Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Ogłoszenie o naborze „Nowa Energia” w obszarze nr 4 „Produkcja, transport, magazynowanie i wykorzystanie wodoru”

wniosków w ramach programu priorytetowego „Nowa Energia” w obszarze nr 4 „Produkcja, transport, magazynowanie i wykorzystanie wodoru”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza I nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Nowa Energia” w obszarze nr 4 „Produkcja, transport, magazynowanie i wykorzystanie wodoru”.

 • Cel programu

Celem programu jest podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wsparcie wdrożenia projektów w zakresie nowoczesnych technologii energetycznych, ukierunkowanych na rozwój bezemisyjnej energetyki, bezemisyjnego przemysłu, jak również rozwiązań systemowych pozwalających na uzyskanie maksymalnej efektywności wytwarzania, zagospodarowania oraz wykorzystania energii.

W I naborze będzie realizowany cel tematyczny w obszarze Produkcja, transport, magazynowanie i wykorzystanie wodoru, w ramach którego będą wspierane przedsięwzięcia mające na celu wdrożenie technologii m.in.:

 • produkcji „bezemisyjnego” wodoru, np. wykorzystujących energię wiatru lub słońca;
 • dostosowania infrastruktury do transportu wodoru lub budowy struktur transportu i magazynowania wodoru;
 • skraplania, transportu i przechowywania wodoru w postaci ciekłej z zastosowaniem technologii kriogenicznych;
 • wielkoskalowego magazynowania wodoru z OZE;
 • wykorzystujących synergiczne efekty pomiędzy łączeniem sektorów, z uwypukleniem roli wodoru w przemyśle, np. w produkcji stali;
 • pozwalających na dostępność i wykorzystanie wodoru w transporcie drogowym, kolejowym lub wodnym.
 • Rodzaje przedsięwzięć

Przedsięwzięcia inwestycyjno-innowacyjne realizowane w istniejącym lub nowopowstałym przedsiębiorstwie polegające na:

 • uruchomieniu produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu,
 • wdrożeniu nowej albo znacząco udoskonalonej technologii lub rozwiązania we własnej działalności, służące poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, zmniejszające negatywny wpływ człowieka na środowisko lub wzmacniające odporność gospodarki na presje środowiskowe

 

 • Etapy oceny

Etap I Preselekcja - Nabór i ocena fiszek projektowych.

Fiszka projektowa – wniosek o dofinansowanie w formie skróconej, przedstawiający propozycję innowacyjnego rozwiązania, opis technologii oraz sposób realizacji. Fiszka projektowa nie zawiera tabel finansowych i Studium Wykonalności i poprzedza złożenie pełnego (kompletnego) wniosku o dofinansowanie;

Nabór fiszek projektowych będzie prowadzony w formie naboru ciągłego; fiszki poddawane będą ocenie na bieżąco.

Ocena fiszek będzie dokonywana zgodnie z kryteriami preselekcji określonymi w ust. 8.1 programu priorytetowego.

Etap II Selekcja - Ocena wniosków o dofinansowanie WoD_W

Ocena pełnych wniosków o dofinansowanie (dalej WoD_W) będzie prowadzona dla projektów, których fiszki na etapie preselekcji uzyskały ocenę pozytywną.

Ocena WoD_W będzie dokonywana zgodnie z kryteriami selekcji określonymi w ust. 8.2 pkt 1)oraz pkt 2) programu priorytetowego.

 • Terminy i sposób składania fiszek projektowych i wniosków o dofinansowanie WoD_W

Fiszki należy składać w terminie od   18.03.2021 r. do 31.05.2021 r., do godz. 23.59

Fiszki projektowe oraz wnioski WOD_W składa się wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD), przy użyciu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Fiszki, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Fiszki poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani o wyniku oceny fiszki projektowej.

Złożenie WoD_W będzie możliwe przez 4 miesiące (120 dni kalendarzowych) od daty wpływu zaproszenia (po otrzymaniu informacji o pozytywnej ocenie fiszki) wnioskodawcy do złożenia pełnego wniosku o dofinansowanie.

 

 • Budżet naboru w obszarze nr 4 programu Nowa Energia

Budżet I naboru na realizację celu obszaru Produkcja, transport, magazynowanie i wykorzystanie wodoru wynosi do 300 mln zł;

 • Formy dofinansowania

Pożyczka na warunkach preferencyjnych lub rynkowych;

 • Intensywność dofinansowania:

Dofinansowanie w formie pożyczki: do 85% kosztów kwalifikowanych z możliwością uzyskania premii innowacyjnej w wysokości do 20% kapitału wypłaconej pożyczki, ale nie więcej niż 10 mln zł, pomniejszającej kwotę kapitału pożyczki do spłaty.

 • Beneficjenci

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.).

 • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

Koordynator programu: Żanna Białek, Zastępca Kierownika Wydziału Innowacji , nr tel.: 22 45 95 974

