Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Konkurs 2015

WYNIKI KONKURSU

W dniu 19.07.2016 r. Zarząd NFOŚiGW zatwierdził listę rankingową przedsięwzięć rekomendowanych do dofinansowania.

W ramach konkursu wpłynęło 48 wniosków, pozytywną ocenę formalną przeszło 20 wniosków, pozytywną ocenę merytoryczną otrzymało 16 wniosków, z czego na liście znalazło sie 13 najlepiej ocenionych (o najwyższej punktacji), mieszczących się w przewidzianej w warunkach naboru alokacji konkursowej (łączna wnioskowana kwota dofinansowania - 4 912 432,00 zł).

O wynikach konkursu wszyscy wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie.

 

Dokumenty

lista_rankingowa.pdf
lista_rankingowa.pdf - (245,5 KB)

Zapraszamy do zapoznania sie z materiałami ze szkolenia dla Wnioskodawców, które odbylo się w siedzibie NFOŚiGW w dniu 19.11.2015 r.

Autor: aw

Inicjatywy obywatelskie

Termin naboru: od 19 października 2015 r. do 1 lutego 2016 r.


Kto może ubiegać się o środki?
Niezależne, doświadczone, stabilne fundacje i stowarzyszenia niedziałające w celu osiągnięcia zysku, spełniające WARUNKI DOSTĘPU WNIOSKODAWCÓW, zgodnie z PROGRAMEM PRIORYTETOWYM .


Jaka jest wysokość dofinansowania?

Wysokość dotacji - od 150 tys. zł do 400  tys. zł  (do 100% kosztów kwalifikowanych projektu)


Co to jest lokalna ekologiczna inicjatywa obywatelska?
Działanie mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego w skali lokalnej, zgłaszane przez osoby indywidualne (które uzyskały poparcie minimum 5 mieszkańców gminy dla tej inicjatywy), organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, rady sołeckie, rady osiedli, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe.

Co należy zrobić?
Zebrać co najmniej 15 oddolnych inicjatyw lokalnych, związanych z ochroną środowiska, mieszczących się w poniższym katalogu rodzajów przedsięwzięć:

 • czynna ochrona ekosystemów oraz występujących w nich siedlisk i gatunków;
 • przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających;
 • ochrona ex situ zagrożonych gatunków;
 • ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację    małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej;
 • odbudowa stanu populacji zagrożonych i cennych gatunków drzew, zachowanie i pielęgnacja cennych alei przydrożnych;
 • zakładanie, odtworzenie, pielęgnacja ostoi - zadrzewień i zakrzewień śródpolnych;
 • zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie małych zbiorników wodnych;
 • rozwój, odtworzenie i pielęgnacja ogrodów, parków miejskich, zieleńców o znaczeniu przyrodniczym;
 • modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt (w tym chronionych);
 • usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych;
 • renaturyzacja/remediacja obszarów, w tym siedlisk przyrodniczych zdegradowanych i zniekształconych przez człowieka;
 • ograniczenie antropopresji - minimalizacja emisji do środowiska z budynków/obiektów użyteczności publicznej;
 • działalność przeciwpowodziowa - przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom, wspieranie małej retencji.

 


Co trzeba przygotować?
Należy do formularza wniosku dołączyć załączniki zgodnie z LISTĄ ZAŁĄCZNIKÓW, w tym - do każdej inicjatywy:

 • opinie lokalnych władz samorządowych dotyczące zasadności i możliwości realizacji inicjatywy,
 • zgody podmiotów dysponujących terenem/nieruchomością na realizację inicjatywy,
 •  umowy o współpracy z autorem/pomysłodawcą inicjatywy.

