Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór - katastrofy naturalne

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo” dotyczący przedsięwzięć związanych z odtworzeniem zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów służących ochronie tych zasobów, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych.

Cel programu

1.      Powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami (w tym rozpoznanie pojawiających się zagrożeń);

pp_4.1_2017-08-30.pdfpp_4.1_2017-08-30.pdf - (612,41 KB) Program priorytetowy

Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć oraz właściwych dla nich beneficjentów:

L.p. Rodzaje przedsięwzięć Beneficjenci Uwagi
1.

Odtwarzanie publicznych terenów zieleni oraz alej drzew zniszczonych/ uszkodzonych w wyniku nawałnic

Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Nie będą kwalifikowane koszty pozyskania drewna przeznaczonego na sprzedaż
2. Odtwarzanie zabytkowych parków i ogrodów, udostępnionych publicznie, zniszczonych/ uszkodzonych w wyniku nawałnic podmioty będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą zabytkowych parków i ogrodów Nie będą kwalifikowane koszty pozyskania drewna przeznaczonego na sprzedaż
3. Odtwarzanie małej infrastruktury turystycznej, w tym udrożnienie i naprawa szlaków pieszych i rowerowych, na obszarach cennych przyrodniczo, zniszczonych/ uszkodzonych w wyniku nawałnic parki narodowe, parki krajobrazowe i ich zespoły, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe  
4. Odtwarzanie cennych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków na obszarach chronionych oraz urządzeń i obiektów służących ich ochronie, zniszczonych/ uszkodzonych w wyniku nawałnic parki narodowe, parki krajobrazowe i ich zespoły, jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe Nie będą kwalifikowane koszty pozyskania drewna przeznaczonego na sprzedaż oraz koszty nasadzeń do celów gospodarczych
5. Podjęcie niezbędnych działań na  powierzchniach badawczych o charakterze przyrodniczym wraz z odtworzeniem urządzeń i aparatury badawczej, zniszczonych/ uszkodzonych w wyniku nawałnic Uczelnie wyższe, jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Nie będą kwalifikowane koszty pozyskania drewna przeznaczonego na sprzedaż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwalifikowalność wydatków

W ramach przedsięwzięcia będą kwalifikowane koszty poniesione od daty skutecznego złożenia wniosku o dofinansowanie.

Zwracamy szczególną uwagę na brak możliwości finansowania wydatków, które powinny być pokryte z innych źródeł (zasada braku podwójnego finansowania). W przypadku uzyskania dotacji celowej na dane działania, lub otrzymania środków odszkodowawczych z ubezpieczenia itp., środki NFOŚiGW nie będą na te działania przyznane.

Lokalizacja przedsięwzięć

Tereny gmin umieszczonych w Wykazach gmin poszkodowanych w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2017 r., stanowiących załączniki do Rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych, z dnia 17 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1547), oraz z dnia 24 sierpnia 2017 r.
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1583).

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 05.09.2017 r. do 30.03.2018 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

  • skrócony wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

Dla wniosków składanych w formie skróconego wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Alokacja:

Kwota alokacji wynosi do 20 mln zł.

NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach przedmiotowego naboru.

Formy dofinansowania:

Dotacja.

Beneficjenci:

Beneficjenci zostali określeni dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w tabeli powyżej.

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Koordynator programu: Stanisław Bochniarz, nr tel.: 22 45 90 589
e-mail: Stanislaw.Bochniarz@nfosigw.gov.pl

Zastępca koordynatora programu: Barbara Maksimowska, nr tel.: 22 45 90 521
e-mail: Barbara.Maksimowska@nfosigw.gov.pl

Kontakt w sprawie naboru:
Wszystkie pytania i uwagi w sprawie naboru należy kierować na poniższy adres:
Przyroda@nfosigw.gov.pl

Dokumenty

regulamin_naboru_ciaglego_nawalnice.pdf
regulamin_naboru_ciaglego_nawalnice.pdf - (407,26 KB) Regulamin naboru
ogloszenie_o_naborze_katastrofy_naturalne_2017.pdf
ogloszenie_o_naborze_katastrofy_naturalne_2017.pdf - (412,13 KB) Ogłoszenie o naborze
wymagane_zalaczniki.pdf
wymagane_zalaczniki.pdf - (225,65 KB) Wymagane załączniki
wzor_-_umowa_dotacja_krajowa.pdf
wzor_-_umowa_dotacja_krajowa.pdf - (727,37 KB) Wzór umowy o dofinansowanie
pytania_nabor_kleski_21.09.2017.pdf
pytania_nabor_kleski_21.09.2017.pdf - (388,4 KB) Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - nabór klęski żywiołowe
wytyczne_w_zakresie_kosztow_kwalifikowanych.pdf
wytyczne_w_zakresie_kosztow_kwalifikowanych.pdf - (247,93 KB) Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych

Wykazy gmin poszkodowanych:

rozp._prm_z_dnia_17_sierpnia_2017_r._-_dz._u._poz._1547.pdf
rozp._prm_z_dnia_17_sierpnia_2017_r._-_dz._u._poz._1547.pdf - (378,24 KB) Rozporządzenie PRM z dnia 17 sierpnia 2017 r.
rozp._prm_z_dnia_24_sierpnia_2017_r._-_dz._u._poz._1583.pdf
rozp._prm_z_dnia_24_sierpnia_2017_r._-_dz._u._poz._1583.pdf - (385,28 KB) Rozporządzenie PRM z dnia 24 sierpnia 2017 r.
obwieszczenie_prm_z_dnia_24_sierpnia_2017_r._-_dz._u._poz._1584.pdf
obwieszczenie_prm_z_dnia_24_sierpnia_2017_r._-_dz._u._poz._1584.pdf - (222,47 KB) Obwieszczenie PRM z dnia 24 sierpnia 2017 r.
Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również