Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór 1/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”.

  • Cel programu:

1.      Powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami (w tym rozpoznanie pojawiających się zagrożeń);

2.      wzmocnienie działań z zakresu edukacji ekologicznej służących ochronie przyrody.

  • Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć oraz właściwych dla nich beneficjentów:

Lp.

Rodzaje przedsięwzięć

Beneficjenci

Uwagi

1

Wykupy, na cele ochrony przyrody, nieruchomości prywatnych na obszarze parku narodowego gdzie sytuacja życiowa prywatnych właścicieli wymaga szybkiego wykupu

parki narodowe

po potwierdzeniu przez: gminę, powiat lub ich jednostki organizacyjne

 

2

Ochrona i rewaloryzacja zabytkowych parków i ogrodów: wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, objętych ochroną w formie pomnika historii lub będących w zarządzie parków narodowych

podmioty będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą zabytkowych parków i ogrodów, z wyłączeniem osób fizycznych oraz podmiotów wpisanych do KRS-rejestru przedsiębiorców (innych niż instytuty badawcze)

Wymagane jest udostępnienie parku / ogrodu dla społeczeństwa

 

  • Terminy i sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać w terminie od 20.04.2017 r. – 15.12.2017 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

  • skrócony wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”.

Dla wniosków składanych w formie skróconego wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru.

Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

  • Alokacja: Kwota alokacji dla dofinansowania w formie dotacji – 8,0 mln zł;
  • Formy dofinansowania:  Dotacja;
  • Beneficjenci: Beneficjenci zostali określeni dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w tabeli powyżej;
  • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Koordynator programu: Stanisław Bochniarz, nr tel.: 22 45 90 589

Zastępca koordynatora programu: Barbara Maksimowska, nr tel.: 22 45 90 521

Kontakt w sprawie naboru:

Wszystkie pytania i uwagi w sprawie naboru należy kierować na poniższy adres:

Przyroda@nfosigw.gow.pl

Składanie wniosków

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również