Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór konkursowy 2018

Nabór konkursowy wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór konkursowy wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologiczneji krajobrazowej. Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”.

Cel programu

Powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami (w tym rozpoznanie pojawiających się zagrożeń);

Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć oraz właściwych dla nich beneficjentów:

L.p. Rodzaje przedsięwzięć Beneficjenci Uwagi
1

Modernizacja ogrodów specjalistycznych mająca na celu rozwój funkcji związanych z:

- Wdrażaniem Konwencji waszyngtońskiej (CITES) i przeciwdziałaniem uwalnianiu do środowiska gatunków obcych poprzez:

- budowę/modernizację azyli dla zwierząt w ogrodach zoologicznych;

- budowę/modernizację szklarni specjalistycznych w ogrodach botanicznych;

- ochroną i zachowaniem różnorodności biologicznej poprzez:

- zakładanie/modernizację kolekcji roślin wraz z urządzeniami i sprzętem niezbędnymi do ich utrzymania w ogrodach botanicznych i dendrologicznych;

- tworzenie/wyposażenie banków genów/ przechowalni nasion rodzimych gatunków roślin w ogrodach botanicznych i dendrologicznych;

- budowę /modernizację wybiegów/ wolier/ pawilonów dla rodzimych gatunków zwierząt w ogrodach zoologicznych i w ośrodkach/zagrodach pokazowych zwierząt w parkach narodowych, wraz z ukształtowaniem towarzyszącej zieleni;

Podmioty będące właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem wieczystym ogrodów specjalistycznych;

parki narodowe

 
2 Ochrona i rewaloryzacja zabytkowych parków i ogrodów oraz alej drzew wpisanych do rejestru zabytków, w tym odtwarzanie historycznego układu systemów wodnych, w celu prawidłowego kształtowania stosunków wodnych;

Podmioty sektora finansów publicznych, będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą zabytkowych parków i ogrodów oraz alej drzew,
z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Nie będą kwalifikowane koszty pozyskania drewna przeznaczonego na sprzedaż;

Wymagane jest nieodpłatne udostępnienie parku /ogrodu /alei dla społeczeństwa

 

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 03.09.2018 r. do 05.10.2018 r.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy oraz oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego, bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Alokacja:

Kwota alokacji wynosi do 20 mln zł.

NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach przedmiotowego naboru.

Formy dofinansowania:

Dotacja.

Beneficjenci:

Beneficjenci zostali określeni dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w tabeli powyżej

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Kontakt w sprawie naborów:

Wszystkie pytania i uwagi w sprawie naborów należy kierować na adres: przyroda@nfosigw.gov.pl

Koordynator programu: Piotr Tarnawski,

Pomocne informacje dla wnioskodawców

  1. najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi – (plik do pobrania)
  2. podstawowe zasady dotyczące korzystania z Generatora GWD

 

Dokumenty

regulamin_konkursu_2018.pdf
regulamin_konkursu_2018.pdf - (416,48 KB) Regulamin konkursu
lista_wymaganych_zalacznikow.pdf
lista_wymaganych_zalacznikow.pdf - (324,44 KB) Lista wymaganych załączników
ogloszenie_o_naborze_konkurs_2018.pdf
ogloszenie_o_naborze_konkurs_2018.pdf - (261,68 KB) Ogłoszenie o naborze
pp_4.1_2018.pdf
pp_4.1_2018.pdf - (613,74 KB) Program priorytetowy
wytyczne_w_zakresie_kosztow_kwalifikowanych-1.pdf
wytyczne_w_zakresie_kosztow_kwalifikowanych-1.pdf - (247,92 KB) Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych
tabela-koszty_standaryzowane_2016-2.pdf
tabela-koszty_standaryzowane_2016-2.pdf - (288,95 KB) Koszty standaryzowane
zasady_oceny_kryterium_keep-1.pdf
zasady_oceny_kryterium_keep-1.pdf - (141,08 KB) Zasady oceny kryterium KEEP
wzor_-_umowa_dotacja_krajowa.pdf
wzor_-_umowa_dotacja_krajowa.pdf - (727,37 KB) Wzór umowy dotacji

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również