Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór ciągły 2018

Nabór ciągły wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór ciągły wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”.

Cel programu

1.      Powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami (w tym rozpoznanie pojawiających się zagrożeń);

Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć oraz właściwych dla nich beneficjentów:

L.p. Rodzaje przedsięwzięć Beneficjenci Uwagi
1

Przeciwdziałanie zagrożeniom dla ekosystemów w parkach narodowych poprzez:

- zakup sprzętu i wyposażenia oraz budowę urządzeń i obiektów służących ochronie przeciwpożarowej ekosystemów nieleśnych;

- zakup sprzętu i wyposażenia dla straży parku narodowego, służących ograniczeniu szkodnictwa wynikającego z naruszania obowiązujących w parku przepisów i zakazów;

Parki narodowe  
2 Modernizacja obiektów hodowli zachowawczej/ rezerwatowej pierwotnych, rodzimych ras zwierząt użytkowych

Parki narodowe, publiczne uczelnie wyższe, jednostki organizacyjne PAN, instytuty badawcze

Bez kosztów bieżących utrzymania stada

3 Wykup nieruchomości w parkach narodowych, gdzie trudna sytuacja życiowa prywatnych właścicieli wymaga pilnego wykupu Parki narodowe

Po potwierdzeniu trudnej sytuacji życiowej właścicieli przez: gminę, powiat lub ich jednostki organizacyjne;

Nabór dotyczy również właścicieli znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zamieszkałych poza terenem parku, jeśli sprzedają nieruchomość położoną w granicach parku narodowego

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 30.04.2018 r. do 23.11.2018 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy oraz oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie naboru zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Alokacja:

Kwota alokacji wynosi do 8 mln zł.

NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach przedmiotowego naboru.

Formy dofinansowania:

Dotacja,

Beneficjenci:

Beneficjenci zostali określeni dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w tabeli powyżej

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Kontakt w sprawie naborów:

Wszystkie pytania i uwagi w sprawie naborów należy kierować na adres: przyroda@nfosigw.gov.pl

Koordynator programu: Piotr Tarnawski,

Dokumenty

regulamin_naboru_ciaglego_2018.pdf
regulamin_naboru_ciaglego_2018.pdf - (405,74 KB) Regulamin naboru wniosków
zalacznik_nr_1.pdf
zalacznik_nr_1.pdf - (321,32 KB) Lista wymaganych załączników
ogloszenie_nabor_ciagly_2018.pdf
ogloszenie_nabor_ciagly_2018.pdf - (302,6 KB) Ogłoszenie o naborze
pp_4.1_2018.pdf
pp_4.1_2018.pdf - (613,74 KB) Program priorytetowy 4.1
tabela_koszty_standaryzowane.pdf
tabela_koszty_standaryzowane.pdf - (288,95 KB) Tabela kosztów standaryzowanych
wytyczne_w_zakresie_kosztow_kwalifikowanych.pdf
wytyczne_w_zakresie_kosztow_kwalifikowanych.pdf - (247,94 KB) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności
zasady_oceny_kryterium_keep.pdf
zasady_oceny_kryterium_keep.pdf - (141,08 KB) Zasady oceny kryterium KEEP
wzor_umowy_dotacji_.pdf
wzor_umowy_dotacji_.pdf - (728,75 KB) Wzór umowy dotacji

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również