Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Konkurs I-2015

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza konkurs o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”.

Lista rankingowa w ramach konkursu 43/I/OP/4.1/2015

 

W dniu 11 czerwca 2015 r. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w konkursie ogłoszonym w ramach programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”.

Dokumenty

lista_rankingowa_2015_maj.pdf
lista_rankingowa_2015_maj.pdf - (193,7 KB) Lista rankingowa 2015

Konkurs dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć:

Czynna ochrona gatunków i siedlisk na obszarach chronionych. Działania realizowane w ramach obowiązujących planów ochrony, planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz planów ochrony i zadań ochronnych dla parków narodowych lub rezerwatów przyrody:

a) Czynna ochrona gatunków i siedlisk na obszarach Natura 2000 i w rezerwatach przyrody (działania powtarzalne),

b) Czynna ochrona gatunków i siedlisk w parkach narodowych (działania powtarzalne),

c) Zwalczanie gatunków inwazyjnych. Dopuszcza się realizację działań w otulinach form ochrony przyrody, jeśli wynikają z obowiązujących dokumentów planistycznych.

W ramach wyżej wymienionych rodzajów przedsięwzięć kwalifikowane są także koszty prac związanych z prowadzeniem monitoringu w zakresie oceny efektów realizowanych zadań w wysokości do 10 % kosztów kwalifikowanych realizacji przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem iż ocena efektów realizowanych zadań ochronnych odnosi się swym zakresem wyłącznie do działań realizowanych w ramach tych przedsięwzięć.


Alokacja:

1. Kwota alokacji na rok 2015 dla dofinansowania w formie dotacji – 14 mln zł.

2. Kwota alokacji na rok 2015 dla dofinansowania w formie pożyczki  - 1,5 mln zł.

 

Wnioski należy składać w terminie od 01.04.2015 r. do 30.04.2015 r.

W odpowiedzi na sugestie pojawiające się na Szkoleniu dla Wnioskodawców odnośnie wydłużenia terminu składania wniosków w ramach konkursu, uprzejmie informujemy, że po przeprowadzeniu wewnętrznych konsultacji, nie przewiduje się zmiany terminu złożenia wniosków do NFOŚiGW.

 

Beneficjenci :

1. Parki narodowe

2. Organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe, uczelnie wyższe posiadające w swojej strukturze Leśne Zakłady Doświadczalne – przedsięwzięcia z wyjątkiem działań określonych w pkt. I b).

W przypadku gdy podmiot nie jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą obszaru lub obiektu, którego dotyczy przedsięwzięcie, konieczna jest zgoda właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy na realizację zadań wchodzących w zakres przedsięwzięcia.


Nabór konkursowy dotyczy wniosków o dofinansowanie w formie dotacji oraz odpowiadających im wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki w celu  uzupełnienia wkładu własnego do 100 % kosztów kwalifikowanych projektu.


W ramach konkursu wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji oraz jeden odpowiadający mu wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki.

Zasady dofinansowania i wyboru przedsięwzięć

Dokumenty

regulamin_konkursu_2015.pdf
regulamin_konkursu_2015.pdf - (126 KB) Regulamin konkursu
zalacznik_nr_2__-_warunki_konkursu.pdf
zalacznik_nr_2__-_warunki_konkursu.pdf - (41,2 KB) Warunki konkursu
tabela-koszty_standaryzowane.pdf
tabela-koszty_standaryzowane.pdf - (303,35 KB) Tabela kosztów standaryzowanych
wzor_umowy_-_dotacja_krajowa.pdf
wzor_umowy_-_dotacja_krajowa.pdf - (297,27 KB) Wzór umowy dotacji
umowa_pozyczka_krajowa.pdf
umowa_pozyczka_krajowa.pdf - (316,76 KB) Wzór umowy pożyczki

Wymagane załączniki do wniosku o dotację

 

1. Zgoda właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy terenu na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia na realizację zadań wchodzących w zakres przedsięwzięcia, w przypadku gdy wnioskodawca nie posiada praw do gruntu/obiektu.

2. Opinia wydana przez właściwy organ nadzorujący (w przypadku gdy wnioskodawca nie jest organem nadzorującym obszar chroniony).

3. Obowiązujący plan ochrony, plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 oraz plan ochrony lub zadania ochronne dla parku narodowego/rezerwatu  przyrody.

4. Dokument potwierdzający akceptację przez właściwy kompetencyjnie organ ochrony przyrody zakresu działań w ramach przedsięwzięcia dotyczących restytucji i reintrodukcji  gatunków.

5. Pozostałe decyzje, postanowienia i zaświadczenia z zakresu ustawy o ochronie przyrody, w tym m.in. decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów.

6. Pozwolenia wodno – prawne.

7. Pozwolenia i zgłoszenia budowlane.

8. Statut/ akt założycielski

9. Dokumenty potwierdzające dane osoby/ osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy oraz do zaciągania zobowiązań finansowych (KRS/ Akt powołania na stanowisko itp.)
 

W przypadku wniosków inwestycyjnych (koszty inwestycyjne stanowią powyżej 50% kosztów przedsięwzięcia) składanych przez podmioty nie zaliczne do sektora finansów publicznych dodatkowo należy złożyć:

10. Sprawozdanie finansowe za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku. Opinia biegłego i raport z badania sprawozdania finansowego (jeżeli dotyczy)
 

Wymagane załączniki do wniosku o pożyczkę

1. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia zgody Ministra Środowiska  na zaciągnięcie pożyczki wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej - dotyczy wyłącznie parków narodowych

2. Sprawozdanie finansowe za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku. Opinia biegłego i raport z badania sprawozdania finansowego (jeżeli dotyczy)

3. Wyciąg z planu finansowego na okres obejmujący dofinansowanie w formie pożyczki potwierdzony przez właściwy organ nadzorujący (jeżeli dotyczy)

4. Statut/ akt założycielski

5. Dokumenty potwierdzające dane osoby/ osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy i do zaciągania zobowiązań finansowych (KRS/ Akt powołania na stanowisko itp.)

Szkolenie dla Wnioskodawców

W dniu 15 kwietnia 2015 roku w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie odbyło się Szkolenie dla Wnioskodawców z zakresu  programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej. Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”

W trakcie szkolenia przedstawiono założenia programu priorytetowego, regulaminy naborów oraz zagadnienia z zakresu przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi.

omowienie_programu_priorytetowego.pdf
omowienie_programu_priorytetowego.pdf - (1,27 MB) Omówienie programu priorytetowego pod kątem wymagań dla przygotowywanych wniosków
regulaminy_naborow.pdf
regulaminy_naborow.pdf - (723,72 KB) Regulaminy naborów o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW oraz warunki konkursu w 2015 r.
przygotowanie_wnioskow_w_gwd.pdf
przygotowanie_wnioskow_w_gwd.pdf - (3,13 MB) Przygotowanie wniosków o dotację oraz o pożyczkę za pomocą Generatora wniosków o dofinansowanie (GWD)

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również