Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór wniosków 2018 Gospodarka o obiegu zamkniętym w gminie – program pilotażowy

OGŁOSZENIE O NABORZE

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Gospodarka o obiegu zamkniętym w gminie – program pilotażowy”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Gospodarka o obiegu zamkniętym w gminie – program pilotażowy”

Cel programu

Upowszechnienie doświadczeń we wdrażaniu gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym na poziomie gminy w oparciu o pilotażowe, kompleksowe koncepcje realizowane w gminach: Krasnobród, Łukowica, Sokoły, Tuczno i Wieluń.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 01.02.2018 r. do 29.06.2018 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

  • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem:   „2.4. Gospodarka o obiegu zamkniętym w gminie – program pilotażowy”

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone formalnie.

Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Od 01.01.2014 r. składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

Formy dofinansowania

  • dotacja
  • pożyczka

Informacje szczegółowe:

1) Intensywność dofinansowania:

dofinansowanie w formie dotacji:

-do 80% kosztów kwalifikowanych na realizację nieinwestycyjnych przedsięwzięć wymienionych w ust.7.5. pkt 2) programu priorytetowego,
-do 50% kosztów kwalifikowanych dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych,  dla których przychody uzyskane w wyniku realizacji przedsięwzięcia są niższe od kosztów operacyjnych związanych z eksploatacją przedsięwzięcia w każdym roku w wymaganym okresie trwałości przedsięwzięcia,
-do 30% kosztów kwalifikowanych dla podmiotów innych niż jst na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych,  dla których przychody uzyskane w wyniku realizacji przedsięwzięcia są niższe od kosztów operacyjnych związanych z  eksploatacją przedsięwzięcia w każdym roku  w wymaganym  okresie trwałości przedsięwzięcia,
-do 10% kosztów kwalifikowanych w pozostałych przypadkach.
dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych.

2) Warunki dofinansowania:

1. oprocentowanie pożyczki:

a) dla podmiotów innych niż przedsiębiorcy:
 na warunkach preferencyjnych: oprocentowanie stałe 1,5% w skali roku,
 b) dla przedsiębiorców:
 • na warunkach preferencyjnych WIBOR 3M punktów bazowych, nie mniej niż 2% w skali roku,
 • na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6);


2. odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków;
3. okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej;
4. okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia;
5. umorzenie pożyczki:  pożyczka może być częściowo umorzona na warunkach określonych
w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;
6. nie podlega umorzeniu pożyczka udzielona na warunkach rynkowych;
7. warunkiem udzielenia dotacji jest zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW, w części stanowiącej uzupełnienie w montażu finansowym brakujących środków własnych lub innych bezzwrotnych form finansowania przedsięwzięcia (dotyczy kosztów całkowitych inwestycji netto lub odpowiednio brutto – jeżeli dotyczy). Udzielenie dofinansowania wyłącznie w formie dotacji możliwe będzie po udokumentowaniu posiadania środków własnych (nie będących pożyczkami, kredytami czy innymi zwrotnymi formami finansowania pochodzącymi z innych źródeł niż środki NFOŚiGW) lub innych bezzwrotnych form w części stanowiącej uzupełnienie brakującego montażu finansowego;
8. wypłata transz dofinansowania może nastąpić wyłącznie w formie refundacji;
9. pierwsza wypłata może nastąpić nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Beneficjenta ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę o ile jest wymagana lub, o ile jest wymagane, po zgłoszeniu budowy, wobec którego właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, nie wniósł sprzeciwu;
10. w przypadkach, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie
z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej;
11. okres trwałości przedsięwzięcia: 5 lat liczonych od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia;

Rodzaje przedsięwzięć:

1) Przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące:

a) systemów selektywnego zbierania i zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych;
b) lokalnych instalacje recyklingu odpadów;
c) rozwoju infrastruktury wspierającej zapobieganiu powstawania odpadów;
d) transportu przyjaznego środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem publicznego transportu zbiorowego;
e) energooszczędności z uwzględnieniem energii cieplnej lub elektrycznej;
f) gospodarki o obiegu zamkniętym w gospodarstwie domowym;
g) gospodarki o obiegu zamkniętym w rolnictwie lub przetwórstwie produktów rolnych;
h) oszczędności wody jako zasobu w gospodarstwie domowym, gospodarce komunalnej
i przedsiębiorczości;
i) zasobooszczędnej gospodarki w lokalnej przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem:
• zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, w tym wody, w procesach produkcyjnych na jednostkę produkcji;
• zmniejszenia wytwarzania odpadów, w procesach produkcyjnych na jednostkę produkcji;
j) racjonalnego gospodarowania powierzchnią ziemi poprzez przywrócenie lub nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym działalnością człowieka.

2) Przedsięwzięcia edukacyjne, przyczyniające się do realizacji zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w szczególności w zakresie:

a) kształtowania postaw społeczeństwa;
b) budowy kompetencji leaderów formalnych i nieformalnych;
c) wymiany doświadczeń i dobrych praktyk;
d) zapewnienia niezbędnej infrastruktury.

Beneficjenci:

  1. jednostki samorządu terytorialnego;
  2. zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby prawne;
  3. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną;
  4. osoby fizyczne.

Wartość alokacji dla całego programu priorytetowego

„Gospodarka o obiegu zamkniętym w gminie – program pilotażowy” wynosi do45 000 tys. zł., w tym:

  1. dla bezzwrotnych form dofinansowania – do20 000 tys. zł;
  2. dla zwrotnych form dofinansowania – do 25 000tys. zł.

NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach przedmiotowego naboru.

 

Koordynator programu Katarzyna Maryniak
Katarzyna.Maryniak@nfosigw.gov.pl

 

Wydział Gospodarki Odpadami

22-45-90-634

Szczegółowe informacje o naborze:

.

Dokumenty

ragulamin_naboru_2.4__rok_2018.pdf
ragulamin_naboru_2.4__rok_2018.pdf - (2,21 MB) Regulamin naboru
instrukcja_sporzadzania_sw.pdf
instrukcja_sporzadzania_sw.pdf - (397,6 KB) Instrukcja sporządzania Studium Wykonalności przedsięwzięcia ubiegającego się o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW
program_obieg_zamkniety_przyjety_przez_zarzad_23.05.pdf
program_obieg_zamkniety_przyjety_przez_zarzad_23.05.pdf - (510,19 KB) PROGRAM PRIORYTETOWY
lista_wymaganych_zalacznikow_dla_goz.pdf
lista_wymaganych_zalacznikow_dla_goz.pdf - (450,25 KB) LISTA WYMAGANYCH ZAŁACZNIKÓW DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE „GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM W GMINIE – PROGRAM PILOTAŻOWY”

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również