w ramach programu priorytetowego GEPARD II transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju ekomobilności, wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia dokumentu w postaci "Upoważnienia dla organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu z wyszczególnieniem wnioskowanych form/formy dofinansowania."

NFOŚiGW nie określił formy ani wzoru takiego dokumentu.

Warunkiem poprawności dokumentu jest to czy wynika z niego, że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (związku) został upoważniony do złożenia wniosku o dofinansowanie ubiegając się o konkretną formę dofinansowania. Preferowaną formą takiego dokumentu jest uchwała rady gminy w przedmiocie takiego upoważnienia. Analogicznie w przypadku powiatu oraz związków.

Narodowy Fundusz dopuszcza możliwość składania innych dokumentów, z których wynika ww. upoważnienie, np.:

 • wyciąg z uchwały budżetowej, w której określono zewnętrzne źródło finansowania w formie dotacji dla zadania będącego przedmiotem wniosku,
 • uchwała określająca wysokości sumy, do której wójt/burmistrz/prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania (art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym), o ile w tej uchwale będzie wskazana również forma dotacji (analogicznie w przypadku powiatu oraz związków).

W przypadku nie złożenia takiego dokumentu, wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia braku formalnego.


OGŁOSZENIE KONKURSU

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”.

 • Cel programu

Wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego niezbędnych do realizacji polityki elektromobilności.

 • Terminy i sposób składania wniosków

wnioski o dofinasowanie w formie dotacji należy składać w terminie od 15.10.2018 r. do 07.12.2018 r.  04.02.2019 r.

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem: „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.”

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 • Budżet naboru wniosków

Budżet na realizację celu programu dla bezzwrotnych form dofinansowania wynosi 10 000 tys. zł.

 • Formy dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji zgodnie z programem priorytetowym.

 • Intensywność dofinansowania

Dofinansowanie jest udzielane w formie dotacji w wysokości: 

 • dla miast małych i średnich (zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego) do100% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 50 tys. zł
 • dla miast dużych (zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego) do100% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 100 tys. zł,
 • w przypadku pozostałych jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków przy ustalaniu wysokości dofinansowania będzie brana pod uwagę liczba mieszkańców – do 100% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 50 tys. zł dla liczby ludności odpowiadającej liczebności miast małych i średnich oraz do 100% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 100 tys. zł dla liczby ludności odpowiadającej liczebności miast dużych.
 • Beneficjenci

powiaty, gminy oraz ich związki.

 • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

Koordynator programu: Pani Anna Klinger, nr tel.: (22)  45-95-880,  e-mail: Anna.Klinger@nfosigw.gov.pl

Zastępca koordynatora programu: Pani  Joanna Miastowska, tel. (22) 45-95-881, e-mail: Joanna.Miastowska@nfosigw.gov.pl

Dokumenty

regulamin_konkursu.pdf
regulamin_konkursu.pdf - (413,18 KB) 1. Regulamin konkursu
program_gepard_ii_czesc_2_stategia_rozwoju_elektromobilnosci.pdf
program_gepard_ii_czesc_2_stategia_rozwoju_elektromobilnosci.pdf - (493,07 KB) 2. PROGRAM_GEPARD II_Część 2) Stategia rozwoju elektromobilności
zalacznik_do_programu_przykladowa_struktura_oraz_elementy.pdf
zalacznik_do_programu_przykladowa_struktura_oraz_elementy.pdf - (257,15 KB) 3. ZAŁĄCZNIK DO PROGRAMU_Przykładowa struktura oraz elementy
zalacznik_nr_1_do_regulaminu_lista_wymaganych_zalacznikow.pdf
zalacznik_nr_1_do_regulaminu_lista_wymaganych_zalacznikow.pdf - (244,46 KB) 4. Załącznik nr 1 do Regulaminu_Lista wymaganych załączników
zalacznik_nr_2_do_regulaminu_fiszka.pdf
zalacznik_nr_2_do_regulaminu_fiszka.pdf - (302,83 KB) 5. Załącznik nr 2 do Regulaminu_Fiszka
fiszka_formularz_edytowalny.docx
fiszka_formularz_edytowalny.docx - (23,44 KB) 6. Fiszka_formularz edytowalny

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również