Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

                                                

Nowa Energia III

OGŁOSZENIE O NABORZE

wniosków w ramach programu priorytetowego „Nowa Energia”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza III nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Nowa Energia” w obszarach:

 1. Inteligentne miasta energii;
 2. Wielopaliwowe bloki z magazynami ciepła lub chłodu;
 3. Stabilne bezemisyjne źródła energii;
 4. Samowystarczalne klastry energetyczne.
 • Cel programu

Celem programu jest podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wsparcie wdrożenia projektów w zakresie nowoczesnych technologii energetycznych, ukierunkowanych na rozwój bezemisyjnej energetyki, bezemisyjnego przemysłu, jak również rozwiązań systemowych pozwalających na uzyskanie maksymalnej efektywności wytwarzania, zagospodarowania oraz wykorzystania energii

 • Rodzaje przedsięwzięć

Przedsięwzięcia inwestycyjno-innowacyjne realizowane w istniejącym lub nowopowstałym przedsiębiorstwie polegające na:

 • uruchomieniu produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu,
 • wdrożeniu nowej albo znacząco udoskonalonej technologii lub rozwiązania we własnej działalności, służące poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, zmniejszające negatywny wpływ człowieka na środowisko lub wzmacniające odporność gospodarki na presje środowiskowe

 

 • Etapy oceny

Etap I Preselekcja - Nabór i ocena fiszek projektowych.

Fiszka projektowa – wniosek o dofinansowanie w formie skróconej, przedstawiający propozycję innowacyjnego rozwiązania, opis technologii oraz sposób realizacji. Fiszka projektowa nie zawiera tabel finansowych i Studium Wykonalności i poprzedza złożenie pełnego (kompletnego) wniosku o dofinansowanie;

Nabór fiszek projektowych będzie prowadzony w formie naboru ciągłego; fiszki poddawane będą ocenie na bieżąco.

Ocena fiszek będzie dokonywana zgodnie z kryteriami preselekcji określonymi w ust. 8.1 programu priorytetowego.

Etap II Selekcja - Ocena wniosków o dofinansowanie WoD_W

Ocena pełnych wniosków o dofinansowanie (dalej WoD_W) będzie prowadzona dla projektów, których fiszki na etapie preselekcji uzyskały ocenę pozytywną.

Ocena WoD_W będzie dokonywana zgodnie z kryteriami selekcji określonymi w ust. 8.2 pkt 1)oraz pkt 2) programu priorytetowego.

 

 • Terminy i sposób składania fiszek projektowych i wniosków o dofinansowanie WoD_W

Fiszki należy składać w terminie od   05.08.2021 r. do 29.10.2021 r., do godz. 23.59

Fiszki projektowe oraz wnioski WOD_W składa się wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD), przy użyciu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Fiszki, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Fiszki poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani o wyniku oceny fiszki projektowej.

Złożenie WoD_W będzie możliwe przez 4 miesiące (120 dni kalendarzowych) od daty wpływu zaproszenia (po otrzymaniu informacji o pozytywnej ocenie fiszki) wnioskodawcy do złożenia pełnego wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż po zakończeniu naboru fiszek.

 

 • Budżet III naboru w poszczególnych obszarach programu Nowa Energia
  • Inteligentne miasta energii - do 150 mln zł;
  • Wielopaliwowe bloki z magazynami ciepła lub chłodu - do 150 mln zł;
  • Stabilne bezemisyjne źródła energii - do 250 mln zł;
  • Samowystarczalne klastry energetyczne - do 150 mln zł.
 • Formy dofinansowania

Pożyczka na warunkach preferencyjnych lub rynkowych;

Intensywność dofinansowania:

Dofinansowanie w formie pożyczki: do 85% kosztów kwalifikowanych z możliwością uzyskania premii innowacyjnej w wysokości do 20% kapitału wypłaconej pożyczki, ale nie więcej niż 10 mln zł, pomniejszającej kwotę kapitału pożyczki do spłaty.

 

 • Beneficjenci

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.).

 

 • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

Koordynator programu:

Żanna Białek,  Departament Innowacji i Wodoryzacji Gospodarki, nr tel.: 22 45 95 974

.

Na skróty

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Środki
krajowe
 

Środki
norweskie
i EOG

Środki
unijne

Zobacz również