Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór - Pierwokupy 2019/2020

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo" dotyczących przedsięwzięć realizowanych przez parki narodowe z zakresu wykupu nieruchomości w trybie pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa.

Cel programu

  1. Powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami (w tym rozpoznanie pojawiających się zagrożeń);
  2. Wzmocnienie działań z zakresu edukacji ekologicznej służących ochronie przyrody.

Nabór wniosków dotyczy dofinansowania pierwokupu nieruchomości realizowanego przez parki narodowe na rzecz Skarbu Państwa

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 02.04.2019 r. do 30.10.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu wykupu nieruchomości w trybie pierwokupu powinien zostać złożony nie później niż do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez park narodowy zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

  • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku rozpatrzenia wniosku.

Alokacja:

Kwota alokacji wynosi 7,2 mln zł.

NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach przedmiotowego naboru.

Formy dofinansowania:

Dotacja.

Beneficjenci:

Parki narodowe.

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Koordynator programu: Andrzej Rolecki, nr tel.: 22 45 90 580

Kontakt w sprawie naboru:
Wszystkie pytania i uwagi w sprawie naboru należy kierować na adres:
przyroda@nfosigw.gov.pl

Dokumenty

regulamin_naboru_pierwokupy_2019_2020.pdf
regulamin_naboru_pierwokupy_2019_2020.pdf - (397,56 KB) Regulamin naboru
lista_wymaganych_zalacznikow.pdf
lista_wymaganych_zalacznikow.pdf - (199,41 KB) Lista wymaganych załączników
ogloszenie_o__naborze_pierwokupy_2019_2020.pdf
ogloszenie_o__naborze_pierwokupy_2019_2020.pdf - (296,7 KB) Ogłoszenie o naborze
program_priorytetowy_4.1.pdf
program_priorytetowy_4.1.pdf - (616,5 KB) Program priorytetowy
wytyczne_koszty_kwalifikowane.pdf
wytyczne_koszty_kwalifikowane.pdf - (457,57 KB) Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych
umowa_dotacja_krajowa.pdf
umowa_dotacja_krajowa.pdf - (730,83 KB) Wzór umowy dotacji
zasady_oceny_keep.pdf
zasady_oceny_keep.pdf - (352,73 KB) Zasady oceny kryterium KEEP

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również