   

 Składanie wniosków

Od 01.01.2014 r. składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

W przypadku składania wniosku bez użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wersji papierowej wniosku do kancelarii NFOŚiGW. Wersję papierową wniosku stanowi wydruk z GWD - Generatora Wniosków o Dofinansowanie - wniosku o statusie „Przesłany do NFOŚiGW”, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy (wraz z wymaganymi załacznikami). Uwaga: wnioski z nadrukiem „Wydruk roboczy” nie będą podlegały ocenie.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku dla wniosku składanego przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, decyduje data wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)


Uwaga

Szanowni Państwo, prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją konkursową: programem priorytetowym, Regulaminem konkursu, listą wymaganych załączników i ich wzorami, a także z instrukcją użytkownika GWD.
Zwracamy uwagę na najczęściej pojawiające się błędy popełniane przez Wnioskodawców:
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,664,najczesciej-popelniane-bledy-przez-wnioskodawcow.html

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że NFOŚiGW nie odpowiada za błędy leżące po stronie Wnioskodawcy, a w szczególności: błędne wypełnienie formularza wniosku w GWD, błędne wydrukowanie formularza wniosku wraz z załącznikami, nieterminowe dostarczenie papierowej wersji wniosku do kancelarii, nieterminowe bądź nieprawidłowe przesłanie wniosku przez ePUAP, niezapoznanie się, niezastosowanie bądź błędne zastosowanie powszechnie dostępnych dokumentów związanych z naborem i oceną wniosków (w szczególności dotyczy: programu priorytetowego, Regulaminu konkursu, Instrukcji obsługi dla Wnioskodawcy Generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych, ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl), niedotrzymanie terminów wynikających z ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl i Regulaminu konkursu.

Dokumenty

pp_inicjatywy_obywatelskie.pdf
pp_inicjatywy_obywatelskie.pdf - (405,63 KB) Program priorytetowy Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju
regulamin_konkursu_inicjatywy_obywatelskie.pdf
regulamin_konkursu_inicjatywy_obywatelskie.pdf - (355,03 KB) Regulamin konkursu
zal_1_oswiadczenie_sytuacja_finansowa_do_negocjacji.doc
zal_1_oswiadczenie_sytuacja_finansowa_do_negocjacji.doc - (46 KB) Załącznik 1 Oświadczenie wnioskodawcy dot. sytuacji finansowej (do negocjacji)
zal_2_lista_zalacznikow_do_wniosku_o_dofinansowanie.pdf
zal_2_lista_zalacznikow_do_wniosku_o_dofinansowanie.pdf - (329,61 KB) Załącznik 2 Lista załączników do wniosku
zal_3_wzor_opinii_samorzad.docx
zal_3_wzor_opinii_samorzad.docx - (12 KB) Załącznik 3 Wzór opinii władz samorządowych
zal_4_wzor_zgody_wlasciciel.docx
zal_4_wzor_zgody_wlasciciel.docx - (12,69 KB) Załącznik 4 Wzór zgody właściciela terenu/obiektu
zal_5_wzor_umowy_z_autorem_inicjatywy.docx
zal_5_wzor_umowy_z_autorem_inicjatywy.docx - (13,88 KB) Załącznik 5 Wzór umowy z autorem/pomysłodawcą inicjatywy
oswiadczenie_warunki_dostepu.docx
oswiadczenie_warunki_dostepu.docx - (12,02 KB) Oświadczenie o spełnieniu warunków dostępu
oswiadczenie_2_warunkidostepu_fundacja.docx
oswiadczenie_2_warunkidostepu_fundacja.docx - (11,39 KB) Oświadczenie 2 dot. spełniania warunków dostępu (FUNDACJE)
oswiadczenie_2_warunkidostepu_stowarzyszenie.docx
oswiadczenie_2_warunkidostepu_stowarzyszenie.docx - (11,46 KB) Oświadczenie 2 dot. spełniania warunków dostępu (STOWARZYSZENIA)
oswiadczenie_ekspert_dziedzinowy.docx
oswiadczenie_ekspert_dziedzinowy.docx - (11,62 KB) Oświadczenie eksperta dziedzinowego
warunki_wnioskodawcy.docx
warunki_wnioskodawcy.docx - (14,55 KB) Warunki dostępu dla wnioskodawców
umowa_dotacja_krajowa_20151016_20151029_071850.docx
umowa_dotacja_krajowa_20151016_20151029_071850.docx - (204,79 KB) Wzór umowy dotacji

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również