Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór wniosków 2021 dla części 2 (pożyczka inwestycyjna)

Szczegółowe informacje o naborze

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do zapoznania się z warunkami naboru wniosków w ramach programu priorytetowego "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko" na dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej.

Wnioski należy składać w terminie od 01.03.2017 r. do 22.12.2023 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Jednocześnie zakłada się, iż program priorytetowy będzie realizowany do 2027 r. (podpisywanie umów do końca 2023 r.) 

Przygotowane wnioski należy składać:
a) w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie ("GWD");
b) w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej, należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD skrócony wydruk wniosku.

Wniosek , o którym mowa w pkt. b) składa się bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30, albo przesyła drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , ul. Konstruktorska 3A,  02-673 Warszawa
z dopiskiem:
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Dla wniosków składanych w formie skróconego wydruku z GWD za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 

NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego.

Składanie wniosków

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
https://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również