Pliki do pobrania

pp_nowaenergia.pdf
pp_nowaenergia.pdf - (909,33 KB) PP Nowa Energia
regulamin_naboru_pp_ne.pdf
regulamin_naboru_pp_ne.pdf - (679,9 KB) Regulamin naboru PP NE
zal_nr_1_do_regulaminu_kop_deklaracja_bezstronnosci_i_poufnosci.pdf
zal_nr_1_do_regulaminu_kop_deklaracja_bezstronnosci_i_poufnosci.pdf - (609,71 KB) Zal_nr 1 do Regulaminu KOP deklaracja bezstronności i poufności
zal_nr_2_do_regulaminu_kop_protokol_kop.pdf
zal_nr_2_do_regulaminu_kop_protokol_kop.pdf - (525,68 KB) Zal_nr 2 do Regulaminu KOP protokol KOP
zal_nr_3_do_regulaminu__kop_protokol_z_posiedzenia_panelu_ekspertow.pdf
zal_nr_3_do_regulaminu__kop_protokol_z_posiedzenia_panelu_ekspertow.pdf - (537,9 KB) Zal_nr 3 do Regulaminu KOP_protokol z posiedzenia Panelu Ekspertów
zal_nr_4a_do_regulaminu_kop_lista_sprawdzajaca_ocena_preselekcji.pdf
zal_nr_4a_do_regulaminu_kop_lista_sprawdzajaca_ocena_preselekcji.pdf - (737,1 KB) Zal_nr 4a do Regulaminu KOP Lista sprawdzajaca ocena preselekcji
zal_nr_4b_do_regulaminu_kop_lista_sprawdzajaca_kryteria_dostepu_etap_selekcji.pdf
zal_nr_4b_do_regulaminu_kop_lista_sprawdzajaca_kryteria_dostepu_etap_selekcji.pdf - (723,16 KB) Zal_nr 4b do Regulaminu KOP Lista sprawdzajaca kryteria dostępu etap selekcji
zal_nr_4c_lista_sprawdzajaca_kryteria_dopuszczajace_etap_selekcji.pdf
zal_nr_4c_lista_sprawdzajaca_kryteria_dopuszczajace_etap_selekcji.pdf - (654,32 KB) Zal_nr 4c do REgulaminu KOP Lista sprawdzajaca kryteria dopuszczajace (finansowe) etap selekcji
zal_nr_4d_do_regulaminu_kop_lista_sprawdzajaca_kryteria_dopuszczajace_pomoc_publiczna_etap_selekcji.pdf
zal_nr_4d_do_regulaminu_kop_lista_sprawdzajaca_kryteria_dopuszczajace_pomoc_publiczna_etap_selekcji.pdf - (688,42 KB) Zal_nr 4d do Regulaminu KOP_Lista sprawdzajaca kryteria dopuszczajace (pomoc publiczna) etap selekcji
zal_nr_4e_do_regulaminu_kop_lista_sprawdzajaca_kryteria_punktowe_etap_selekcji.pdf
zal_nr_4e_do_regulaminu_kop_lista_sprawdzajaca_kryteria_punktowe_etap_selekcji.pdf - (928,78 KB) Zal_nr 4e do REgulaminu KOP Lista sprawdzajaca kryteria punktowe etap selekcji
zal_nr_5_do__regulaminu_kop_raport_z_naboru.pdf
zal_nr_5_do__regulaminu_kop_raport_z_naboru.pdf - (664,06 KB) Zal nr 5 do Regulaminu KOP raport z naboru
zal_nr_6a_do__regulaminu_kop_raport_z_oceny_preselekcja.pdf
zal_nr_6a_do__regulaminu_kop_raport_z_oceny_preselekcja.pdf - (665,18 KB) Zal nr 6a do Regulaminu KOP raport z oceny preselekcja
zal_nr_6b_do__regulaminu_kop_raport_z_oceny_selekcja.pdf
zal_nr_6b_do__regulaminu_kop_raport_z_oceny_selekcja.pdf - (673,51 KB) Zal nr 6b do Regulaminu KOP raport z oceny selekcja
zal_nr_7_do_regulaminu_kop_lista_projektow_rekomendowanych.pdf
zal_nr_7_do_regulaminu_kop_lista_projektow_rekomendowanych.pdf - (579,95 KB) Zal nr 7 do Regulaminu KOP Lista projektów rekomendowanych
zalacznik_1a._lista_wymaganych_zalacznikow_do_fiszki_projektowej.pdf
zalacznik_1a._lista_wymaganych_zalacznikow_do_fiszki_projektowej.pdf - (227,97 KB) Załącznik 1a. Lista wymaganych załączników do fiszki projektowej
zalacznik_1b._lista_wymaganych_zalacznikow_do_wniosku_o_dofinansowanie_wod_w.pdf
zalacznik_1b._lista_wymaganych_zalacznikow_do_wniosku_o_dofinansowanie_wod_w.pdf - (235,54 KB) Załącznik 1b. Lista wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie_WoD_W
zalacznik_2_ogloszenie_o_naborze.pdf
zalacznik_2_ogloszenie_o_naborze.pdf - (714,71 KB) Załącznik 2 Ogłoszenie o naborze
zalacznik_4_wytyczne_prezentacji_projektu_na_panelu_ekspertow.pdf
zalacznik_4_wytyczne_prezentacji_projektu_na_panelu_ekspertow.pdf - (638,87 KB) Załącznik 4 WYTYCZNE PREZENTACJI PROJEKTU NA PANELU EKSPERTÓW
zalacznik_5_wytyczne_skladania_wnosku_br.pdf
zalacznik_5_wytyczne_skladania_wnosku_br.pdf - (434,67 KB) Załącznik 5 Wytyczne składania wnosku BR
zalacznik_nr_3_regulamin_kop_ne.pdf
zalacznik_nr_3_regulamin_kop_ne.pdf - (522,23 KB) Załącznik nr 3 Regulamin KOP NE
formularz_fiszki_projektowej.pdf
formularz_fiszki_projektowej.pdf - (573,16 KB) Formularz fiszki projektowej
instrukcja_wypelniania_fiszki_preselekcja_pp_ne.pdf
instrukcja_wypelniania_fiszki_preselekcja_pp_ne.pdf - (618,08 KB) Instrukcja wypełniania fiszki

.

Na skróty

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Środki
krajowe
 

Środki
norweskie
i EOG

Środki
unijne

Zobacz również