Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Ogłoszenie o naborze „Nowa Energia” w obszarze nr 1 „Plusenergetyczne budynki”

OGŁOSZENIE O NABORZE

wniosków w ramach programu priorytetowego „Nowa Energia”
w obszarze nr 1 „PLUSENERGETYCZNE BUDYNKI”

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza I nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Nowa Energia” w obszarze nr 1 „Plusenergetyczne budynki”.

 • Cel programu

Celem programu jest podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wsparcie wdrożenia projektów w zakresie nowoczesnych technologii energetycznych, ukierunkowanych na rozwój bezemisyjnej energetyki, bezemisyjnego przemysłu, jak również rozwiązań systemowych pozwalających na uzyskanie maksymalnej efektywności wytwarzania, zagospodarowania oraz wykorzystania energii.

W II naborze będzie realizowany cel tematyczny w obszarze Plusenergetyczne budynki, w ramach którego będą wspierane przedsięwzięcia w  zaawansowane technologie budowy budynków plusenergetycznych, zapewniające samowystarczalność pod względem wodno-kanalizacyjnym, energetycznym oraz tzw. inteligencję budynku mające na celu wdrożenie technologii m.in.:

 • wytwarzania lub akumulowania ciepła i chłodu;
 • energooszczędnej eksploatacji budynków, w tym rozwiązań prowadzących do zmniejszenia zapotrzebowania na energię, jak również optymalizacji zużycia energii i zmniejszenia jej kosztów, poprzez wykorzystanie inteligentnych systemów zarządzania i automatyki wykorzystywanych do rewitalizacji budynków, w tym zabytkowych;
 • słonecznych systemów wytwarzania energii zintegrowanych z budynkiem;
 • ogniw perowskitowych, przezroczystego szkła fotowoltaicznego, solarnych dachówek oraz wdrożenia nanotechnologii w budownictwie;
 • budowy budynków plusenergetycznych, wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych, gotowych do wykorzystania wraz z oprogramowaniem optymalizującym wykorzystanie energii w budynku i umożliwiającym bezpieczną komunikację użytkownika z domowym systemem;
 • magazynów energii elektrycznej, ciepła i/lub chłodu;
 • urządzeń i systemów mikrogeneracyjnych;
 • ogniw fotowoltaicznych wykorzystujących grafen do poprawy sprawności konwersji promieniowania słonecznego w energię konkurencyjnych w stosunku do ogniw funkcjonujących obecnie na rynku;
 • produkcji nowych materiałów w budownictwie (np. wydruk w technologii 3D), pozwalających na poprawę parametrów dotychczas niemożliwych do osiągnięcia lub pozwalających na uzyskanie nowych właściwości lub cech prowadzących do sparametryzowanych korzyści np. w zakresie podniesienia izolacyjności cieplnej i wodoodporności przegród (np. sferolity) z uwzględnieniem rozwiązań prowadzących do istotnego obniżenia kosztów, pozwalających na rozpowszechnienie stosowania na rynku technologii dotychczas zbyt drogich.

Powyższy katalog przedsięwzięć nie jest zamknięty.

 • Rodzaje przedsięwzięć

Przedsięwzięcia inwestycyjno-innowacyjne realizowane w istniejącym lub nowopowstałym przedsiębiorstwie polegające na:

 • uruchomieniu produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu,
 • wdrożeniu nowej albo znacząco udoskonalonej technologii lub rozwiązania we własnej działalności, służące poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, zmniejszające negatywny wpływ człowieka na środowisko lub wzmacniające odporność gospodarki na presje środowiskowe
 • Etapy oceny

Etap I Preselekcja - Nabór i ocena fiszek projektowych.

Fiszka projektowa – wniosek o dofinansowanie w formie skróconej, przedstawiający propozycję innowacyjnego rozwiązania, opis technologii oraz sposób realizacji. Fiszka projektowa nie zawiera tabel finansowych i Studium Wykonalności i poprzedza złożenie pełnego (kompletnego) wniosku o dofinansowanie;

Nabór fiszek projektowych będzie prowadzony w formie naboru ciągłego; fiszki poddawane będą ocenie na bieżąco.

