Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór - katastrofy naturalne w parkach narodowych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór ciągły wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo” dotyczący przedsięwzięć związanych z odtworzeniem zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów służących ochronie tych zasobów, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych.

Cel programu

Powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami (w tym rozpoznanie pojawiających się zagrożeń).

pp_4.1_2018.pdf
pp_4.1_2018.pdf - (586,74 KB) Program priorytetowy

Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć oraz właściwych dla nich beneficjentów:

L.p.

Rodzaje przedsięwzięć

Uwagi

1.

Odtwarzanie cennych siedlisk przyrodniczych i gatunków w parkach narodowych oraz urządzeń i obiektów służących ich ochronie, zniszczonych/ uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych

Nie będą kwalifikowane koszty pozyskania drewna przeznaczonego na sprzedaż

2.

Odtwarzanie małej infrastruktury turystycznej w parkach narodowych, w tym udrożnienie i naprawa szlaków turystycznych, zniszczonych/ uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych

 

 

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 20.08.2018 r. – 29.03.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

  •     wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  •     oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

Dla wniosków składanych w formie wydruku dostarczonych osobiście lub przesłanych kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą za dzień wpływu uważa się dzień nadania ww. dokumentacji w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.).

Wnioski, które wpłyną po terminie naboru zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.
Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny

Alokacja:

Kwota alokacji wynosi do 10 mln zł.
NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach przedmiotowego naboru.

Formy dofinansowania:

Dotacja

Beneficjenci:

Parki narodowe

Kontakt w sprawie naboru:
Wszystkie pytania i uwagi w sprawie naboru należy kierować na poniższy adres: Przyroda@nfosigw.gov.pl

Koordynator programu: Andrzej Rolecki, nr tel.: 22 45 90 580

tabela_koszty_standaryzowane.pdf
tabela_koszty_standaryzowane.pdf - (288,97 KB) tabela koszty standaryzowane
wytyczne_w_zakresie_kosztow_kwalifikowanych-1.pdf
wytyczne_w_zakresie_kosztow_kwalifikowanych-1.pdf - (247,93 KB) Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych
wzor_umowy_dotacji_-1.pdf
wzor_umowy_dotacji_-1.pdf - (699,42 KB) Wzór umowy o dofinansowanie
zalacznik_nr_1_lista_wymaganych_zalacznikow.pdf
zalacznik_nr_1_lista_wymaganych_zalacznikow.pdf - (220,05 KB) Załącznik nr1 lista wymaganych załączników
Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również