Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór - katastrofy naturalne w parkach narodowych 2020

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo” dotyczący przedsięwzięć związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu i likwidacją skutków pożaru w parkach narodowych.

Cel programu

Powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami (w tym rozpoznanie pojawiających się zagrożeń).

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 29.04.2020 r. – 15.05.2020 r..

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

  • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

 oraz przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

 

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.  

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Alokacja:

Kwota alokacji wynosi do 5,0 mln zł.

NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach przedmiotowego naboru.

Formy dofinansowania:

Dotacja

Intensywność dofinansowania:

Intensywność dofinansowania w formie dotacji, zgodnie z programem priorytetowym wynosi do 100 % kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzeniania pożarów oraz odtwarzania zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, a także urządzeń i obiektów służących ochronie tych zasobów, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych ujętych w poz. 6.2).c)  programu priorytetowego. Przy czym do dofinansowania kwalifikowane są koszty przedsięwzięć wymienionych w poz. 6.2).c) programy priorytetowego, poniesione od momentu wystąpienia zjawiska klęskowego.

Beneficjenci:

Parki narodowe

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu::

 Andrzej Rolecki, e-mail: andrzej,rolecki@nfosigw.gov.pl;  nr tel.: 22 45 90 580

Szczegółowe informacje o naborze:

Dokumenty

pp_4.1_2020.04.28..pdf
pp_4.1_2020.04.28..pdf - (868,67 KB) Program priorytetowy
regulamin_naboru.pdf
regulamin_naboru.pdf - (735,09 KB) Regulamin naboru
ogloszenie_nabor_ciagly_2020..pdf
ogloszenie_nabor_ciagly_2020..pdf - (748,65 KB) ogloszenie_nabor_ciagly_2020.pdf -
zalacznik_nr_1_lista_wymaganych_zalacznikow.pdf
zalacznik_nr_1_lista_wymaganych_zalacznikow.pdf - (508,46 KB) zalacznik_nr_1_lista_wymaganych_zalacznikow.pdf

 

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych

 

Informacje i instrukcje do generatora wniosków

 

Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.plLink otwiera się w nowej karcie
(strona otworzy się w nowym oknie)

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również