Ocena fiszek będzie dokonywana zgodnie z kryteriami preselekcji określonymi w ust. 8.1 programu priorytetowego.

Etap II Selekcja - Ocena wniosków o dofinansowanie WoD_W

Ocena pełnych wniosków o dofinansowanie (dalej WoD_W) będzie prowadzona dla projektów, których fiszki na etapie preselekcji uzyskały ocenę pozytywną.

Ocena WoD_W będzie dokonywana zgodnie z kryteriami selekcji określonymi w ust. 8.2 pkt 1)oraz pkt 2) programu priorytetowego.

 • Terminy i sposób składania fiszek projektowych i wniosków o dofinansowanie WoD_W

Fiszki należy składać w terminie od   01.06.2021 r. do 15.09.2021 r., do godz. 23.59

Fiszki projektowe oraz wnioski WOD_W składa się wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD), przy użyciu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Fiszki, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Fiszki poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani o wyniku oceny fiszki projektowej.

Złożenie WoD_W będzie możliwe przez 4 miesiące (120 dni kalendarzowych) od daty wpływu zaproszenia (po otrzymaniu informacji o pozytywnej ocenie fiszki) wnioskodawcy do złożenia pełnego wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż po zakończeniu naboru fiszek.

 • Budżet naboru w obszarze nr 4 programu Nowa Energia

Budżet I naboru na realizację celu obszaru Plusenergetyczne budynki  wynosi do 250 mln zł;

 • Formy dofinansowania

Pożyczka na warunkach preferencyjnych lub rynkowych;

 • Intensywność dofinansowania:

Dofinansowanie w formie pożyczki: do 85% kosztów kwalifikowanych z możliwością uzyskania premii innowacyjnej w wysokości do 20% kapitału wypłaconej pożyczki, ale nie więcej niż 10 mln zł, pomniejszającej kwotę kapitału pożyczki do spłaty.

 • Beneficjenci

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.).

 • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

Koordynator programu: Żanna Białek,  Departament Innowacji i Wodoryzacji Gospodarki , nr tel.: 22 45 95 974

