Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Pytania i odpowiedzi

 • Tak, można wykorzystać:

  • - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. poz. 2250) – np. w zakresie instalacji służących do produkcji zielonego wodoru (pomoc na inwestycje służące wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł energii) lub
  • - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1797) – np. w zakresie wdrożeń technologii związanych z wykorzystaniem wodoru poza sektorem wytwarzania energii, jej dystrybucji i infrastruktury.
 • Tak, taki sposób postepowania został określony w Regulaminie naboru.

 • Tak, zgodnie Rozporządzeniem Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 248 z 24.9.2015) pomoc publiczna podlegająca obowiązkowi notyfikacji nie może zostać udzielona do czasu podjęcia przez Komisję decyzji zezwalającej na taką pomoc lub do czasu uznania takiej decyzji Komisji za podjętą.

 • Nie należy utożsamiać zakupu urządzeń stanowiących elementy zakresu rzeczowego innowacyjnego projektu, czy też zakupu urządzeń innowacyjnych, z posiadaniem praw do innowacyjnego rozwiązania/technologii/procesu. Posiadanie praw do innowacyjnego rozwiązania/technologii/procesu należy rozumieć jako wdrażanie w projekcie wyników własnych prac B+R (przeprowadzonych przez Wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie) lub posiadanie udokumentowanych nabytych (tj. najczęściej zakupionych) praw do dysponowania rozwiązaniem/ technologią w okresie trwałości (z możliwością ewentualnych modyfikacji rozwiązania, które nie ograniczają późniejszych praw do powstałej technologii/rozwiązania). Posiadanie pełnych praw musi być udokumentowane w dokumentacji aplikacyjnej w chwili składania wniosku i podlega ocenie, przy czym w przypadku prac badawczo-rozwojowych zakupionych lub zleconych muszą być one opłacone, jeżeli od opłaty uzależnione jest dysponowanie przez Wnioskodawcę wynikami tych prac.

 • Zgodnie z zapisami Programu Priorytetowego wnioskodawca powinien posiadać pełne, uregulowane prawnie i udokumentowane prawa do dysponowania  technologią/rozwiązaniem (w tym wynikami prac badawczo rozwojowych), a nie jedynie mieć możliwość wykorzystywania ich, np. w swojej działalności gospodarczej. Prawa te powinny obowiązywać co najmniej w okresie trwałości przedsięwzięcia, umożliwiać w okresie realizacji projektu – w razie potrzeby - ewentualne modyfikacje rozwiązania, czy prowadzenie dodatkowych prac badawczo – rozwojowych, które nie ograniczą w żaden sposób .późniejszych praw do powstałej technologii/rozwiązania.

 • W Programie Priorytetowym wskazano przykładowe przedsięwzięcia w ramach poszczególnych celów tematycznych, nie stanowią one jednak katalogu zamkniętego wspieranych projektów. Jeżeli projekt wpisuje się w zakres tematyczny/merytoryczny określony w Programie Priorytetowym dla danego celu tematycznego, jak również spełnia ogólne wymogi dotyczące rodzajów przedsięwzięć wspieranych w ramach Programu Priorytetowego (pkt. 7.5 PP NE), może podlegać dofinansowaniu.

 • Projekt objęty wnioskiem musi być gotowy do wdrożenia i komercjalizacji, a prace badawczo –rozwojowe, stanowiące podstawę realizacji projektu, muszą być zakończone i odebrane. Zgodnie z zapisami Programu Priorytetowego Nowa Energia nie istnieje więc taka możliwość.

  Program stwarza jednak unikalną możliwość przeprowadzenia dodatkowych prac badawczo - rozwojowych już w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie innowacyjnego przedsięwzięcia wdrożeniowego, jednak w ściśle określonych sytuacjach.

  Najważniejsze warunki są następujące: potrzeba realizacji prac B+R została stwierdzona podczas realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-innowacyjnego, nie była możliwa do zidentyfikowania przed jego realizacją, nie jest związana z zaistniałym brakiem dojrzałości do wdrożenia/komercjalizacji na etapie aplikacyjnym, jest niezbędna dla osiągnięcia celów przedsięwzięcia lub pozwoli uniknąć niemożliwych do zidentyfikowania przed realizacją ryzyk lub też zidentyfikowano w trakcie realizacji projektu wdrożeniowego potencjalną możliwość uzyskania wartości dodanej w stosunku do pierwotnych założeń, istnieje merytoryczny związek proponowanych prac z doświadczeniami/wnioskami powstałymi w trakcie realizacji projektu inwestycyjno-innowacyjnego.

  Szczegółowe wymogi dla dofinansowania prac badawczo - rozwojowych określone są w Programie Priorytetowym. Należy mieć na uwadze, że dofinansowanie to podlega przepisom dotyczącym pomocy publicznej z uwzględnieniem m.in. efektu zachęty.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również