Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Konkurs II-2015

 

Uprzejmie informujmy, iż na podstawie § 25 ust. 3 Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”, Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na posiedzeniu w dniu 20.04.2016 r. postanowił unieważnić II nabór wniosków w 2015 r. o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach w/w programu priorytetowego.
W związku z powyższym procedowanie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji ulega zakończeniu.

 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza konkurs o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”.

Konkurs dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć:

 1.  Czynna ochrona gatunków i siedlisk na obszarach chronionych :

a) czynna ochrona gatunków i siedlisk na obszarach Natura 2000 i w rezerwatach przyrody (działania powtarzalne),
b) czynna ochrona gatunków i siedlisk w parkach narodowych (działania powtarzalne),
c) zwalczanie gatunków inwazyjnych .

 1. Ochrona przeciwpożarowa parków narodowych.
   
 2. Ochrona gatunkowa dotycząca restytucji i reintrodukcji skrajnie i silnie zagrożonych gatunków zwierząt: żubr, głuszec, cietrzew i żółw błotny (działania powtarzalne).
   
 3. Ośrodki rehabilitacji zwierząt.
   
 4. Zwalczanie barszczu Sosnowskiego .

Alokacja:

 1. Kwota alokacji na rok 2015 dla dofinansowania w formie dotacji – 11,1 mln zł.

Z czego na przedsięwzięcia dotyczące zwalczana barszczu Sosnowskiego 4,0 mln zł.

 1. Kwota alokacji na rok 2015 dla dofinansowania w formie pożyczki  - 1,2 mln zł.

Termin naboru wniosków:

Wnioski należy składać w terminie od 17.08.2015 r. do 30.09.2015 r.  06.10.2015 r.

UWAGA!  Z przyczyn niezależnych od NFOŚiGW w dniach 17-20 sierpnia 2015 r. nie ma możliwości wysyłania wniosków przez ePUAP. W związku z powyższym termin naboru zostaje wydłużony do dnia 06.10.2015 r. do godziny 15:30

Beneficjenci :

1. parki narodowe – rodzaje przedsięwzięć ujęte w punktach 1.b i c, 2 oraz 4 (powyżej).
2. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki - rodzaje przedsięwzięć ujęte w pkt. 1.c. oraz 5.
3. organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe, parki krajobrazowe i ich zespoły, państwowe uczelnie wyższe posiadające w swojej strukturze Leśne Zakłady Doświadczalne – rodzaje przedsięwzięć ujęte w 1.a i c, 3 oraz 4

W przypadku gdy podmiot nie jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą obszaru lub obiektu, którego dotyczy przedsięwzięcie, konieczna jest zgoda właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy na realizację zadań wchodzących w zakres przedsięwzięcia.

Nabór konkursowy dotyczy wniosków o dofinansowanie w formie dotacji oraz odpowiadających im wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki w celu  uzupełnienia wkładu własnego do 100 % kosztów kwalifikowanych projektu.

W ramach konkursu wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji oraz jeden odpowiadający mu wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki.

  - Generator Wniosków o Dofinansowanie - działa już od 12.08.2015 r.

Kontakt w sprawie konkursu:

Wszystkie pytania i uwagi w sprawie konkursu II należy kierować na poniższy adres :  Przyroda@nfosigw.gov.pl

Zasady dofinansowania i wyboru przedsięwzięć

Dokumenty

warunki_konkursu.pdf
warunki_konkursu.pdf - (237,14 KB) Warunki konkursu
regulamin_konkursu.pdf
regulamin_konkursu.pdf - (469,93 KB) Regulamin konkursu
wzor_umowy_dotacji.pdf
wzor_umowy_dotacji.pdf - (595,52 KB) Wzór umowy dotacji
wzor_umowy_pozyczki.pdf
wzor_umowy_pozyczki.pdf - (646,59 KB) Wzór umowy pożyczki
pp_ochrona_obszarow_i_gatunkow_cennych_przyrodniczo.pdf
pp_ochrona_obszarow_i_gatunkow_cennych_przyrodniczo.pdf - (200,16 KB) Treść programu priorytetowego: Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
wytyczne_w_zakresie_kosztow_kwalifikowanych-1.pdf
wytyczne_w_zakresie_kosztow_kwalifikowanych-1.pdf - (247,93 KB) Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych
zasady_oceny_kryterium_keep.pdf
zasady_oceny_kryterium_keep.pdf - (141,07 KB) Zasady oceny kryterium keep
tabela-koszty_standaryzowane-1.pdf
tabela-koszty_standaryzowane-1.pdf - (290,76 KB) Tabela koszty standaryzowane
a_pytania_i_odpowiedzi_-_06_08_2015.pdf
a_pytania_i_odpowiedzi_-_06_08_2015.pdf - (548,18 KB) Najczęściej zadawane pytania