Dokumenty

pp_nowaenergia.pdf
pp_nowaenergia.pdf - (909,33 KB) PP NowaEnergia
regulamin_kop_ne_ii_nabor.pdf
regulamin_kop_ne_ii_nabor.pdf - (532,07 KB) Regulamin KOP NE II NABÓR
zal_nr_1_deklaracja_bezstronnosci_i_poufnosci.pdf
zal_nr_1_deklaracja_bezstronnosci_i_poufnosci.pdf - (622,91 KB) Zal nr 1 deklaracja bezstronności i poufności
zal_nr_2_do_reg_kop_protokol_kop.pdf
zal_nr_2_do_reg_kop_protokol_kop.pdf - (536,13 KB) Zal nr 2 do Reg KOP protokol KOP
zal_nr_3_do_reg__kop_protokol_z_posiedzenia_panelu_ekspertow_01.02.2021.pdf
zal_nr_3_do_reg__kop_protokol_z_posiedzenia_panelu_ekspertow_01.02.2021.pdf - (547,69 KB) Zal nr 3 do Reg KOP protokol z posiedzenia Panelu Ekspertów 01.02.2021
3_regulamin_naboru_ciaglego_pp_ne_ii_nabor.pdf
3_regulamin_naboru_ciaglego_pp_ne_ii_nabor.pdf - (694,52 KB) 3 Regulamin naboru ciągłego PP NE II NABÓR
zal_nr_4a_lista_sprawdzajaca_ocena_preselekcji.pdf
zal_nr_4a_lista_sprawdzajaca_ocena_preselekcji.pdf - (750,2 KB) Zal nr 4a Lista sprawdzajaca ocena preselekcji
zal_nr_4b_lista_sprawdzajaca_kryteria_dostepu_etap_selekcji_01.02.2021.pdf
zal_nr_4b_lista_sprawdzajaca_kryteria_dostepu_etap_selekcji_01.02.2021.pdf - (735,33 KB) Zal nr 4b Lista sprawdzajaca_kryteria dostępu etap selekcji 01.02.2021
zal_nr_4c_lista_sprawdzajaca_kryteria_dopuszczajace_etap_selekcji.pdf
zal_nr_4c_lista_sprawdzajaca_kryteria_dopuszczajace_etap_selekcji.pdf - (590,27 KB) Zal nr 4c Lista sprawdzajaca_kryteria dopuszczajace etap selekcji
zal_nr_4d_lista_sprawdzajaca_kryteria_dopuszczajace_etap_selekcji.pdf
zal_nr_4d_lista_sprawdzajaca_kryteria_dopuszczajace_etap_selekcji.pdf - (700,87 KB) Zal nr 4d Lista sprawdzajaca_kryteria dopuszczajace etap selekcji
zal_nr_4e_lista_sprawdzajaca_kryteria_punktowe_etap_selekcji.pdf
zal_nr_4e_lista_sprawdzajaca_kryteria_punktowe_etap_selekcji.pdf - (860,58 KB) Zal nr 4e Lista sprawdzajaca_kryteria punktowe etap selekcji
4_zalacznik_1a._lista_wymaganych_zalacznikow_do_fiszki_projektowej.pdf
4_zalacznik_1a._lista_wymaganych_zalacznikow_do_fiszki_projektowej.pdf - (231,35 KB) 4 Załącznik 1a. Lista wymaganych załączników do fiszki projektowej
5_zalacznik_1b._lista_wymaganych_zalacznikow_do_wniosku_o_dofinansowanie_wod_w.pdf
5_zalacznik_1b._lista_wymaganych_zalacznikow_do_wniosku_o_dofinansowanie_wod_w.pdf - (239,1 KB) 5 Załącznik 1b. Lista wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie_WoD_W
6_zalacznik_4_wytyczne_prezentacji_projektu_na_posiedzeniu_panelu_ekspertow.pdf
6_zalacznik_4_wytyczne_prezentacji_projektu_na_posiedzeniu_panelu_ekspertow.pdf - (652,32 KB) 6 Załącznik 4 WYTYCZNE PREZENTACJI PROJEKTU NA POSIEDZENIU PANELU EKSPERTÓW
7_zalacznik_5_wytyczne_skladania_wniosku_br.pdf
7_zalacznik_5_wytyczne_skladania_wniosku_br.pdf - (441,62 KB) 7 Załącznik 5 Wytyczne składania wniosku BR
zalacznik_2_ogloszenie_o_naborze.pdf
zalacznik_2_ogloszenie_o_naborze.pdf - (726,19 KB) Załącznik 2 Ogłoszenie o naborze
zal_nr_7_lista_projektow_rekomendowanych.pdf
zal_nr_7_lista_projektow_rekomendowanych.pdf - (589,44 KB) Zal nr 7 Lista projektów rekomendowanych
zal_nr_6b_do__reg._kop_raport_z_oceny_selekcja.pdf
zal_nr_6b_do__reg._kop_raport_z_oceny_selekcja.pdf - (686,88 KB) Zal nr 6b do Reg. KOP raport z oceny selekcja
zal_nr_6a_do__reg._kop_raport_z_oceny_preselekcja.pdf
zal_nr_6a_do__reg._kop_raport_z_oceny_preselekcja.pdf - (678,45 KB) Zal nr 6a do Reg. KOP raport z oceny preselekcja
zal_nr_5_do__reg._kop_raport_z_naboru.pdf
zal_nr_5_do__reg._kop_raport_z_naboru.pdf - (677,73 KB) Zal nr 5 do Reg. KOP raport z naboru
formularz_fiszki_projektowej_ii_nabor.pdf
formularz_fiszki_projektowej_ii_nabor.pdf - (582,46 KB) Formularz fiszki projektowej II nabór
instrukcja_wypelniania_fiszki_preselekcja_pp_ne_.pdf
instrukcja_wypelniania_fiszki_preselekcja_pp_ne_.pdf - (659,15 KB) Instrukcja wypełniania fiszki PRESELEKCJA PP NE

.

Na skróty

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Środki
krajowe
 

Środki
norweskie
i EOG

Środki
unijne

Zobacz również