Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

2.4 Gospodarka o obiegu zamkniętym w gminie – program pilotażowy

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Gospodarka o obiegu zamkniętym w gminie – program pilotażowy”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Gospodarka o obiegu zamkniętym w gminie – program pilotażowy”

 • Cel programu

Upowszechnienie doświadczeń we wdrażaniu gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym na poziomie gminy w oparciu o pilotażowe, kompleksowe koncepcje realizowane w gminach: Krasnobród, Łukowica, Sokoły, Tuczno i Wieluń.

 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 07.08.2017 r. do 15.12.2017 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • skrócony wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem:   „2.4. Gospodarka o obiegu zamkniętym w gminie – program pilotażowy

Dla wniosków składanych w formie skróconego wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 • Formy dofinansowania
 1. dotacja
 2. pożyczka

      Informacje szczegółowe:

 • Intensywność dofinansowania:

dofinansowanie w formie dotacji:

 • do 80% kosztów kwalifikowanych na realizację nieinwestycyjnych przedsięwzięć wymienionych w ust.7.5. pkt 2) programu priorytetowego,
 • do 50% kosztów kwalifikowanych dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych,dla których przychody uzyskane w wyniku realizacji przedsięwzięcia są niższe od kosztów operacyjnych związanych z eksploatacją przedsięwzięcia w każdym roku w wymaganym okresie trwałości przedsięwzięcia,
 • do 30% kosztów kwalifikowanych dla podmiotów innych niż jst na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych,dla których przychody uzyskane w wyniku realizacji przedsięwzięcia są niższe od kosztów operacyjnych związanych zeksploatacją przedsięwzięcia w każdym rokuw wymaganymokresie trwałości przedsięwzięcia,
 • do 10% kosztów kwalifikowanych w pozostałych przypadkach.

dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych.

 • Warunki dofinansowania:

1. oprocentowanie pożyczki:


 • dla podmiotów innych niż przedsiębiorcy:
 • na warunkach preferencyjnych: oprocentowanie stałe 1,5% w skali roku,
 • dla przedsiębiorców:
 • na warunkach preferencyjnych WIBOR 3M punktów bazowych, nie mniej niż 2% w skali roku,
 • na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej
  w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6);

2. odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków;

3. okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej;

4. okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia;

5. umorzenie pożyczki:pożyczka może być częściowo umorzona na warunkach określonych w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;

6. nie podlega umorzeniu pożyczka udzielona na warunkach rynkowych;

7.warunkiem udzielenia dotacji jest zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW, w części stanowiącej uzupełnienie w montażu finansowym brakujących środków własnych lub innych bezzwrotnych form finansowania przedsięwzięcia (dotyczy kosztów całkowitych inwestycji netto lub odpowiednio brutto – jeżeli dotyczy). Udzielenie dofinansowania wyłącznie w formie dotacji możliwe będzie po udokumentowaniu posiadania środków własnych (nie będących pożyczkami, kredytami czy innymi zwrotnymi formami finansowania pochodzącymi z innych źródeł niż środki NFOŚiGW) lub innych bezzwrotnych form w części stanowiącej uzupełnienie brakującegomontażu finansowego;

8. wypłata transz dofinansowania może nastąpić wyłącznie w formie refundacji;

9. pierwsza wypłata może nastąpić nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Beneficjenta ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę o ile jest wymagana lub, o ile jest wymagane, po zgłoszeniu budowy, wobec którego właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, nie wniósł sprzeciwu;

10. w przypadkach, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej;

11. okres trwałości przedsięwzięcia: 5 lat liczonych od daty zakończeniarealizacji przedsięwzięcia


 • Rodzaje przedsięwzięć:

1. Przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące:

 • systemów selektywnego zbierania i zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych;
 • lokalnych instalacje recyklingu odpadów;
 • rozwoju infrastruktury wspierającej zapobieganiu powstawania odpadów;
 • transportu przyjaznego środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem publicznego transportu zbiorowego;
 • energooszczędności z uwzględnieniem energii cieplnej lub elektrycznej;
 • gospodarki o obiegu zamkniętym w gospodarstwie domowym;
 • gospodarki o obiegu zamkniętym w rolnictwie lub przetwórstwie produktów rolnych;
 • oszczędności wody jako zasobu w gospodarstwie domowym, gospodarce komunalnej
  i przedsiębiorczości;
 • zasobooszczędnej gospodarki w lokalnej przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem:
 • zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, w tym wody, w procesach produkcyjnych na jednostkę produkcji;
 • zmniejszenia wytwarzania odpadów, w procesach produkcyjnych na jednostkę produkcji;
 • racjonalnego gospodarowania powierzchnią ziemi poprzez przywrócenie lub nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym działalnością człowieka.

2. Przedsięwzięcia edukacyjne, przyczyniające się do realizacji zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w szczególności w zakresie:

 • kształtowania postaw społeczeństwa;
 • budowy kompetencji leaderów formalnych i nieformalnych;
 • wymiany doświadczeń i dobrych praktyk;
 • zapewnienia niezbędnej infrastruktury.

Beneficjenci

 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby prawne;
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną;
 • osoby fizyczne.

 

Wartość alokacji dla całego programu priorytetowego „Gospodarka o obiegu zamkniętym w gminie – program pilotażowy” wynosi do  45 000 tys. zł., w tym:

 • dla bezzwrotnych form dofinansowania – do20 000 tys. zł;
 • dla zwrotnych form dofinansowania – do 25 000tys. zł.

NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach przedmiotowego naboru.

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

Katarzyna Maryniak, e-mail: Katarzyna.Maryniak@nfosigw.gov.pl, telefon: (22) 45-90-634

Szczegółowe informacje o naborze:

 1. Regulamin naboru
 2. Lista wymaganych załączników
 3. Treść programu priorytetowego

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również