Wymagane załączniki do wniosku o dotację

Szczegółowy wykaz wymaganych załączników został zamieszczony w poniższym dokumencie:

wymagane_zalaczniki_-_dotacja.pdf
wymagane_zalaczniki_-_dotacja.pdf - (416,26 KB) Lista wymaganych załączników

Wymagane załączniki do wniosku o pożyczkę

Szczegółowy wykaz wymaganych załączników został zamieszczony w poniższym dokumencie:

wymagane_zalaczniki_do_wniosku_o_pozyczke.pdf
wymagane_zalaczniki_do_wniosku_o_pozyczke.pdf - (202,82 KB) Lista wymaganych załączników

Załączniki w zakresie pomocy publicznej

Jeżeli dofinansowanie stanowi pomoc publiczną należy przedstawić dodatkowo następujące załączniki (w zależności od wnioskowanego przeznaczenia pomocy):

zalaczniki_-_pomoc_publiczna.pdf
zalaczniki_-_pomoc_publiczna.pdf - (307,2 KB) Załączniki dot. pomocy publicznej

Szkolenie dla Wnioskodawców

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach dla Wnioskodawców z zakresu  programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej. Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”, organizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szkolenia odbędą się w dniach 2 i 3 września 2015 roku w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie.

Szkolenia zostały podzielone tematycznie:

- 2 września 2015 r.
 1.  Zwalczanie barszczu Sosnowskiego.
- 3 września 2015 r.
 1.  Czynna ochrona gatunków i siedlisk na obszarach chronionych:

a) czynna ochrona gatunków i siedlisk na obszarach Natura 2000 i w rezerwatach przyrody (działania powtarzalne),
b) czynna ochrona gatunków i siedlisk w parkach narodowych (działania powtarzalne),
c) zwalczanie gatunków inwazyjnych.

 1. Ochrona przeciwpożarowa parków narodowych.
   
 2. Ochrona gatunkowa dotycząca restytucji i reintrodukcji skrajnie i silnie zagrożonych gatunków zwierząt: głuszec, cietrzew i żółw błotny (działania powtarzalne).
   
 3. Ośrodki rehabilitacji zwierząt.

W trakcie szkoleń przedstawione zostaną założenia programu, regulamin naboru oraz wymagania odnośnie przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW. Przewidziano czas na zadawanie pytań i dyskusję.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 27 sierpnia 2015 r.

na adres:  Przyroda@nfosigw.gov.pl

 

 

Materiały szkoleniowe

 

program-4.1_-prezentacja-03.09.2015.pptx
program-4.1_-prezentacja-03.09.2015.pptx - (605,93 KB) Program Priorytetowy- 03.09.15 r.
program-4_1_-prezentacja-02_09_2015.pptx
program-4_1_-prezentacja-02_09_2015.pptx - (1,72 MB) Program Priorytetowy - 02.09.15 r.
przygotowanie_wnioskow_w_gwd_3-09-2015.pptx
przygotowanie_wnioskow_w_gwd_3-09-2015.pptx - (8,58 MB) Przygotowanie wniosku - 03.09.15 r.
przygotowanie_wnioskow_w_gwd_44.pptx
przygotowanie_wnioskow_w_gwd_44.pptx - (8,58 MB) Przygotowanie wniosku - 02.09.15 r.
regulamin.ix.2015.pptx
regulamin.ix.2015.pptx - (590,98 KB) Regulamin

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również